"medelst" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"medelst" İngilizce çeviri

EN

SV medelst
volume_up
{edat}

medelst (ayrıca: , vid, till, av)
volume_up
by {ed.}
Avrättningen sker omedelbart medelst fem mot huvudet riktade plasmapluppar.
You will be executed immediately, by five plasma pellets to the head.
Dessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.
Still more, it forms part of a campaign to eliminate political opponents by means of slurs, intimidation and coercion.
Helt riktigt drar Europeiska kommissionen slutsatsen att det här problemet måste hanteras genom en övergång från vägtransporter till transporter medelst järnväg, inlandssjöfart och kustfart.
The Commission is right to conclude that this problem must be addressed by shifting from the roads to rail, inland shipping and coastal shipping.

İngilizce' de "medelst" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAvrättningen sker omedelbart medelst fem mot huvudet riktade plasmapluppar.
You will be executed immediately, by five plasma pellets to the head.
SwedishEuropa kan inte konkurrera i världen medelst löner, utan när allt kommer omkring enbart medelst produktivitet.
Europe cannot compete in the world in terms of wages, but ultimately only on productivity.
SwedishDessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.
My group supports the wishes of the black majority of the population for the return of most of the land to them.
SwedishDessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.
Still more, it forms part of a campaign to eliminate political opponents by means of slurs, intimidation and coercion.
SwedishDe livsmedlen kommer inte att ha någon märkning eftersom exportörerna kommer att försöka föra in dem på den europeiska marknaden medelst smuggling.
Such food will not be specially labelled, since exporters will attempt to smuggle it into the European market.
SwedishJag talar om människor som återskapar - med andras kulturverk, medelst digitala teknologier - för att säga saker på ett annat sätt.
I'm talking about people taking and recreating using other people's content, using digital technologies to say things differently.
SwedishVar det som er företrädare i utskottet sade falskt, som innebar att frågan skulle lösas någon gång medelst märkningsdirektivet?
Was what your representative said in Committee wrong, when he said that the labelling directive would resolve the situation at some point?
SwedishMen eftersom min närvaro styrks av åtskilliga inlägg om omröstningar både medelst handuppräckning och namnupprop ber jag er vänligen komplettera listan med mitt namn.
As there is proof of my attendance in the form of various comments and in the roll-call votes, I would ask you to add my name to the register.
SwedishHelt riktigt drar Europeiska kommissionen slutsatsen att det här problemet måste hanteras genom en övergång från vägtransporter till transporter medelst järnväg, inlandssjöfart och kustfart.
The Commission is right to conclude that this problem must be addressed by shifting from the roads to rail, inland shipping and coastal shipping.
SwedishEuropaparlamentet har i dag investerat i Europeiska unionens framtid genom att främja moderskap medelst en förlängning av mammaledigheten till 20 veckor med full betalning.
Today, the European Parliament has made an investment in the European Union's future by promoting motherhood through extending the period of maternity leave to 20 weeks, with full pay.
SwedishVi kan bestämt konstatera att också försöket att medelst överenskommelser mellan regeringarna komma till rätta med problemet utan deltagande från parlamentets sida har misslyckats.
Here too - and this is something we would stress - the idea of introducing remedial measures through an intergovernmental agreement, thereby excluding Parliament, came to nothing.
SwedishJag anhåller därför både vördsamt och enträget om att ni stödjer vårt förslag och möjliggör det medelst delad omröstning, så att vi kan rösta enskilt om Ekofinrådets rekommendationer.
I therefore implore this House, politely yet forcefully, to support our amendment and allow a split vote on the recommendations of the Ecofin Council, so that we can vote individually on this issue.
SwedishBudgetpost B4 3400, som heter " civilskydd och brådskande miljöfall " gör det inte möjligt att ingripa för återuppbyggnad av olycksdrabbade områden medelst beviljande av ekonomiska stöd och akutstöd.
The budgetary line B4-3300, which relates to civil protection and environmental emergencies, does not provide for intervention to reconstruct damaged areas through economic aid or emergency aid.