"komma" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"komma" İngilizce çeviri

EN
volume_up
komma {geç. z.}
EN

SV komma
volume_up
{nötr}

komma (ayrıca: kommatecken)
volume_up
comma {isim}
Det finns inte ett komma utöver arbetstagarnas minimiskydd.
We have not added so much as a comma over and above the minimum protection for workers.
Vi vill inte att Europa ska handlingsförlamas för att man fastnar på ett komma eller hänger upp sig på ett ord.
We do not want Europe to be paralysed by stumbling over a comma or colliding with a word.
I de här komplicerade processerna med kollektiv redigering är det lätt att snubbla över ett komma eller ett ord.
In these complex processes of collective editing, it is easy to trip over a comma or fall at a word.
komma (ayrıca: storm, hagel, skur)
volume_up
hail {isim}

"komma" için eşanlamlılar (İsveççe):

komma

İngilizce' de "komma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMen jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.
But I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
SwedishJag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
SwedishVi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
Above all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
SwedishDet kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
A company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
SwedishMan skall också komma ihåg att kommissionen inte är den enda inblandade aktören.
It should also be remembered that the Commission is not the only player involved.
SwedishPå samma sätt bör ett närmare samarbete komma till stånd med de regionala råden.
In the same way, there should be closer cooperation with the regional councils.
SwedishSjälvklart skall vi utan villkor kräva att vapeninspektörerna får komma tillbaka.
Naturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
SwedishDet saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
SwedishJag vill bara komma med en patriotisk kommentar i denna multinationella kammare.
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
SwedishDet är viktigt att komma ihåg att detta är en av de billigaste formerna av energi.
It should be remembered that this is one of the cheapest sources of heat energy.
SwedishUtan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
SwedishVi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
SwedishVår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
Our Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
SwedishJag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
I urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue...
SwedishVi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
SwedishVi bör också komma ihåg resolutionerna från andra internationella organisationer.
We should also bear in mind the resolutions by other international organisations.
SwedishDet är beklagligt att ordföranden inte gjorde sig besväret att komma hit i dag.
It is unfortunate that the President did not take the trouble to be here today.
SwedishDärför hoppas jag, att vi kan komma framåt både med Eurep och med detta förslag.
I hope therefore that we can make progress both with EUREP and with this proposal.
SwedishJag är naturligtvis glad över att man äntligen kunnat komma fram till en lösning.
I am of course pleased that it has finally been possible to find a solution here.