"lagra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lagra" İngilizce çeviri

SV lagra
volume_up
[lagrade|har lagrat] {fiil}

AFS systemet är till för att säkert lagra filer på centrala filservrar.
AFS system is designed to securely store files on central file servers.
Frågan är hur mycket gas vi i själva verket behöver lagra och hur den ska finansieras.
The question is how much gas we actually need to store and how to finance it.
Förslaget att lagra uppgifter från kommunikationstrafik är alltså därför helt oproportionerligt.
Indeed, the proposal to store communications traffic data is therefore outside of all proportion.
lagra (ayrıca: ta fram, göra åtkomlig)
Cachen används till att lagra lokala kopior av dokument i syfte att minska uppkopplingstiden.
The cache is used to keep local copies of frequently accessed documents and thus reduce time connected to the network.
Att samla in, lagra, ge tillgång till och översända personuppgifter innebär enorma risker och är detsamma som att acceptera en global övervakning och en överdriven kontroll.
The collection, storage, access to and transmission of personal data harbour huge dangers and are equivalent to acceptance of global policing and excessive controls.
lagra (ayrıca: skjuta, fälla, pösa, fånga)
lagra (ayrıca: torka, acklimatisera, mogna, vänja)
lagra (ayrıca: hamstra)
Jag har också blivit påmind om att Kina också fortsätter att lagra enorma mängder truppminor.
I am reminded that China also continues to stockpile enormous quantities of anti-personnel landmines.
Det kan inte vara rätt att efter den 11 september fortsätta att lagra och öka lagren av hundratals ton plutonium.
It cannot be right, after 11 September, to continue to stockpile and increase the stockpile of hundreds of tonnes of plutonium.
I moderna hushåll där man lever trångt finns inte plats för att behålla eller lagra avfall över en längre period.
Modern households living in confined spaces do not have room for holding or stockpiling waste for long periods.
Det kan spåras till lagringen av organiskt spannmål i en lagerlokal som tidigare hade använts för att lagra bekämpningsmedel.
It can be traced to the storage of organic grains in a warehouse that had been used in the past to store pesticides.
Kan vi vara helt säkra på att de lagerlokaler som tidigare användes för att lagra skadliga ämnen är säkra för livsmedelslagring?
Can we be fully confident that warehouses formerly used to store dangerous substances are safe for food storage?

"lagra" için eşanlamlılar (İsveççe):

lagra

İngilizce' de "lagra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe har flygit i det förflutna, men utan möjlighet att lagra energi, utan batterier.
They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries.
SwedishEnbart denna vecka kommer vi förmodligen att lagra upp till 30 000 ton kött!
This week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
SwedishAnvänd exempelvis en tjänst som Google Picasa webbalbum om du vill lagra dina foton online.
Please use a service such as Google PicasaWeb to put your photos online.
SwedishVem är involverad och i vad när organisationen ska lagra digitala filer i sitt arkiv?
Who is involved and in what way when an organization starts storing digital files in archives?
SwedishInom ramen för denna åtgärd är det för budgetåret 1999 möjligt att lagra ungefär 70 000 ton kött.
Under this action, some 70 000 tonnes of meat can be stored in the 1999 financial year.
SwedishFörslaget om att lagra koldioxid i underjordiska formationer är fullständigt absurt.
The idea of storing CO2 underground is totally absurd.
SwedishVi behöver se om vårt hus inför framtida kriser genom att förbättra våra möjligheter att lagra gas.
We need to secure ourselves against a future crisis by increasing our gas storage capability.
SwedishFörst testa, sedan lagra, och, framför allt, varje medlemsland kan avgöra.
This means that tests are carried out before storage, and above all each Member State can make its own decision.
SwedishGenom att kontrollera de miljarder transaktioner som våra medborgare utför och lagra dem i fem år?
By monitoring the billions of transactions our citizens make and storing them for a five-year period?
SwedishVedelektroderna och möjligheten att kunna lagra energi är det som upptar hans forskargärning just nu.
Wooden electrodes and the possibility of storing energy are the research areas that occupy him now.
SwedishVarför lagra uppgifter, som enligt de berörda parterna inte används, under en sådan lång tid som fem år?
Why retain for such a long time - five years - data which, according to the parties involved, are not used?
SwedishCachen används till att lagra lokala kopior av dokument i syfte att minska uppkopplingstiden.
The cache is used to keep local copies of frequently accessed documents and thus reduce time connected to the network.
SwedishOperatörer måste ta det ansvar som följer med att hantera och lagra dessa enorma mängder information.
Operators must assume the responsibility that comes with processing and storing these huge amounts of information.
SwedishJag måste säga att förslaget om att lagra koldioxid i underjordiska bergsformationer för alltid inte är mitt idealiska alternativ.
I have to say that the idea of storing CO2 underground forever is not my ideal option.
SwedishDet råder ingen tvekan om behovet av att sluta handla med dem och att sluta att producera, använda och lagra dem.
There is no doubt about the need to cease trading in them, and to stop their production, use and storage.
SwedishOm ni gör det mot folkets vilja kommer ni att lagra enorma sociala och politiska problem för framtiden.
If you do it against the will of the people, you are storing up enormous social and political problems for the future.
Swedish(EN) Vi har röstat mot de ändringsförslag som lagts fram om att lagra flytande kvicksilver i anläggningar ovan jord.
We have voted against amendments suggesting that liquid mercury should be stored in above-ground facilities.
SwedishI moderna hushåll där man lever trångt finns inte plats för att behålla eller lagra avfall över en längre period.
Modern households living in confined spaces do not have room for holding or stockpiling waste for long periods.
SwedishEnligt den information jag har fått förbereds det nu ett rambeslut om skyldigheten att lagra uppgifter.
Information has come into my hands indicating that a framework decision on mandatory storage is at present in preparation.
SwedishMålet - behovet av att lagra uppgifterna - måste alltid vara väl definierat.
The objective - the need to retain the data - must always be absolutely well defined; otherwise it would not make sense.