"mått" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin mätt, matt, matt
SV

"mått" İngilizce çeviri

volume_up
mått {çoğ.}

SV mått
volume_up
{nötr}

mått (ayrıca: åtgärd, mätetal, mått och steg)
Det sägs i betänkandet att bruttonationalprodukten inte är något bra mått på välstånd.
The report says that gross domestic product is not a good measure of prosperity.
Denna inställning kan fortfarande ses som ett mått på intellektuell ärlighet.
These attitudes can still be seen as a measure of intellectual sincerity.
Ett bra mått på hur stor frihet som har uppnåtts är vilken grad av frihet som medierna åtnjuter.
Elections are an important measure of respect for these values in any country.
mått (ayrıca: storlek, aspekt, dimension)
Detta betänkande förespråkar ett kraftigt ökat mått av överstatlighet.
This report advocates giving a strong boost to the supranational dimension.
Vilka mått som än kommer att hanteras, är och förblir det ineffektiv information.
Whatever the dimensions, the information will remain ineffective.
Här definierar du egenskaper för valfria mått, t.ex. mått för objekt.
This is where you determine the options for the dimensions of any lengths, e.g., of objects.
mått (ayrıca: sats, dos, portion)
volume_up
dose {isim}
Dosimetern fångar upp fria radikaler som skapats av joniserande strålning, och genom att mäta den mängden får man också ett exakt mått på stråldosen.
The dosimeter captures free radicals generated by the ionized radiation, and through measuring the amount, an exact measurement of the dose of radiation can be obtained.
mått (ayrıca: mätning)
I syfte att uppmuntra annonser med hög kvalitet använder Google ett mått som kallas kvalitetsresultat.
To encourage high-quality ads, Google uses a measurement called Quality Score.
Här kan du även ange olika måttenheter, och måtten räknas då automatiskt om.
You can also enter various measurement units, which are automatically converted.
De kommer inte att dra upp borren tusentals fot bara för att kontrollera ett mått - aldrig!
They are not going to pull their drill up thousands of feet just to check a measurement - no way!
mått (ayrıca: antal, mängd, kvantitet, uttalslängd)
Medlemsstaterna bör kunna kräva att mätdon inom deras territorium anger mått i en enda författningsenlig måttenhet.
Member States should be able to require that measuring devices on their territory bear indications of quantity in a single legal unit of measurement.
Måttenheter är väsentliga för användningen av alla mätinstrument som uttrycker mått eller anger kvantitet.
. - Units of measurement are essential in the use of all measuring instruments to express measurements or any indication of quantity.
mått (ayrıca: tal, grad, belopp, frekvens)
volume_up
rate {isim}
Använd detta mått när du beräknar besökskvaliteten - en hög avvisningsfrekvens tyder ofta på att ingångssidorna till webbplatsen inte är relevanta för besökarna.
Use this metric to measure visit quality - a high bounce rate generally indicates that site entrance pages aren't relevant to your visitors.
På detta område är den bästa indikatorn graden av sysselsättning, som är mer avslöjande och ger ett bättre mått på de offentliga finansernas hållbarhet.
In this regard, the most important indicator is the rate of employment, which is more revealing, and gives a better measure of the sustainability of public finances, than the unemployment rate.
mått (ayrıca: lim, stort omfång)
volume_up
size {isim}
Här väljer du ett pappersformat med en viss storlek eller anger egna mått.
Select a paper format of a specified size here or create one with user-defined values.
Här väljer du ett pappersformat med en viss storlek eller anger egna mått.
This is where you select a paper format with a certain size or define your own values for this.
Objektens storlek kan du när som helst välja och förändra genom att ange exakta mått i den tillhörande dialogrutan Egenskaper.
The size of the object can be altered at any time by entering the required measurements in the Properties dialog.
mått (ayrıca: måttstock, mönster, norm, kvalitet)
Det får inte förekomma tortyr, oavsett med vilka mått man mäter.
There must be no torture, whatever the standard by which this is measured.
Varje ny kandidat måste vägas noggrant enligt samma mått; det är vi alla övertygade om.
That every new candidate must be carefully judged by the same standard, is a conviction we all share.
Vi mäter ju också Ukraina med andra mått, för att de vill ha sin europeiska identitet.
We are judging Ukraine by different standards too simply because it wants to look European.

İngilizce' de "mått" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishUrsäkta, men Tjeckien är inget litet land, inte ens med europeiska mått mätt.
I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
SwedishDet kan finnas ett mått av tankefrihet, men det finns ingen handlingsfrihet.
There may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
SwedishUr ett EU-perspektiv sker emellertid ett visst mått av dubbelarbete på området.
However, from an EU perspective, some activities are being duplicated here.
SwedishNu har vi ett visst mått av intermodalitet, och vi måste föra den ett steg längre.
We now have a certain degree of intermodality, and we must take it further.
SwedishDärför lönar det sig att även här diskutera gemensamt vilka mått och steg vi måste ta.
It is therefore well worth discussing together what steps we need to take next.
SwedishDe synskadade och alla andra medborgare skulle ha mått mycket bättre av det.
The visually impaired and all other citizens could have been better served.
SwedishDet är ett svårt och mycket tekniskt betänkande som kräver ett visst mått av kompetens.
It was a difficult and very technical report and required a certain amount of skill.
SwedishHandelsvolym är ett mått på den ekonomiska utvecklingsnivån.
(PL) Mr President, the extent of trade is indicative of the level of economic development.
SwedishJag kan fortfarande inte förstå varför man här alltid skall mäta med två olika mått.
I still fail to understand why two yardsticks always seem to apply here.
SwedishPolitiken överensstämmer på den punkten fortfarande väldigt dåligt med demokratiska mått.
Policy in this respect is still not sufficiently in tune with democratic standards.
SwedishÄn en gång mäter vi inte med samma mått och jag tror att det måste beklagas.
So, once again, we have double standards and I think that is deplorable.
SwedishMått på till exempel datoranvändning eller Internetanvändning är bara en av mätuppgifterna.
Measuring computer use or Internet use, for example, is just one of the elements.
SwedishNi vädjade också om ett större mått av tilltro och regionalisering.
Mr Korakas, you also called for more confidence and regionalisation.
SwedishProfessor Diamandouros visar ett stort mått av värdighet när han utför sina uppgifter.
Professor Diamandouros demonstrates a great deal of dignity in the course of his duties.
SwedishKan kommissionen vidta mått och steg för att minska denna orättvisa?
Are there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
SwedishProfessor Diamandouros visar ett stort mått av värdighet när han utför sina uppgifter.
Professor Diamandouros demonstrates a great deal of dignity in the course of his duties.
SwedishHur väl ett land erkänner denna rättighet är ett mått på dess grad av demokrati.
The extent to which a country recognises this right is an indication of its level of democracy.
SwedishJag skulle vilja understryka att i huvudsak finns ett mycket stort mått av samförstånd.
I would like to stress that for the most part, there is a very wide degree of agreement.
SwedishMen gör vi detta så erfordrar det också ett visst mått av flexibilitet från vår sida.
But if we do this, then we must also show some degree of flexibility.
SwedishVilka mått som än kommer att hanteras, är och förblir det ineffektiv information.
Whatever the dimensions, the information will remain ineffective.