"misstag" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"misstag" İngilizce çeviri

SV misstag
volume_up
{nötr}

1. argo

misstag (ayrıca: tabbe)
volume_up
boner {isim} [Amer.] [argo]

2. diğer

misstag (ayrıca: fel)
volume_up
mistake {isim} (something which is incorrect)
Det är ett misstag att tro att effektivitet är detsamma som överstatlighet.
It is a mistake to assume that effectiveness is the same as supranationality.
I den nederländska texten förekommer ett pinsamt misstag eller tryckfel.
In the Dutch text there is a very unfortunate mistake or printing error.
Att förbjuda Batasuna är alltså ett europeiskt, och inte bara ett spanskt, misstag.
The banning of Batasuna is thus a European, and not just a Spanish, mistake.
misstag (ayrıca: fel, villfarelse)
volume_up
error {isim}
I den nederländska texten förekommer ett pinsamt misstag eller tryckfel.
In the Dutch text there is a very unfortunate mistake or printing error.
Det skulle vara ett grundligt misstag: Hamas är i huvudsak en terroristorganisation.
This would be a profound error: Hamas is essentially a terrorist organisation.
Risken för att kärnvapen används av misstag kvarstår så länge kärnvapen finns kvar.
So long as nuclear weapons exist, there is a danger of them being used in error.
misstag (ayrıca: fel, blunder, tabbe)
volume_up
blunder {isim} (mistake, error)
Detta skulle verkligen vara en blunder, ett elementärt misstag även när det gäller tolkningen av fördragen.
I think that is a real blunder, and a basic error in the interpretation of the Treaties as well.
Ordförande, de ansvariga för sådana misstag skickas i varje normal demokrati hem.
In any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
Att skicka ut den skrangliga ” Prestige ” på öppet hav under en storm var ett stort misstag från den spanska regeringens sida.
To send the frail into the open sea in storm conditions was a capital blunder on the part of the Spanish Government.
misstag (ayrıca: fel, skavank, brist, skuld)
volume_up
fault {isim}
Det är, närmare bestämt, ett misstag av de personer som har ansvar för systemet.
To be precise, it is the fault of the people in charge of the system.
Det är inte heller ett misstag som beror på systemet.
Nor is it the fault of the system.
Tvärtom tycks de ha orsakats av en ödesdiger kombination av mänskliga misstag och mekaniska fel.
On the contrary, it would appear that they were caused by a fatal combination of human error and mechanical fault.
misstag (ayrıca: förlopp, tidsrymd, felsteg, lapsus)
volume_up
lapse {isim}
Det krävs bara ett ögonblicks bristande koncentration, ett mänskligt misstag.
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Om det försämrade ekonomiska klimatet ökar pressen på de äldre arbetstagarna att lämna arbetsmarknaden i förtid kommer vi att falla tillbaka i gamla misstag.
If a worsening economic climate brings increased pressure to bear on the older workers to leave the labour market prematurely, we shall lapse into old errors.
misstag (ayrıca: felsteg, snubbling)
Det har emellertid begåtts misstag på vägen mot det avsedda skapandet av en verkligt konkurrenskraftig marknad för digitala sändningar och en genomtänkt avveckling av det analoga nätet.
However, there have been stumbles along the way to the intended creation of a real competitive market for digital broadcasting and towards a measured advanced analogue switch-off.
misstag (ayrıca: blunder, dundertabbe)
volume_up
bloomer {isim} [ark.]
Det är här, mina vänner, som ni gör ett misstag.
It is here, my friends, that you make your bloomer.

"misstag" için eşanlamlılar (İsveççe):

misstag

İngilizce' de "misstag" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Swedish. - (NL) Har parlamentet verkligen inte lärt av sina tidigare misstag?
in writing. - (NL) Has this Parliament really not learnt from its past mistakes?
SwedishSå det finns fall där man har gjort misstag i design som innefattar synvillor.
So there are cases where you have mistakes in design that incorporate illusions.
SwedishEU-medborgarna skulle därmed få betala för misstag som de själva inte har begått.
Hence, European citizens would pay for mistakes that were not of their making.
SwedishMan meddelar mig att språktjänsterna redan har underrättats om dessa misstag.
I am informed that the Translation Department is already aware of these errors.
SwedishMed min egen mänsklighet och misstag, har jag försökt bli bättre på allt jag testat.
In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried.
SwedishMen vi måste se till att ingen gör om samma misstag som Förenade kungariket.
But we need to ensure that nobody makes the same mistakes as the United Kingdom.
SwedishVi européer har begått många misstag i det förflutna och vi fortsätter att göra det.
We Europeans have made many mistakes in the past and we are continuing to do so.
SwedishLåt oss dra lärdom av detta inför framtiden och låt oss inte göra om samma misstag.
Let us learn lessons from it for the future and let us not make the same mistakes.
SwedishDet gäller därför att inte göra misstag när det handlar om grundläggande val.
It is therefore important that we make no mistakes in our fundamental choices.
SwedishNi hade kunnat göra samma misstag som det föregående belgiska ordförandeskapet 2001.
You could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.
SwedishI denna debatt om utvidgningen måste vi korrigera tre viktiga misstag.
Mr President, in this enlargement debate, we must correct three important mistakes.
SwedishDetta är resultatet av tidigare misstag och avsaknaden av lämpliga instrument.
This is the result of past mistakes and the lack of appropriate instruments.
SwedishOrdförande, de ansvariga för sådana misstag skickas i varje normal demokrati hem.
In any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
SwedishNär misstag begås, vilket inträffar ibland, försöker vi att rätta till dem.
When there are mistakes, which sometimes happens, then we try to correct them.
SwedishJag hoppas att andra kan lära av våra erfarenheter och kanske även av våra misstag.
I hope others can learn from our experiences and maybe our mistakes as well.
SwedishOch vi måste också vara medvetna om att experter givetvis också begår misstag.
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
SwedishHela saken blev i hög grad politiserad, och jag tror att detta var ett stort misstag.
The whole matter has been heavily politicised and I think that was very wrong.
SwedishDet krävs en starkare politisk handling för att förlåta tidigare misstag.
There is a need for a more powerful political gesture to exorcise past misdeeds.
SwedishAtt den innehåller enorma vetenskapliga misstag är inte det allvarligaste.
The fact that it contains huge scientific errors is not the most serious thing.
SwedishOm du aktiverar den här rutan kan du inte ändra objektets storlek av misstag.
If you click here, the size of the object cannot be inadvertently modified.