"lösa" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lösa" İngilizce çeviri

SV lösa
volume_up
[löste|har löst] {fiil}

För närvarande skapar Världshandelsorganisationen fler kriser än den kan lösa.
The World Trade Organisation currently generates more crises than it can resolve.
Denna upptrappning av situationen bidrar inte till att lösa problemet.
This escalation in the situation is not helping to resolve the problem.
Detta förväntas lösa problemet med hanteringen av avfallsslammet permanent.
This is expected to resolve definitively the problem of sewage sludge management.
volume_up
to solve [solved|solved] {fi.} (find the solution (to a problem))
För att kunna lösa klimatkrisen, så måste vi lösa demokratikrisen.
In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
De misslyckas med att lösa behörighetskonflikter mellan rättsliga myndigheter.
They fail to solve conflicts of competence between judicial authorities.
Detta kommer inte att lösa problemet med diskriminering på grund av nationalitet.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna,
prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
Slutligen har detta betänkande inte utarbetats för att lösa en italiensk fråga.
Finally, this report is not there to settle an Italian issue.
För det andra måste vi lösa problemet med gränserna mot Syrien och Golanhöjderna.
Secondly, we need to settle the problem concerning the borders with Syria and the Golan.
Marknaden kommer att jobba för att lösa det här problemet om vi kan åstadkomma detta.
The market will work to solve this problem if we can accomplish this.
Vi är alltid villiga att arbeta tillsammans med dig för att lösa eventuella problem.
We're always willing to work with you to resolve any issues you might have.
Det är mycket viktigt att vi samarbetar globalt för att försöka lösa problemen.
It is very important that we work together at a global level to try and resolve the problems.
Jag vet att Europeiska unionen inte kan undanröja och lösa alla problem som finns i gemenskapen med hjälp av medlen från strukturfonderna.
I know that the European Union cannot clear up all the problems in the Community with Structural Funds money.
Parlamentet har fördömt våldsanvändningen och anser att konflikterna i Kaukasus inte går att lösa med våld.
Parliament has condemned the use of force and believes that conflicts in the Caucasus cannot be solved by violence; the speedy clear-up of mines will prevent future casualties of civilians.
Jag tror visserligen inte att vi kan lösa det genom att skjuta upp ansvarsfriheten, men kanske kan vi belysa det på så vis.
I do not think that we can solve it by postponing the discharge, but perhaps we can use this to illustrate what is wrong.
För att lösa krisen är det alltså inte tillräckligt att EU beviljar den planerade krediten på 40 miljarder euro.
To solve the crisis, then, it will not be enough for the EU to release the planned EUR 40 billion in credit.
Fortfarande kvarstår väsentliga problem med förslaget till förordning, och rådet och kommissionen arbetar hårt för att lösa frågan.
The Council also recommended releasing the EUR 259 million already earmarked for the northern part of Cyprus in the event of a settlement.
Villkoret för att reserven skall frigöras är att kommissionen förelägger parlamentet en övergripande strategi för att lösa Rysslands akuta finans- och regeringskris.
One condition for releasing the funds is that the Commission must present to Parliament its overall strategy for solving the acute economic and political crisis in Russia.
Jag undrar om det kommer att lösa sig på samma sätt som det gjorde med Gastarbeiter för många år sedan.
I wonder whether that is going to come unstuck in the same way that our experience with Gastarbeiter did many years ago.
lösa (ayrıca: fritaga)
volume_up
to assoil {fi.} [ark.] (to free)
lösa (ayrıca: befria, frita, avvara, bortse från)

"lösa" için eşanlamlılar (İsveççe):

lösa

İngilizce' de "lösa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishTillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.
With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
SwedishBetänkandet fungerar mycket bra som ett första steg för att lösa detta problem.
As a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
SwedishDetta är inte ett problem som vi kan lösa i kammaren just nu.
Ms McKenna, this is not an issue that can be resolved right now in this Chamber.
SwedishBestämmelser på gemenskapsnivå är precis vad som behövs för att lösa detta problem.
This is something which is dealt with precisely by having Community legislation.
SwedishDetta är ingenting annat än ett bländverk och det kommer inte att lösa frågorna.
This is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
SwedishI dag försöker vi lösa blockeringen av de förslag som väntar på lösning hos rådet.
Today we are trying to unblock the outstanding proposals about this in Council.
SwedishDet är den uppgiften, som inte alltid är lätt, som vi måste lösa med våra förslag.
And this is the not always an easy task we must respond to through our proposals.
SwedishNyckeln är naturligtvis att lösa det svårhanterliga problemet i Mellanöstern.
The key, of course, is resolution to the intractable problem of the Middle East.
SwedishFör att lösa sådana här problem har Korea drivit en politik för produktiv välfärd.
To overcome such problems, Korea has been pushing a policy of productive welfare.
SwedishVi försöker därför vara ambitiösa när vi ska lösa denna fråga om luftkvaliteten.
We are therefore trying to be ambitious faced with this issue of air quality.
SwedishDen institutionella krisen kommer att lösas men hur ska vi lösa identitetskrisen?
The institutional crisis will be solved, but how can the identity crisis be solved?
SwedishFörslaget skulle alltså lösa det finansieringsproblem som hotar östutvidgningen.
The common funding of agriculture would have an immense impact on net contributions.
SwedishAtt lösa konflikten i Transnistrien är en politisk prioritering för mitt land.
Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
SwedishAnnars kommer vi att lösa ett problem i dag bara för att se det återkomma i morgon.
Otherwise, we will be resolving a problem today only for it to come back tomorrow.
SwedishDen mest betydelsefulla uppgiften, som återstår att lösa, gäller förstås Balkan.
The most significant task still to be accomplished relates to the Balkans, of course.
SwedishVi måste kunna lösa detta problem och ta oss an det på ett mycket praktiskt sätt.
We need to be able to sort out this problem and look at it very practically.
SwedishVi måste se till att organ utses som kan lösa detta problem på ett rättvist sätt.
It is intolerable that everyone has made money from this tragedy except its victims.
SwedishDet finns andra mekanismer och sätt att lösa gemensamma problem och prioriteringar.
There are other mechanisms and ways of solving common problems and priorities.
SwedishJag överlåter åt er att lösa det på ett tillfredsställande sätt inom er grupp.
I shall leave it to you to sort that out within your group to your own satisfaction.
SwedishEuropaprojektet handlar om drömmen om att gemensamt lösa människors problem.
The European project is about the dream of solving people's problems together.