"möjlig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"möjlig" İngilizce çeviri

SV möjlig
volume_up
{sıfat}

möjlig (ayrıca: allmän, öppen, uppriktig, tillgänglig)
volume_up
open {sıf.}
Vi utövar starka påtryckningar och vi kommer att fortsätta utöva påtryckningar och vidta varje möjlig åtgärd.
We are pressing hard and we will continue to press and take whatever action is open to us.
Jag välkomnar också verkligen rekommendationen från DVB-gruppen om Multimedia Home Platform som en möjlig standard.
I therefore welcome with open arms the DVB group' s recommendation of the Multimedia Home Platform as a possible standard.
Alltså det är därför som kommissionen helst skulle vilja ha kvar denna möjlighet.
The Commission would therefore like to keep this option open.
möjlig (ayrıca: rimlig, vettig, eventuell, möjligt)
Angående: Möjlig ersättning av isoleringsmaterial i passagerarflygplan
Subject: Possible replacement of insulating materials in passenger planes
EU-politiken är endast möjlig utifrån ett decentraliserat deltagande.
European policy is only possible on the basis of decentralised participation.
Så betraktat är hållbar utveckling inte längre möjlig utan förpackningar.
Seen in this light sustainable development is no longer possible without packaging.
möjlig (ayrıca: tänkbar, begriplig)
Emellertid går det inte att dessutom ange ytterligare 20 möjliga eller tänkbara risker.
But it cannot list another 20 potential or conceivable risks.
Ungdomsparlament, konvent, ända till tävlingar i skolor och idrottsföreningar är möjliga alternativ.
Conceivable options range from youth parliaments and conventions to competitions in schools and sport clubs.
En gradvis höjning av kvoterna för mejeriproducenter och kooperativ som säljer sina produkter utan EU-stöd är också möjlig.
A gradual quota increase for dairy farmers and cooperatives who sell their products without European support is also conceivable.
möjlig
volume_up
earthly {sıf.} [Brit.]
möjlig (ayrıca: framkomlig, genomförbar)

"möjlig" için eşanlamlılar (İsveççe):

möjlig

İngilizce' de "möjlig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.
Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
SwedishMin fråga handlar om en situation som är fullt möjlig och ganska närliggande.
My question relates to a situation that is wholly feasible and quite practical.
SwedishEn möjlig tidsinställd bomb utgör hur som helst artikel 23 i deras grundlag.
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
SwedishLika tillgång till hälso- och sjukvård måste vara möjlig för alla utan undantag.
However, equal access to health care must be available to everyone, without exception.
SwedishFramgångsrik strukturpolitik är inte möjlig utan en utbyggnad av partnerskapet.
We cannot have an effective structural policy unless we establish closer partnership.
SwedishFri rörlighet för personer är inte möjlig utan tillgång till vårdtjänster.
There can be no free movement of persons without access to healthcare services.
SwedishRegistreringen måste dessutom finnas tillgänglig på Internet och vara möjlig att öppna.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
SwedishStrukturfonderna har nämnts som en möjlig källa till bostadsfinansiering.
The structural funds have been cited as a potential source of housing finance.
SwedishMin egen ståndpunkt 1999 var att anslutning inte var möjlig utan återförening.
My own view in 1999 that accession was not feasible without unification.
SwedishAllt detta innebär att totalitarismen inte längre kommer att vara möjlig på vår kontinent.
I wish you a pleasant stay in Strasbourg, Mr Yushchenko, and give you the floor.
SwedishSocial, mänsklig och ekonomisk utveckling är inte möjlig utan välstånd.
There can be no social, human and economic development if there is no prosperity.
SwedishSolidaritet i budgetfrågor är dock inte möjlig utan solidaritet på skatteområdet.
There can, however, be no Budget solidarity without fiscal solidarity.
SwedishDet skulle göra en trovärdig övergång till ett mer inkluderande regeringssystem möjlig.
This would allow for a credible transition to a more inclusive system of government.
SwedishDe har inte tillstånd att resa, så en ny Genèvekonferens är inte möjlig.
They are not permitted to travel, so another Geneva conference is impossible.
SwedishSolidaritet mellan medlemsstaterna blir möjlig genom europeiska nät.
Solidarity between Member States in crises will be enabled by European networks.
SwedishEn revidering av fördraget är bara möjlig och riktig om man vidtar likvärdiga åtgärder.
The Treaty can only be revised, and rightly so, if equivalent measures are introduced.
SwedishDessutom är jag säker på att ni kommer att finna en möjlig väg i den riktning som angetts.
Furthermore, I am sure that you will find a viable route in the direction indicated.
SwedishFörtidspensionering måste fortfarande vara möjlig för personer som inte längre är arbetsföra.
Early retirement must remain an option for those who are no longer fit to work.
SwedishDetta är en mycket kontroversiell fråga eftersom det kan vara en möjlig källa till missbruk.
This is a highly controversial issue as it constitutes a potential source of abuse.
SwedishIngen form av terrorism är heller någonsin rättfärdig eller möjlig att rättfärdiga.
Furthermore, no type of terrorism is ever justified. Or justifiable.