"komma fram" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"komma fram" İngilizce çeviri

volume_up
komma fram {fi.} [örnek]

SV komma fram
volume_up
{fiil}

komma fram (ayrıca: anlända, ankomma, lyckas, komma)
Ännu värre är att resurserna inte kommer att komma fram tillräckligt snabbt.
Worse still, these resources will not arrive quickly enough.
Det var mycket besvärligt, att i slutänden komma fram till en trovärdig och konstruktiv text.
It was very difficult to arrive at a credible and constructive text.
Först skissar han nödvändigheten för att komma fram till en ny strategi.
He first speaks of the need to arrive at a new strategy.
komma fram (ayrıca: hända, närma sig, föra på tal, komma upp)
Det tog dessutom nio månader för dem att komma fram till en gemensam ståndpunkt.
What is more, the latter took nine months to come up with a common position.
Detta är bättre, men krävdes det verkligen ett år för att komma fram till detta?
That is better, but did it really need to take a year to come up with it?
Föredraganden har lyckats komma fram till mycket konkreta förslag.
The rapporteur has managed to come up with very concrete proposals.
komma fram (ayrıca: , hämta, förarga, straffa)
Inte heller ambulanser får komma fram, enligt uppgifter från kollegerna.
Our fellow MEPs tell us that ambulances are not allowed to get through, either.
Vi måste komma fram till problemets kärnpunkt och identifiera orsakerna.
We really do need to get to the nub of the matter and identify the causes.
Inom hela denna ram behöver vi komma fram till några praktiska och genomförbara lösningar.
In all of this we must get around to finding some practical and feasible solutions.
Inte heller ambulanser får komma fram, enligt uppgifter från kollegerna.
Our fellow MEPs tell us that ambulances are not allowed to get through, either.
komma fram (ayrıca: tända, upptäcka, dyka upp, infinna)
komma fram
volume_up
to come to light {fi.} [deyim]
Somliga hävdar att för varje fall som utreds finns det tio till som aldrig kommer att komma fram.
Some claim that, for every case investigated, there are ten that will never come to light.
På så sätt skulle det kanske också komma fram om någon har ätit direkt ur någon annans hand.
This way it might also come to light if someone was eating directly out of another's hand.
Men kommissionen vet, och revisionsrätten bekräftar, att kritiken är berättigad, och därför får den inte komma fram.
However, the Commission knows, and the European Court of Auditors has confirmed, that the criticism is justified, and therefore it must not come to light.

İngilizce de "komma fram" için benzer çeviriler

komma isim
English
komma fiil
fram- sıfat
English
fram sıfat
English
fram zarf

İngilizce' de "komma fram" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue...
SwedishJag är naturligtvis glad över att man äntligen kunnat komma fram till en lösning.
I am of course pleased that it has finally been possible to find a solution here.
SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan ...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
SwedishDet är rådet som alltid har svårt att komma fram till en gemensam ståndpunkt.
It is the Council that always has great difficulty in reaching a common position.
SwedishDå kommer det att visa sig om vi också kan komma fram till gemensamma slutsatser.
It will then become apparent whether we can also reach a common conclusion.
SwedishVi måste komma fram till hur vi kan garantera vår säkerhet i ett litet hörn av världen.
We have to consider how to guarantee our security as a small corner of the world.
SwedishJag beklagar att vi inte kunnat komma fram till en kompromiss i yttrandet av Karamanou.
I regret that we were unable to find a compromise within Mrs Karamanou's opinion.
SwedishMen det tog tre år för EU att komma fram till en ståndpunkt i den här frågan.
However the EU needed as long as three years to take any position on this.
SwedishJag försöker komma fram till sätt att göra de här förfarandena enklare.
I am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
SwedishDet gläder mig att man kunde komma fram till en kompromiss om den sociala klausulen.
I was pleased that a compromise has been reached on the subject of the social clause.
SwedishJag ber rösträknarna att komma fram till presidiet för att övervaka omröstningen.
I ask the election officers to come to the rostrum to oversee the vote.
SwedishVi kanske kan diskutera detta och komma fram till att vi kunde ha gjort mer.
Perhaps we could have a discussion and find that we could have done more.
SwedishBetänkandet har förtjänat en riktig debatt där alla synpunkter kan komma fram.
The report deserves a proper debate in which all opinions can be heard.
SwedishDe tre männen brukade diskutera öns problem och komma fram till lösningar.
All three used to sit and discuss the island's problems and find solutions.
SwedishMålet är nu att komma fram till ett välbehövligt interinstitutionellt avtal.
The objective is now to reach a much-needed interinstitutional agreement.
SwedishMan måste komma fram till en lösning, och katastrofer av detta slag får aldrig hända igen.
A solution must be found, and disasters of this nature must never happen again.
SwedishJag tror att deltagarna är motiverade att komma fram till nya handelsavtal.
I think that the participants are motivated to reach new trade agreements.
SwedishRådet överlägger dessutom ständigt och kommer givetvis att komma fram till en slutsats.
Besides, the Council is constantly deliberating and will have to reach a conclusion.
SwedishRådet bör snarast komma fram till ett så konstruktivt och snabbt resultat som möjligt.
As soon as possible it ought to produce a result which is as constructive as possible.
SwedishDärefter tog rådet relativt lång tid på sig för att komma fram till sitt ställningstagande.
After that, the Council again took a relatively long time to make its comments.