"medföra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"medföra" İngilizce çeviri

SV medföra
volume_up
[medförde|har medfört] {fiil}

medföra (ayrıca: , hämta, ta in, anföra)
Utvidgningen kommer att medföra betydande förändringar för alla våra institutioner.
Enlargement will bring about significant changes for all our institutions.
Det kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
This will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
En större tillväxt skall också medföra större efterfrågan på arbete.
Similarly, greater growth should also bring about greater demand for labour.
medföra (ayrıca: skjuta, ha, framföra, leda)
Detta i den mån att tänkbar allvarlig brottslighet måste medföra påföljder som innebär långa fängelsestraff.
As far as possible serious crime must carry penalties which result in long jail terms.
I morgon skulle de lika väl kunna medföra vapen eller terroristgrupper.
Tomorrow they could just as easily be carrying weapons or terrorist groups.
Även det så kallade Hail -systemet för överföring är obligatoriskt, och att samtliga fartyg skall medföra en observatör.
The Hail transmission system is also compulsory, and each fishing vessel must carry an observer on board.
medföra (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
De tilläggskvalifikationer som infördes kan medföra en ökad risk för att man vill begränsa medlemsländernas möjligheter att utforma en vettig rundradiopolitik.
The additional qualifications introduced may mean an increased risk of limiting the Member States ' opportunities to draw up sensible broadcasting policies.
De tilläggskvalifikationer som infördes kan medföra en ökad risk för att man vill begränsa medlemsländernas möjligheter att utforma en vettig rundradiopolitik.
The additional qualifications introduced may mean an increased risk of limiting the Member States' opportunities to draw up sensible broadcasting policies.
Införandet av en tydlig hierarki bland rättsreglerna skall slutligen medföra att det går att skilja mellan rättsakter och genomförandebestämmelser.
The introduction of a clear hierarchy of legal standards should, after all, ensure that a clear distinction can be drawn between all the various legislative and implementing decisions.
Lösningen på den grekiska krisen måste medföra stränga reformåtgärder i landet.
The solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
I strävandet efter rent badvatten skulle det helt klart medföra minskad säkerhet.
In the quest for clean bathing water, it would clearly entail a reduction in safety.
Enligt min mening kommer Islands EU-anslutning att medföra fördelar för alla berörda parter.
I think that accession to the European Union will entail benefits for all the parties involved.
medföra (ayrıca: antyda, betyda, inbegripa, mena)
Det skulle medföra mycket stora svårigheter för alla försäkringsförmedlare.
It would imply enormous difficulties for the work of any insurance intermediary.
Avsaknaden av ett beslut i rätt tid skulle medföra ett juridiskt tomrum i EU-lagstiftningen.
The absence of a timely decision would imply a legal gap in EU legislation.
Det skulle medföra att vi överser med de kubanska myndigheternas oacceptabla agerande.
It would imply that we condone the unacceptable behaviour of the authorities in that country.
Utvecklingen får inte medföra ett slags uttömning av våra regioner.
This development should not involve a kind of 'shift' of our territories.
Utvecklingen får inte medföra ett slags uttömning av våra regioner.
This development should not involve a kind of'shift ' of our territories.
Det nuvarande förslaget kommer ur nästan alla synvinklar att medföra miljöskador.
From almost every point of view, the present proposal will involve environmental damage.
Joniseringsstrålning överför energi på nivåer som kan medföra förändringar i vilket ämne som helst som den tränger igenom och kan till och med orsaka oåterkallelig skada på mänskliga celler.
Ionising radiation transfers energy at levels that can induce changes in any matter it penetrates and even cause irreversible damage to human cells.

"medföra" için eşanlamlılar (İsveççe):

medföra

İngilizce' de "medföra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet kommer också att medföra fördelar i fråga om miljöskydd och minska kostnader.
It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
SwedishMen om det skulle upplösas skulle det medföra en katastrof för dess grannländer.
Were it to disintegrate, the implications for its neighbours would be catastrophic.
SwedishNu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
Now she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
SwedishDet kommer även att medföra en avsevärd ökning av energipriserna för industrin.
It will also mean a significant increase in the price of energy for industry.
SwedishDatainsamlingen kommer inte att medföra ytterligare bördor för uppgiftslämnarna.
The collection of data will not impose any additional burden on respondents.
SwedishNär det gäller gruvsektorn kan olyckor ofta medföra gränsöverskridande konsekvenser.
In the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
SwedishHar vi verkligen funderat över vilket mervärde Island skulle medföra för EU?
Have we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
SwedishVi hade trott att kommunismens fall automatiskt skulle medföra demokrati.
We had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
SwedishDärmed kan kommissionens nuvarande förslag inte heller medföra omedelbara merkostnader.
This Commission proposal cannot therefore directly create any additional costs.
SwedishDen konsolidering vi har bevittnat kan medföra en inskränkning av mediernas mångfald.
The consolidation we have witnessed may lead to less pluralism in the media.
SwedishDet skulle medföra en ny strategi med standardiserade tillstånd för försvarsmateriel.
It would implement a new scheme of standardised licences for defence-related products.
SwedishEn brist på medel får inte medföra att omoderna kraftverk fortsätter att drivas vidare.
A lack of funds should not mean that obsolete stations are kept open longer.
SwedishDetta kommer att medföra en betydande europeisering på det viktiga området mätning.
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
SwedishDenna epidemi kommer också att medföra offer och enorma ekonomiska förluster.
This epidemic will also result in victims and enormous financial losses.
SwedishDet är ett bra praktiskt exempel på några av dem fördelar det kan medföra.
This is a good practical example of some of the other benefits it can have.
SwedishDet skulle därför inte medföra något mervärde för livsmedelsförsörjningen just nu.
It therefore has no added value for food supply at this point in time.
SwedishDetta skulle medföra en ökning av EU:s import från Pakistan med omkring 100 miljoner euro.
This would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
SwedishÅ andra sidan kan gentekniken medföra att man ökar användningen av bekämpningsmedel.
On the other hand, genetic engineering may result in more pesticide use.
SwedishDen bör dock inte medföra att vissa fackliga organisationer diskrimineras.
However, it must not include discrimination against certain trade union organizations.
SwedishI synnerhet för medelstora företag skulle detta medföra konkurrensnackdelar.
It would create especially serious competitive disadvantages for medium-sized businesses.