"lankesiska" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lankesiska" İngilizce çeviri

"lankesiska" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "lankesiska" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är lika viktigt att uppnå ett liknande tvåpartisamarbete i det lankesiska parlamentet.
It is equally important to ensure that similar bi-partisanship exists in its Sri Lankan counterpart.
SwedishVi önskar det lankesiska folket ett snabbt slut på de privata stridigheterna, till förmån för freden.
We wish the people of Sri Lanka a speedy end to private feuding in the interests of peace.
SwedishVi önskar det lankesiska folket ett snabbt slut på de privata stridigheterna, till förmån för freden.
This is, however, dependent on a peace treaty soon being on the table.
SwedishJag ville delta i Genèveprocessen, men det verkar ha varit svårt för den lankesiska regeringen.
I wanted to take part in the Geneva Process, but it seems that was difficult for the Government of Sri Lanka.
SwedishDagens resolution är en ganska mild uppmaning till de lankesiska myndigheterna att respektera medborgarnas rättigheter.
Today's resolution is a relatively mild call on the Sri Lankan authorities to respect the rights of their citizens.
SwedishBåde LTTE och den lankesiska armén bär ansvaret för de senaste månadernas dramatiska ökning av antalet civila dödsoffer.
Both the LTTE and the Sri Lankan army are responsible for the dramatic increase in civilian casualties during the past months.
SwedishUnder sommaren 2006 gav den lankesiska regeringen upp fredsförsöken och valde återigen att ensidigt införa en militär lösning.
In the summer of 2006, the Sri Lankan Government ended the peace attempts and opted again to unilaterally impose a military solution.
SwedishJag stöder resolutionen, fast jag tycker inte att den är tillräckligt kritisk mot den lankesiska regeringen.
author. - Mr President, I support this resolution even though I think it is not critical enough of the Sri Lankan Government.
SwedishFilippinska och lankesiska hembiträden behandlas på ett upprörande sätt: deras pass konfiskeras i själva verket av deras arbetsgivare.
Philippine and Singhalese female domestic staff are treated appallingly: their passports are basically confiscated by their employers.
SwedishÄndå har den lankesiska armén fortsatt sitt bombardemang både från luften och med artillerield, och dödat i genomsnitt 30 till 40 civila per dag.
Yet the Sri Lankan army, he says, have been bombing by air and artillery fire, killing on average 30 to 40 civilians on a daily basis.
SwedishDet kan därför inte dras några slutsatser om vilka konsekvenser incidenten kommer att få för förbindelserna mellan EU och den lankesiska regeringen.
No conclusions can therefore be drawn regarding the incident's consequences for relations between the EU and the Sri Lankan Government.
SwedishDet lankesiska folket lider, och har drabbats hårt av de terroristattacker som utförts i landet och det otrygga samhällsklimat som dessa har vållat.
Mrs Chandrika Kumaratunga wishes to suspend the peace talks with the separatists, while the Sri Lankan Prime Minister wants to continue with them.
SwedishKonflikten mellan den lankesiska regeringen och de tamilska tigrarna har pågått i 30 år och skördat tiotusentals dödsoffer.
   – Mr President, the conflict between the Sri Lankan Government and the Tamil Tigers has been going on for thirty years and has resulted in tens of thousands of deaths.
SwedishDet är emellertid berett att be behöriga lankesiska myndigheter om ytterligare upplysningar, tack vare möjligheterna som den institutionaliserade dialogen erbjuder.
It is however ready to ask for further information from the relevant Sri Lankan authorities, thanks to the means offered by the institutionalized dialogue.
SwedishDet lankesiska folket lider, och har drabbats hårt av de terroristattacker som utförts i landet och det otrygga samhällsklimat som dessa har vållat.
The Sri Lankan people are suffering and have suffered a great deal as a result of the terrorist acts carried out in their country and the climate of insecurity to which these have led.
SwedishFör de lankesiska medborgarnas skull hoppas jag att det uttryck som jag har hört så många gånger - ”krig är en institution” - äntligen förpassas till det förflutna.
I wish, for the sake of the citizens of Sri Lanka, that an expression which I have heard time and again - 'war is an institution' - will finally be consigned to the past.
SwedishVi kräver naturligtvis i resolutionen att den lankesiska regeringen ska samarbeta med hjälporganisationer och länder som är beredda att hjälpa till att lösa konflikten.
We are asking, of course, in this resolution, for the Sri Lankan Government to cooperate with the NGOs and with countries that are willing to help to resolve this conflict.
SwedishDet finns de, även människor som försvarar LTTE, som vill sätta ännu en käpp i hjulet för den lankesiska befolkningen genom att underminera förmånshandelsöverenskommelsen GSP+ med EU.
There are those, including LTTE apologists, who want to deliver a further blow to the Sri Lankan people by undermining the GSP+ preferential trade arrangements with the EU.
SwedishDe lankesiska myndigheterna behöver å sin sida ta itu med de problem som vänner i världssamfundet uttryckt oro över, så att det inte finns någon anledning att upphäva GSP+-statusen.
For its part, the Sri Lankan authorities need to address the concerns expressed by friends in the international community so there is no excuse for GSP+ status to be compromised.
SwedishEU måste behålla GSP+-handelsavtalen, annars går en miljon arbeten förlorade och de indirekta ekonomiska konsekvenserna skulle drabba 2,5 miljoner oskyldiga lankesiska medborgare.
The EU must maintain the GSP+ trade agreements which, if removed, will directly destroy one million jobs and indirectly economically impact on 2.5 million innocent Sri Lankan citizens.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • lankesiska

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.