"mod" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"mod" İngilizce çeviri

volume_up
mod {nö.}
EN

"mod" İsveççe çeviri

volume_up
mod {isim}
SV

SV mod
volume_up
{nötr}

1. genel

mod (ayrıca: kurage)
Bravo för politiskt mod, demokratisk fasthet och förtroende för konstitutionen.
Bravo for political courage, democratic rigour and confidence in the Constitution.
Vi gratulerar de strejkande lastbilschaufförerna till deras mod och deras initiativ.
We congratulate the striking lorry drivers on their courage and initiative.
Det här avtalet krävde ett avsevärt politiskt mod och stor viljestyrka.
This agreement required considerable political courage and great determination.
mod (ayrıca: glans, grannlåt, tapperhet)
Många förblir okända, men deras mod och uppoffringar förtjänar att bli ihågkomna.
Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Men den burmesiska civilbefolkningen har visat ett ohämmat mod genom att gå ut och demonstrera.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Deras mod gör sig förtjänt av vår beundran och i sanning vårt stöd.
Their bravery deserves our admiration and indeed our support.
mod (ayrıca: jubel, tröst, festlig måltid)
volume_up
cheer {isim}
Och detta gör honom gladare, eftersom hans mod är stimulerat att kliva upp till tillfället.
And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.
Avslutningsvis bör vi utbringa ett tvåfaldigt leve för EU: ett för Louis Michels snabba agerande och ett för Romano Prodis mod i samordningen av våra ansträngningar att hantera problemet.
In conclusion, we should give two cheers for Europe: one for Louis Michel’s rapid action and one for Romano Prodi’s courage in coordinating our efforts to deal with this problem.
Avslutningsvis bör vi utbringa ett tvåfaldigt leve för EU: ett för Louis Michels snabba agerande och ett för Romano Prodis mod i samordningen av våra ansträngningar att hantera problemet.
In conclusion, we should give two cheers for Europe: one for Louis Michel ’ s rapid action and one for Romano Prodi’ s courage in coordinating our efforts to deal with this problem.
mod (ayrıca: fäktning, gräl, kamp, strid)
volume_up
fight {isim}
Låt oss samla mod att bekämpa massarbetslösheten.
Let us muster the courage to fight mass unemployment.
Slutligen uppmanar föredraganden till politiskt mod att övervaka budgeten och bekämpa missbruk av den.
Finally, it calls for the political courage to monitor the budget and fight against its misuse.
De algeriska kvinnorna spelar med sitt beundransvärda mod en viktig roll i denna kamp och är värda en hyllning.
Algerian women have a considerable role to play in this fight, with a courage which demands admiration and which should be praised.
mod (ayrıca: själsstyrka)
Jag vill också tacka Louis Michel för hans passion, engagemang och mod.
I would also like to thank Mr Michel for his passion, his commitment and his fortitude.
Jag vill också gratulera min egen ledare, David Trimble, som har visat en anmärkningsvärd själsstyrka och mod som ledare för Ulsters unionistparti.
I should also like to congratulate my own leader, David Trimble, who has shown remarkable fortitude and courage as the leader of the Ulster Unionist Party.
Jag vill också ta detta tillfälle i akt att berömma det tibetanska folket för dess mod, styrka och fredliga motstånd, vars exempel är en inspiration för oss alla.
I also wish to take this opportunity to salute the courage, fortitude and peaceful resistance of the Tibetan people whose example is an inspiration to us all.
mod (ayrıca: kurage, natur, temperament, eldighet)
volume_up
mettle {isim}
mod (ayrıca: fräckhet, nervstyrka)
volume_up
nerve {isim}
Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.
It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
Om ni klarar av att visa sådant mod kommer ni att gå till historien.
If you can keep your nerve, Mr Topolánek, you will go down in history.
Hade du modet att skära huden från hans arm, eller gjorde Lucian det själv?
Did you have the nerve to cut the skin from his arm, or did Lucian do it?
mod (ayrıca: gnista)
volume_up
spunk {isim}
mod (ayrıca: djärvhet, tapperhet)
volume_up
valour {isim}
mod (ayrıca: beslutsamhet)
volume_up
moxie {isim} [argo]

2. günlük dil

mod (ayrıca: kurage)
volume_up
pluck {isim}
Parlamentet bör visa mod och ge en tydlig signal, om vi nu verkligen menar allvar med skyddet för bestånden.
Parliament needs to pluck up courage and stand firm if it is serious about protecting fish stocks.
Vi måste ha modet att säga detta till landet som är vår vän och granne.
We must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
I stället för att omsätta sammanhållningen i praktiken vore det bättre om ni tog mod till er och äntligen tog ert politiska ansvar i denna konflikt.
Instead of closing ranks, you would have done better to pluck up courage and at last accept your political responsibility in this dispute.

"mod" için eşanlamlılar (İsveççe):

mod

"mod" için eşanlamlılar (İngilizce):

mod

İngilizce' de "mod" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDenna dåliga organisation av debatten ger mig mod att göra mitt andra påpekande.
This poor organisation of the debate encourages me to make a second comment.
SwedishFörst av allt, det vet ni, så behöver en ledare mod att sticka ut och bli förlöjligad.
First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.
SwedishI dag krävs det verkligt mod för att visa och försvara sin nationella medvetenhet.
The mindless dictatorship is systematically destroying national values and identities.
SwedishÄrade Santer, det krävs att ni har mycket mod och mycket energi för att lyckas.
You will need a great deal of energy and willpower to do this, Mr Santer.
SwedishVi är framför allt för den strategiska visionen, men det krävs mod och djärvhet.
We are certainly in favour of this strategic vision but we need to be brave and ambitious.
SwedishAlla européer med mod och övertygelse måste vara beredda att engagera sig i detta.
All Europeans of heart and conviction must be prepared to get involved.
SwedishI denna fråga måste jag erkänna, herr kommissionär, att ni agerar med stort mod.
I must admit, Commissioner, you are acting splendidly in this matter.
SwedishFörsiktighet kan inte ersätta mod i politiken; de måste gå hand i hand.
Caution in politics is no replacement for boldness: they must go hand in hand.
SwedishRom väntas dra sig tillbaka från Britannien, och det har ökat deras mod.
Rome's anticipated withdrawal from Britain has only increased their daring.
SwedishECB har visat mod när banken vidtagit nödvändiga åtgärder i detta syfte.
The ECB has shown boldness in taking the necessary steps to this end.
SwedishVi måste verkligen behålla denna öppna anda, detta mod och denna förmåga att ta risker.
We must indeed maintain this openness of spirit, this daring and this capacity for adventure.
SwedishJag skulle vilja uppmana kommissionen att se framtiden an med större mod och mindre ängslan.
I would like to ask the Commission to look more boldly and less anxiously to the future.
SwedishVi gratulerar fru Theorin, till ert mod och er beslutsamhet!
I would like to congratulate Mrs Theorin on her boldness and strength of purpose.
SwedishNu behöver vi idéer, mer idéer och mod till att öka sysselsättning och tillväxt.
Impetus is what we need now, fresh impetus and a bolder approach, for more employment and more growth.
SwedishVissa av er bad mig - uppriktigt, det tror jag - att visa större mod.
Some of you asked me - sincerely, I believe - to show more boldness.
Swedish(Skratt) Och jag bara: – Låt mig mig fundera ett ögonblick Jag försökte samla mod.
And I was like, "Why not magic pixie?" (Laughter) I was like, "Let me think about this for a second."
SwedishJag är positiv till detta betänkande, men jag är emot hyckleriet: här krävs större mod!
I am in favour of this report but I do not agree with its hypocrisy. We must be more courageous!
SwedishVi måste ha högre ambitioner och visa större mod, och inrätta en verklig gemensam ekonomisk styrning.
We must be more ambitious and courageous and set up real joint economic governance.
SwedishDetta har undvikits genom åren och det är nu hög tid att kommissionen visar lite mod.
This has been side-stepped down the years but it is high time that the Commission bites the bullet.
SwedishHon har – tyvärr i sin frånvaro – prisats för det utomordentliga mod hon har visat genom åren.
She has been garlanded – alas, – for the extraordinary heroism she has shown over the years.