"nuvarande" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"nuvarande" İngilizce çeviri

SV nuvarande
volume_up
{sıfat}

nuvarande (ayrıca: aktuell, allmän, gångbar, dagens)
volume_up
current {sıf.}
Det nuvarande systemet för behörighetsfördelning är förvisso skrämmande komplicerat.
The current system for division of competences is horribly complex, it is true.
Det är faktiskt absolut nödvändigt att bevara programmens nuvarande namn.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
Det nuvarande förfarandet för förvaltning av solidaritetsfonden gör detta svårt.
The current procedure for managing the Solidarity Fund makes this difficult.
nuvarande (ayrıca: dåvarande, rådande, existerande, befintliga)
Fågelinfluensan är en nuvarande situation och ett nuvarande hot.
Avian flu is an existing situation, an existing threat.
Ger inte de nuvarande konventionerna om utlämning tillräckliga möjligheter här?
Do the existing extradition treaties not offer sufficient scope in this area?
Förslaget kommer att utgöra ett viktigt komplement till det nuvarande regelverket.
This proposal will provide an important complement to the existing regulatory framework.
Detta ansvar tillfaller den nuvarande kommissionen och sålunda er.
It is a responsibility of the present Commission: it is your responsibility.
Den nuvarande rättsliga grunden för garantifonden omöjliggör emellertid detta.
But the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
Vi måste acceptera att den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken har misslyckats.
We have to accept the present common fisheries policy has ended in failure.
nuvarande (ayrıca: befintlig, dagens, existerande, förekommande)

"nuvarande" için eşanlamlılar (İsveççe):

nuvarande

İngilizce' de "nuvarande" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag vill ändå fråga er: Anser ni att den nuvarande situationen alls är orättvis?
I would still like to ask you: do you feel any injustice in the situation as it is?
SwedishJag stöder därför helt och fullt resolutionsförslaget i dess nuvarande lydelse.
I therefore give my full support to the motion for a resolution as it stands.
SwedishHur bedömer rådet Daytonavtalets genomförande fram till nuvarande tidspunkt?
How does the Council assess the implementation of the Dayton Agreement hitherto?
SwedishDetta skulle kunna leda till en politik som kompletterar vår nuvarande politik.
This would lead to a policy that complements the policies we currently have.
SwedishDessutom är det nuvarande innehållet på vissa punkter tvetydigt och otillräckligt.
Next, the actual content of the Charter is ambiguous and inadequate on some counts.
SwedishDetta är något som vi inte bör tillåta oss med tanke på nuvarande arbetsmarknadsläge.
And in the context of jobs and the labour market that is the last thing we want.
SwedishVår nuvarande livsstil bidrar till att i stor utsträckning dölja denna nya fattigdom.
The contemporary lifestyle helps camouflage this new poverty to a large extent.
SwedishVi ifrågasätter fortfarande några aspekter av det nuvarande förslaget till betänkande.
Specifically, taxation policy must not hinder the expansion of renewable energy.
SwedishDärför är den nuvarande diskussionen om ökade egna medel helt enkelt för tidig.
It is simply premature to be discussing increased levels of self-generated resources.
SwedishI den nuvarande situationen verkar det vara den enda väg som kan erbjudas.
Many say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
SwedishDen nuvarande unionen kommer att ha problem och behov även efter utvidgningen.
After enlargement there will be problems and needs in the EU as it currently stands.
SwedishSom nuvarande ordföranden sa spelar Europeiska unionen en makalöst viktig roll.
As the President-in-Office said, the European Union is playing an unprecedented role.
SwedishMin fråga riktar sig till rådets nuvarande ordförandeskap.
(FR) Mr President, my question is aimed at the Presidency-in-Office of the Council.
SwedishFör det tredje, en bättre anpassning av de nuvarande reglerna för konsumentskydd.
The fourth proposal concerns electronic commerce, or e-commerce for short.
Swedish- Som vi hörde gav vår kollega Imaz San Miguel ordet till rådets nuvarande ordförande.
As we just heard, Mr Imaz San Miguel has given the President-in-Office the floor.
Swedish(EN) Jag har litet svårt att stödja detta förslag i dess nuvarande lydelse.
I find myself with some difficulty in supporting this proposal as it stands.
SwedishI nuvarande form hänvisar texten till stöd till de behöriga myndigheterna.
As it currently stands, the text refers to assistance to the relevant authorities.
SwedishJag har naturligtvis nämnt det nuvarande läget i förhandlingarna - som är utmärkt.
I have of course mentioned the state of play in the negotiations - which is excellent.
SwedishJag uppmanar Europaparlamentet att anta detta direktiv i sin nuvarande utformning.
I therefore appeal to the European Parliament to adopt the directive as it now stands.
SwedishBefolkningen i Zimbabwe förtjänar en mycket bättre regering än den nuvarande.
The Zimbabwean population deserves a far better government than it has at the moment.