SV

närma sig {fiil}

volume_up
1. genel
Jag uppmanar alla ledamöter att närma sig dessa betänkanden på ett sakligt vis.
I urge Members to approach these reports pragmatically.
Det är antagligen det klokaste sättet att närma sig det här.
That is probably the most sensible way to approach this.
It is necessary to approach this with caution.
Man använder en rad olika tekniker i sökmotorerna för att försöka efterlikna hur människor tänker och närma sig deras beteende.
Search engines use a variety of techniques to imitate how people think and to approximate their behavior.
Jag anser också att direktivet på längre sikt kan bidra till att nivån på medicinska tjänster i de olika medlemsstaterna kan närma sig varandra.
I also believe that the directive can, in the long term, help to approximate the level of medical services in the individual EU Member States.
Kommissionens förslag fastställde målet att få de långvarigt bosattas rättigheter att närma sig med unionsmedborgarnas rättigheter.
The Commission proposal set the objective of approximating the rights of long-term residents with those of citizens of the Union.
I Nicefördraget står det att Europeiska unionen måste närma sig medborgarna.
The Nice Treaty states that the European Union must be brought closer to its citizens.
Landet försöker även närma sig Europeiska unionen.
It is, moreover, seeking to move closer to the European Union.
Det är bara genom att visa sig effektivt som EU kommer att närma sig medborgarna.
It is by proving that it can be effective that the European Union will grow closer to its citizens.
Det finns inget överdrivet med vårt krav, och det är därför som vi ber rådet att närma sig vår inställning.
There is nothing excessive about our demand, and that is why we are asking the Council to advance towards our position.
närma sig (ayrıca: komma nära)
Man använder en rad olika tekniker i sökmotorerna för att försöka efterlikna hur människor tänker och närma sig deras beteende.
Search engines use a variety of techniques to imitate how people think and to approximate their behavior.
Jag anser också att direktivet på längre sikt kan bidra till att nivån på medicinska tjänster i de olika medlemsstaterna kan närma sig varandra.
I also believe that the directive can, in the long term, help to approximate the level of medical services in the individual EU Member States.
Men det är inte samma sak som att kräva av medlemsstaterna att de skall närma sig de vägledande gränsvärdena som fastställts på gemenskapsnivå eller ens röra sig riktning mot dem.
But that is not the same as requiring Member States to approximate to the indicative values laid down at Community level, or even move towards them.
närma sig
närma sig
Jag konstaterar att med dessa anpassningar börjar det europeiska luftkvalitetspusslet närma sig sin fullbordan.
I note that with this amendment the European airquality puzzle is nearing its completion.
(LT) Europeiska centralbanken har sin egen indikator för stabil inflation, som just börjar närma sig två procent.
(LT) The European Central Bank has its own stable inflation indicator, which is just nearing 2%.
The Union must draw nearer to the citizens of the Union.
närma sig (ayrıca: zooma in på)
Libyen har erbjudits att närma sig formella relationer med EU som Medelhavspartner och nära grannland.
Libya has been invited to move towards formal relations with the EU as a Mediterranean partner and as a close neighbour.
Jag kan bara instämma i vad Doris Pack sade och bekräfta att Kroatien gör stora ansträngningar för att närma sig Europeiska unionen.
It is therefore up to the European institutions to offer Croatia a close transatlantic relationship.
De samråd som hållits inom ramen för Haagkonferensen inleddes för sju år sedan och börjar nu närma sig sitt slut.
Fellow Members, the round of consultations of the Hague Conference, which began seven years ago, is drawing to a close.
2. Madencilik
närma sig
3. günlük dil
närma sig (ayrıca: skjuta, leda, driva på, knuffa)
Det är någonting som får dem att närma sig gränsen för vad som är tillåtet och ofta behövs korrigerande åtgärder för att de skall hålla sig på den smala vägen.
Something pushes them to the edge of what is allowed, and often a corrective measure is needed to keep them on the straight and narrow.
Varför skulle alla former av närmanden mellan ryska federationen och Ukraina vara tabu, medan man överallt annars strävar efter att staterna skall närma sig varandra?
Why would any form of rapprochement between the Russian Federation and Ukraine be taboo, whereas everywhere else, there is a push to closer links between states?

"närma sig" için eşanlamlılar (İsveççe):

närma sig
Swedish

İngilizce de "närma sig" için benzer çeviriler

närma fiil
sig zamir

İngilizce' de "närma sig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishTurkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
SwedishBåda sidor måste närma sig varandra om man ska kunna nå en politisk lösning.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
SwedishMåtte de länder som tar till sig våra ideal närma sig oss i alla avseenden.
May those countries which accept our ideals, move closer to us in all respects.
SwedishHar vi någon plan för hur vi kan locka Ukraina och dess euroskeptiker att närma sig oss?
Do we have a plan on how we could draw Ukraine and its Euro-sceptics towards us?
SwedishDessutom bör man inte i det här fallet närma sig problemen från fel håll.
Moreover, in this case the problems should not be tackled from the wrong angle.
SwedishI Nicefördraget står det att Europeiska unionen måste närma sig medborgarna.
The Nice Treaty states that the European Union must be brought closer to its citizens.
SwedishVad Albanien nu måste göra, måste de inte göra för att närma sig Europa.
Albania does not do what it has to do because it has to draw closer to Europe.
SwedishVi får inte strunta i folkets önskan att närma sig den västliga demokratin.
We must not ignore the people's wish to get closer to Western democracy.
SwedishKanske sådana storslagna mål skulle kunna närma sig någonting lite mer konkret.
Perhaps such grand-sounding aims should move a step closer to something a bit more concrete.
SwedishEtt land som strävar efter att närma sig Europeiska unionen måste visa denna sorts mognad.
A country aspiring to come closer to the European Union needs to show such maturity.
SwedishDärför ligger det i alla tre ländernas intresse att närma sig varandra.
Therefore, it is in the interests of all three countries to come together.
SwedishOch denna icke medkänsliga klocka har just visat mig att det börjar närma sig slutet.
And that uncompassionate clock has just showed me that it's all over.
SwedishJordbrukspriserna i EU måste och skall närma sig världsmarknadspriserna.
Agricultural prices in the EU should and must come closer to prices in the world market.
SwedishOckså kommissionen kunde ha valt andra sätt att närma sig frågan om rättsligt skydd.
The Commission could also have adopted different approaches to the issue of legal protection.
SwedishSärskilt i Europa bör människor närma sig varandra med respekt, men detta förutsätter två saker.
This is already in place in many areas, but not in respect of illegal immigration.
SwedishGenom att göra det stöder vi alla som vill närma sig västvärlden.
In so doing, we should support all those who want to be closer to the western world.
Swedishunder de senaste fem åren har länderna börjat närma sig varandra i ekonomisk tillväxt.
In the last five years, the two countries have begun to converge somewhat in economic growth.
SwedishDet är bara genom att visa sig effektivt som EU kommer att närma sig medborgarna.
It is by proving that it can be effective that the European Union will grow closer to its citizens.
SwedishGeorgien bör också tillåtas att närma sig Nato för att så småningom bli fullvärdig medlem.
Georgia should also be allowed to go on the path for NATO, eventually for full membership.
SwedishDe behöver förnyad drivkraft för att påskynda sin utveckling och närma sig EU.
They need a new impetus to continue reforms and speed up their progress towards the European Union.