"observation" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"observation" İngilizce çeviri

volume_up
observation {comm. gen.}
EN

"observation" İsveççe çeviri

SV observation
volume_up
{ortak cins}

1. genel

observation (ayrıca: anmärkning, erfarenhet, yttrande, iakttagelse)
En kortsiktig och en långsiktig observation ombesörjs genom 95 observatörer.
Long and short-term observation is guaranteed through the provision of 95 observers.
Situationen i Europa, och detta är min andra observation, är mycket specifik.
The situation in Europe, and this is my second observation, is very specific.
Enligt vår uppfattning är detta en balanserad och välgrundad observation.
In our opinion it is a balanced and well-founded observation.
observation (ayrıca: anblick, mängd, syn, sikte)
volume_up
sight {isim}
Din Mig-observation är väldigt viktig för mitt arbete, men...
Your MiG sighting is really important to my work, but uh...

2. Matematik

observation

"observation" için eşanlamlılar (İsveççe):

observation

"observation" için eşanlamlılar (İngilizce):

observation

İngilizce' de "observation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag tror också att jag härigenom svarar på en observation som Rolf Linkohr gjorde.
In saying this I believe I have responded to a comment made by Mr Linkohr.
SwedishDin Mig-observation är väldigt viktig för mitt arbete, men...
Your MiG sighting is really important to my work, but uh...
SwedishSom observatör av presidentvalet i Ukraina skulle jag vilja dela med mig av en observation till parlamentet.
I am delighted that this time the European Union was able to act more swiftly and effectively.
SwedishDet finns en hel del intressanta frågor kring detta, observation, koncentrationsprincipen...
There are many interesting questions relating to it, the monitoring centre, the principle of concentration etc.
SwedishObservation av konsumenter ändrar deras beteende.
So with the act of observing consumers, changes their behavior.
SwedishJag vill bara lägga till en allmän politisk observation eftersom jag egentligen inte hört detta ljud i debatten.
I would just add one point of a general political nature which has not yet been made in the debate.
SwedishNaturligtvis är denna observation inte helt korrekt.
Of course, this perception is not entirely correct.
SwedishEmellertid är det nödvändigt att göra en observation.
SwedishWhitehead föreslår med rätta att vi skall förstärka åtgärderna för kontroll och observation av självregleringen.
Mr Whitehead put it well and was right in proposing that we strengthen the measures to control the monitoring of self-regulation.
SwedishYtterligare en observation är att det innebär en betydande kris för flygbolagen att inte kunna flyga under flera dagar.
For another thing, we observed that it is a significant crisis for the airlines if it is not possible to fly for several days.
SwedishOur observation team had waited more than two to three hours [...]
While customers are waiting for the cue, staffs have distributed some free candies and lollipops that [...]
SwedishHan hade inte heller några problem att acceptera internationell hjälp och observation, liksom närvaro av internationella observatörer i dessa val.
He had no objections to international assistance and monitoring, nor to the presence of international observers during the elections.
SwedishEtt fullständigt och under internationell observation stående klarläggande av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna ligger även i Rysslands politiska intresse.
A full investigation of human rights violations involving international observers is also in Russia's political interests.
SwedishEtt fullständigt och under internationell observation stående klarläggande av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna ligger även i Rysslands politiska intresse.
A full investigation of human rights violations involving international observers is also in Russia' s political interests.
SwedishI och med frisläppandet av landsvägstransporterna är det också nödvändigt med effektiv observation och effektiv kontroll av de lastfordon som trafikerar den inre marknadens område.
This means that we need an efficient system for monitoring and controlling freight vehicles moving within the internal market.
SwedishMin andra observation gäller skatteparadisen, som fortfarande finns kvar och som leder till intäktsförluster motsvarande 800 miljarder US-dollar varje år, enligt betänkandet.
Secondly, tax havens, which continue to exist and lead to losses of revenue equivalent to USD 800 billion every year according to the report.
SwedishAvslutningsvis, herr ordförande, vill jag nämna det tredje huvudsyftet: forskning, observation och informationsutbyte, och det fjärde: utbildning, vidareutbildning och medvetandegörande.
The third line relates to research, monitoring and information exchange, and the fourth to education, training and increased awareness.
SwedishFör det andra vill jag göra en observation om anslagsöverföringen från kommissionens generaldirektorat: jag välkomnar det politiska mod som denna kommission har haft.
Secondly, I would like to make a comment concerning the reassignment of Directorates-General in the Commission: I welcome the political courage which this Commission has had.
SwedishDen etiologiska grunden till denna rätt är att dämpa en orätt som drabbar vissa upphovsmän till originalkonstföremål som är avsett att bli föremål för en observation.
The underlying basis for the right is the desire to lessen the injustice suffered by the authors of certain original works of art which are destined to become objects of viewing.
SwedishGenowefa Grabowska har rätt i sin observation att det för närvarande inte finns något gemensamt, samordnat system på EU-nivå för erkännande och verkställande av beslut om underhåll.
Mrs Grabowska is correct in her assessment that there is currently no common, harmonised system of recognition and enforcement of maintenance decisions at EU level.