"lappa ihop" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lappa ihop" İngilizce çeviri

EN

SV lappa ihop
volume_up
{geçmiş zaman}

lappa ihop
volume_up
cobbled {geç. z.}

İngilizce de "lappa ihop" için benzer çeviriler

lappa fiil
läpp isim
English
ihop zarf
English

İngilizce' de "lappa ihop" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAtt lappa ihop allt det i ett så kallat program för uppbrott kommer att ta flera år.
Patching this up through a "rural renewal" programme could take years.
SwedishDessutom måste vi tacka OSSE och Vranitzky för deras sätt att lappa ihop förhandlingarna i Albanien.
We have then to thank the OSCE and Vranitzky for putting Albania together again.
SwedishAtt lappa ihop däckstolarna på den här Titanic hjälper inte mot hålen i skeppets botten.
Tinkering with the deckchairs on this particular Titanic does nothing to plug the holes in the bottom.
SwedishDet räcker inte att lappa ihop det med en liten regel här och där.
It is not good enough to tinker with a small rule here or there.
SwedishAtt tala om konsolidering utan att komma med relevanta rekommendationer är att lappa ihop frågan.
To talk about consolidation without making the relevant recommendations is to fudge the issue.
SwedishVi måste lappa ihop de trasiga transatlantiska förbindelserna.
Transatlantic relations, which are in tatters, must be repaired.
SwedishVi kan inte fortsätta lappa ihop en sjuklig monetär union.
We cannot keep patching up a sickly monetary union.
SwedishEller var det helt enkelt ett försök att lappa ihop rådets resultat utan att rådfråga de övriga medlemsstaterna?
Or was it simply an attempt to stitch up the outcome of the Council without consulting the remaining Member States?
SwedishKort sagt har inget lösts, och inget kommer heller att lösas utan att man förändrar systemet i grunden i stället för att försöka lappa ihop det.
In short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
SwedishInförandet av säkerhetsklausulen är en riktig åtgärd, men den är inte tillräcklig för att lappa ihop de många svagheterna i avtalet.
The introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
SwedishVad tänker Europeiska unionen göra i ett sådant fall, om vi inte kan lappa ihop den splittrade statsmodellen i Bosnien och Hercegovina?
If we failed to glue together the fractured state model in Bosnia and Herzegovina, what is the European Union prepared to do in such a case?
SwedishDet är en maskin för penningförstörelse med vars hjälp vi så att säga försöker lappa ihop östliga skrotreaktorer utan att de därför blir säkrare.
This is a kind of money-losing machine with which we try to patch up the eastern European scrap-heap reactors without making them any safer.
SwedishJag upprepar, ingenting kommer att lösas om man inte ändrar systemet i grunden i stället för att försöka lappa ihop det för att garantera dess överlevnad.
Yet again, nothing will be resolved without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up to guarantee its survival.
SwedishEU är inte en enhet där vilken politisk kraft som helst kan lappa ihop en majoritet och säga att EU måste styras på ett visst sätt.
Europe is not an entity in which any political force whatsoever can alone cobble together a majority and say that Europe will now be governed in a particular way.
SwedishAtt ignorera det, spela förvånad och lappa ihop det som kunde ha förutsetts och reparerats i tid visar bara att man inte ha satt människan i centrum.
To ignore this and pretend to be surprised, to overlook something that can be predicted and prevented only shows that people have not been placed at the centre of our attention.
SwedishLösningen måste vara en överenskommelse om att se över det interinstitutionella avtalet och inte bara lappa ihop de finansiella bestämmelserna varje år när vi hamnar i ett trängt läge.
The response must be an agreement to revise the Interinstitutional Agreement rather than patching up edges of the financial rules every year when our backs are to the wall.
SwedishTrots alla de ansträngningar som researrangörer och flygpersonal har gjort har många passagerare helt enkelt lämnats åt sitt öde och har tvingats lappa ihop en lösning på egen hand.
Despite all the efforts made by the tour operators and airline staff, many passengers have simply been abandoned to their fate and have had to cobble together a solution on their own.

Sözlükte diğer kelimeler