"klandra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"klandra" İngilizce çeviri

SV klandra
volume_up
{fiil}

klandra (ayrıca: skylla på, förebrå, skylla, risa)
Men vem ska vi klandra för att inga framsteg gjorts när det gäller tillsynsstrukturen?
But whom are we to blame for the lack of progress on supervisory architecture?
Men vem kan klandra staden Strasbourg för att försöka lura Europaparlamentet?
Then again, who can blame the City of Strasbourg for trying it on with the European Parliament?
Det rådde naturligtvis meningsskillnader, och vem kan klandra oss?
Of course, opinions differed, and who could blame us?
klandra (ayrıca: anklaga, angripa, beskylla, åtala)
Jag anser att jag läser tillräckligt snabbt och att det således inte finns någon anledning att klandra mig för det.
I believe I read with sufficient speed and talk quickly enough for no one to accuse me of such things.
Personligen anser jag inte att vi gör några framsteg om vi försöker anklaga och klandra varandra för att mer eller mindre ha misslyckats följa principerna om respekt och tolerans.
Personally I do not believe that we will make progress if we try to accuse each other and reproach each other for failing, more or less, to observe the principles of respect and tolerance.
Jag tycker att det är helt otroligt att någon kan klandra mig när jag förlorar en halvtimme av den tid jag har för att besvara frågorna på grund av att parlamentet har låtit mig vänta i en halvtimme.
I find it absolutely incredible that someone in this House should accuse me of wasting time when answering questions when it is Parliament itself that has kept me waiting for half an hour.
klandra (ayrıca: ogilla, förebrå)
Vi måste protestera mot dem högt och tydligt, och klandra och fördöma dem.
We must speak out against them loud and clear, in reproach and condemnation.
För sådan underlåtenhet måste vi klandra det irländska ordförandeskapet, som annars har skött sitt arbete så omsorgsfullt.
For such neglect we must reproach the Irish presidency, which has otherwise been so painstaking.
Det är verkligen på tiden att vi uppmanar Barrack Obama att stänga denna skamfläck och bespara oss besväret att klandra hyckleriet.
It is high time we called on Mr Obama to close down this disgrace and spare us the reproach of such hypocrisy.
klandra (ayrıca: gnälla, kverulera)
klandra (ayrıca: fördöma, kritisera)
klandra (ayrıca: anmärka på, bedöma, kritisera, granska)
volume_up
to criticize {fi.} [Amer.]
klandra
klandra (ayrıca: anmärka på, kritisera)
Och vet du vad, du kan inte klandra honom för stringens, men, faktiskt så var Frankie, vid den tiden, en heroinist och han satt i fängelse.
And, you know, you can't fault him for accuracy. ~~~ But, actually, Frankie, at that time, was a heroin addict and he was in jail.
klandra (ayrıca: tillrättavisa, förmana)
klandra (ayrıca: kritisera, förebrå)
klandra (ayrıca: förebrå, klanka)
klandra (ayrıca: skymfa)

"klandra" için eşanlamlılar (İsveççe):

klandra

İngilizce' de "klandra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMan kan inte klandra människor som flyr undan fattigdom, elände eller krig för något.
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
SwedishJag tycker bara inte att vi ska klandra de nya medlemsstaterna för denna situation.
I simply suggest not blaming the new Member States for such a situation.
SwedishJag vill säga att vi inte bör klandra rådet.
Mr President, I would like to mention that we should not only be blaming the Council.
SwedishDet räcker inte med att klandra de bedragare som blir förmögna på att ägna sig åt människohandel.
It is not enough to denounce the crooks that make money by trafficking in human beings.
SwedishFör initiativtagarna handlar det uppenbarligen mer om att klandra organisationen för Euro 2000.
It is clear that the initiators of the resolution are more concerned with slating the organisation of Euro 2000.
SwedishOch, för guds skull, låt oss inte vända oss om och börja klandra er för att vi inte klarar årtalet 2004.
And, for heaven's sake, do not let us turn around and start blaming you for not actually getting to 2004 on time.
SwedishDet är hög tid att klandra denna olyckliga fars.
SwedishDet handlar inte om att klandra andra länder.
SwedishDär rådet har anhållit om information och fört upp den på resultattavlan, kommer informationen att namnge och klandra.
Where the Commission has collated the information and placed it on the scoreboard, the information will name and shame.
SwedishDet är nyckeln, inte att klandra en viss regeringschef som följer EU-fördragen och landets egen författning.
That is the key; not reproaching any particular Head of Government who is abiding by the European treaties and her own constitution.
SwedishVi förespråkar inte att man skall klandra den vetenskapliga kommittén och vårt eget livsmedelsverk i Förenade kungariket.
We are not advocating second-guessing the scientific committee and our own Foods Standards Agency in the United Kingdom.
SwedishMin avsikt här är emellertid att framför allt klandra den attityd medlemsstaterna visar upp, eftersom de agerar bromsklossar.
However, the point of my comment here is primarily to denounce the attitudes of Member States, because they are still lagging behind.
SwedishVi tar upp frågan gång på gång och att upprepa ett rimligt krav, som Alain Cadec har gjort, kan man inte klandra: han är konsekvent.
We suggest it time and again, and reiterating a fair demand, as Mr Cadec has done, cannot be reproached: he is being consistent.
SwedishMan kan inte säga att detta kostar för mycket och samtidigt klandra oss för att uträtta saker och ting på ett sätt som är så sparsamt som möjligt.
You cannot say, on one hand, that it is too expensive and then tell us off for trying to save as much money as possible.
SwedishDet är helt i sin ordning att klandra Kina för att landet inte har gjort någonting för Darfur, men i detta fall är EU lika viljesvagt som alla andra.
It is all very well to lecture China on its failure to act over Darfur, but in this case the EU is as weak-willed as the rest.
SwedishMen vem kan klandra dem om de är rädda om sina arbeten, sin framtid, sin demokrati och miljön på den planet som de lever på?
Yet, who can hold it against them if they are afraid for their jobs, their future, their democracy and the environment of the planet on which they live?
SwedishFör sådan underlåtenhet måste vi klandra det irländska ordförandeskapet, som annars har skött sitt arbete så omsorgsfullt.
This obligation is already in place in most Member States, and duplicating it would delay the implementation of projects even further than they already have been.
SwedishMen ni förstår säkert att jag agerar som regelväktare och måste ta hänsyn till vad som står skrivet, annars skulle ni kunna klandra mig för det.
You will understand, however, that I am a stickler for dogma and that I am obliged to take the texts into account, otherwise I could be blamed for this.
SwedishNär jag talar om de svårigheter som Mari El-minoriteten i Ryssland har är inte mitt syfte att ännu en gång klandra de ryska myndigheterna.
More specifically, full resumption will not be possible until free, fair and transparent legislative elections, held in an electoral framework accepted by all parties, have taken place.
SwedishJag kan föreställa mig hur nöjd ni måste vara när ni läser Kurt Joachim Lauks betänkande, och jag skall inte klandra er för det.
   Mr President, Commissioner, Mr Trichet, I can imagine how satisfied you must be reading Mr Lauk’s report, and I will not criticise you for being so.