"larm om" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"larm om" İngilizce çeviri

"larm om" için örnek kullanımlar

İngilizce de "larm om" için benzer çeviriler

larm isim
om bağlaç
om edat
öm sıfat

İngilizce' de "larm om" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi slog larm om de protester som uttrycktes i många länder angående den här frågan.
We warned about the refusal expressed by numerous countries in this respect.
SwedishVärldsbanken har redan slagit larm om faran för en humanitär kris.
The World Bank has already sounded the alarm bell about the dangers of a humanitarian crisis.
SwedishPå sensommaren slogs det larm om en omedelbart förestående pandemi orsakad av H1N1-viruset (svininfluensa).
A warning was issued late last summer about an imminent swine flu (H1N1) pandemic.
SwedishVid flera tillfällen har det kommit larm om tuberkolosepidemier.
Hygiene is totally lacking and they have no access to medical care.
SwedishIcke-statliga organisationer har i flera år slagit larm om det våld som dessa grupper utsätts för.
For years, NGOs have been sounding the alarm about the violence committed against these groups.
SwedishFör flera månader sedan slog Europaparlamentet larm om att biståndsorganisationerna vädjade om hjälp.
Months ago the European Parliament raised cries of alarm that the NGOs were calling for help.
SwedishDet är rätt och riktigt att tolka detta som en seger för alla dem som slog larm om denna fråga.
It is right and proper to interpret this as a victory for all those who raised the alarm on this matter.
SwedishFör flera månader sedan slog vi larm om svininfluensan.
Several months ago, we raised the alarm concerning swine flu.
SwedishÄven om det tycks omöjligt, har vi nåtts av röster som slagit larm om dessa defekter i vissa fall.
Although it seems incredible, we have also received warnings about this disgraceful practice, in some cases.
SwedishJag menar att bevisen är överväldigande då det slogs larm om missförhållandena i Eurostat långt innan kommissionen valde att agera.
A great deal of work remains to be done in this regard by the Commission before we can be given proper accounts for this.
SwedishFör närvarande förekommer det tusentals, eller kanske till och med hundratusentals, larm om misstänksamma transaktioner varje år inom hela EU.
In this respect, we find it regrettable that the amendment put forward in committee by Mr Costa and Mr Peillon was not retained.
SwedishFör närvarande förekommer det tusentals, eller kanske till och med hundratusentals, larm om misstänksamma transaktioner varje år inom hela EU.
At present, there are thousands – perhaps even hundreds of thousands – of alerts of suspicious transactions every year across the EU.
SwedishJag menar att bevisen är överväldigande då det slogs larm om missförhållandena i Eurostat långt innan kommissionen valde att agera.
I think that the proof is overwhelming, as the whistle was blown on the maladministration within Eurostat long before the Commission chose to act.
SwedishAlla som slår larm om oegentligheter firas som hjältar av allmänheten och medierna, men betraktas som förrädare av de berörda institutionerna.
Anyone who blows the whistle on wrongdoing is celebrated as a hero by the public and the media, but viewed as a betrayer by the affected institutions.
SwedishTillika berättigat är det som publiceras i den europeiska pressen som slår larm om risken med det sannolika och förhastade undertecknandet av detta avtal.
Reports in the European press are equally justified in sounding the alarm concerning the likely and indeed hasty signing of this agreement.
SwedishVi har blivit alldeles för vana vid att det slås larm om salmonella i ägg, risker för BSE och e-kolibakterier i nötkött och rester av bekämpningsmedel i morötter.
We have all become only too used to food scares concerning salmonella in eggs, risk from BSE and e-coli in beef and pesticides residues in carrots.
SwedishDessutom slog man i en undersökning som publicerats i tidskriften Science larm om att fiskeresurserna i haven och oceanerna riskerade att ta slut.
Moreover, a recent study published in the Science review sounded the alarm bell by highlighting the risks of fishery resources disappearing from our seas and oceans.
SwedishVi har redan sett att personer som slagit larm om missförhållanden och andra har blivit skymfade och bortjagade från sina arbeten på grund av att de avslöjat sekretessbelagd information.
Already we see whistleblowers and others that have been vilified and hounded out of their jobs for exposing confidential information.
SwedishDet är den person som slog larm om problemet som visade mod, och jag anser att vi som ledamöter av Europaparlamentet måste ha detta mycket klart för oss.
It is the person who blew the whistle on the problem that showed courage, and I think that we, as Members of the European Parliament, have to be very clear about that.
SwedishSocialarbetare och organisationer som kontrollerar Tjeckien har slagit larm om en omfattande sexhandel i gränsregionen mellan Tjeckien och Tyskland.
Social workers and organisations monitoring the Czech Republic have raised the alarm over the large-scale sex trade in the border region between the Czech Republic and Germany.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • larm om

Türkçe-Almanca sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.