"obehag" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"obehag" İngilizce çeviri

SV obehag
volume_up
{nötr}

Det minskar de kvinnliga fångarnas obehag och garanterar ett bättre skydd av deras rättigheter.
That lessens the discomfort of women prisoners and ensures better protection of their rights.
Många djur utsätts för extrema obehag under transporten och är döda eller döende när de kommer fram till sin destination.
Many animals suffer extreme discomfort during transport and arrive dead or dying at their destination.
En smärre personlig irritation, men många människor som ytterst noga följer lagen upplever detta obehag inte regelbundet, men systematiskt.
A minor personal irritation, but many people who scrupulously abide by the law experience this inconvenience not regularly, but systematically.
Jag tror att om vi vill lösa en del av detta obehag kan vi aldrig göra det genom att bara tänka på byggnaden eller bara på meddelandena.
I believe that if we want to deal with part of this inconvenience we will never be able to do so by thinking only of the building or only of transport.
När dessa går i ingrepp upplevs återkopplingen via vibrationer i chassi och pedaler, samtidigt med de ljud som bildas, ett stort obehag för många förare.
When they engage experienced feedback via vibrations in the chassis and pedals, while the sound made, a major inconvenience for many drivers.
obehag (ayrıca: straff, bot, botgöring, penitens)
Är det inte ofta en källa till obehag under vägkontroller?
Is it not frequently a cause for unpleasantness during road checks?

"obehag" için eşanlamlılar (İsveççe):

obehag

İngilizce' de "obehag" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta ökar självfallet deras känsla av obehag och social marginalisering.
This obviously increases their sense of unease and social marginalisation.
SwedishJag är rädd att de aktuella länderna kommer att känna obehag inför den här texten.
I am afraid that there will be a sense of unease within the targeted nations about this text.
SwedishDet är alltså naturligt, herr ledamot, att vissa regeringar känner ett visst obehag.
It is therefore quite natural, Mr Bonde, that certain governments should feel somewhat uneasy.
SwedishJag delar hans känsla av obehag med avseende på siffrorna och deras uttolkning.
I share his unease about the numbers and their interpretation.
SwedishDetta obehag får konsekvenser enbart i de bilaterala förbindelserna.
This uneasiness is only being reflected in bilateral relations.
SwedishDet är därför med en känsla av obehag som jag har noterat en sak.
This is why it is with a certain unease that I notice something.
SwedishMen jag känner ändå ett visst obehag när det gäller hans allmänna kritik av rättsstaten i Turkiet.
However, I am slightly uneasy about its general criticisms concerning the rule of law in Turkey.
SwedishOfta känner de väl också ett obehag inför tanken på alla nya krav som dessa innovationer ställer på dem.
They often feel uneasy at the prospect of all the new demands these innovations will bring.
SwedishDokumentet inger slutligen i sin helhet ett diffust obehag.
Lastly, the document as a whole leaves a nasty taste in the mouth.
SwedishEU inför alltså gradvis ett avsteg från ett avsikternas EU, till medborgarnas stora obehag.
This is how practical Europe is gradually diverging from the Europe of intentions, making people more uneasy.
SwedishFör det andra utsätts nunnor i många länder för plågor och obehag.
Secondly, nuns have been harmed in various countries.
SwedishDet finns verkligen en växande känsla av obehag i avsaknaden av europeisk vetenskap och forskning.
There is indeed a growing feeling of unease at the lack of coordination in European science and research.
SwedishJag delar ert obehag beträffande frågan hur mycket tid vi använder för ett sådant viktigt ämne.
Mr Rapkay, I share your unease about how much time we have to spend on such an important matter.
SwedishAgence Europe tyckte i dag att ett visst obehag spritt sig i diskussionen om utvidgningen österut.
Agence Europe reported today that a certain unease had emerged in the discussions about eastward enlargement.
SwedishDet var ett svepskäl som dolde ett stort antal regeringars känsla av obehag, osäkerheter och begränsade övertygelse.
This was just a pretext to hide the disquiet, uncertainty and lack of conviction of many governments.
SwedishJag känner ett visst obehag inför detta betänkande.
SwedishDet är medborgarens sanna obehag.
SwedishJag måste erkänna att jag känner ett visst obehag på denna punkt, eftersom en del länder kanske slipper väl lindrigt undan.
I must say on that point I feel a little bit uncomfortable because, maybe, some countries are getting away a little bit too easily.
SwedishDen bekväma passformen bakom örat garanterar dessutom att personalen kan bära headsetet under längre perioder utan obehag.
The comfortable, behind-the-ear fit also ensures that employees can wear the headset for extended periods of time and still be comfortable.
SwedishDen senaste uppgifterna om förfalskning av handlingar bara ökade det djupt kända obehag som delas av folket på hela vår ö.
The recent information about the falsification of documents just added to the deep sense of unease that is shared by people throughout our island.