"nyttja" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"nyttja" İngilizce çeviri

SV nyttja
volume_up
[nyttjade|har nyttjat] {fiil}

nyttja (ayrıca: förbruka, använda, visa, uttömma)
Att nyttja bibliotek är att dela informationsresurser med andra
To use the library is to share information resources with others
Alla har samma rätt att nyttja rummet vid samma tillfälle för reflektion och eftertanke.
All have the same right to use the room at the same time for reflection and contemplation.
Vi som Europaparlament uppmanas att också nyttja dessa instrument.
We are called upon as the European Parliament to make use of these instruments too.
nyttja (ayrıca: använda)

"nyttja" için eşanlamlılar (İsveççe):

nyttja

İngilizce' de "nyttja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishGränsen för att kunna nyttja Europeiska unionens solidaritetsfond är oerhört hög.
The threshold for mobilising the European Union Solidarity Fund is extremely high.
SwedishVi borde hjälpa dessa stater att nyttja dessa program i Europas och sitt eget intresse.
We should help them to implement these programmes in the interest of Europe and in their own interest.
SwedishDet är av största vikt, och det är också de som bor i dessa områden som mest kan nyttja detta.
It is extremely important and it is also those living in these regions who will benefit most from it.
SwedishResultatet är att linjen i dag är stängd och det finns ingen möjlighet för andra mera effektiva företag att nyttja den.
Moreover, there is no possibility of other more efficient undertakings using it.
SwedishPortugal är lyckligtvis tämligen bra på att nyttja anslagna medel.
Fortunately, Portugal has a fairly good take-up rate.
SwedishNu går alla ordförandena i spetsen för att bekämpa det missbruk som de förr gick i spetsen för att nyttja.
Now all of the group chairmen are leading the way in the battle against abuse, whereas previously they were the leading abusers.
SwedishDet finns två typer av trådlöst nätverk som du som besökare kan nyttja.
If you cannot reach us at that number, please call the LiU-IT Helpdesk at +46 13 28 2828. They will receive your report and pass it on to the IRT.
SwedishAlla kommer att få texten tillräckligt lång tid i förväg för att kunna nyttja den rätt såsom föreskrivs i artikel 162.4.
Everyone will have the text sufficiently far in advance to be able to exercise the right provided for in Rule 162(4).
SwedishDessa kan då utesluta andra företag från att nyttja patenterbart genetiskt material och kräva höga licensavgifter.
They will then be able to prevent other enterprises from using the patented genetic material or charge them high licence fees.
SwedishPå så sätt ger konstitutionen större klarhet om det slags EU vi vill ha och ett beslutsfattande som vi kan nyttja för detta ändamål.
What now will turn this ambition into a reality is the will of politicians and, in the first place, of ourselves.
SwedishAtt man sedan även kan nyttja det militärt, om man vill - ja, ni hänger väl fortfarande med i min argumentation, eller hur?
As for using such a system for military ends, if one wished to - I see that you are still impressed by my line of reasoning, are you not?
SwedishDe deltar aktivt i forskningsverksamheten och har, i olika grad, möjlighet att påverka verksamheten samt kommersiellt nyttja resultaten.
They actively participate in the research activities and can, to varying degrees, influence the activities and commercially exploit the results.
SwedishStadgan för de grundläggande rättigheterna kan inte ersätta de författningsenliga garantier som var och en av oss kan nyttja i vårt eget land.
The Charter of Fundamental Rights is nevertheless not intended to act as a substitute for the constitutional guarantees that we all enjoy in our own countries.
SwedishIntentionen är att nyttja teknikens möjligheter i olika sammanhang samt förstå dess påverkan på människor, organisationer, och samhälle.
Within this area we have a particular interest in milieus for innovation and design of digital services such as Living Labs and platforms for third-party development.
SwedishInför framtida generationer ha rvi inte bara ansvaret att nyttja de icke förnybara naturresurserna omsorgsfullt utan även de knappa ekonomiska resurserna.
We have a responsibility to future generations, however, not only to deal carefully with non-renewable natural resources, but also with that rare commodity, money.
SwedishViktigt för oss är att kommissionen äntligen lägger fram gemensamma föreskrifter, som ännu inte finns till hands och vilket hindrar konsumenten att nyttja den inre marknaden.
The important thing for us is that the Commission is finally tabling common provisions; these have not hitherto existed, which has denied consumers the full benefits of the single market.