"jämna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"jämna" İngilizce çeviri

SV jämna
volume_up
[jämnade|har jämnat] {fiil}

En av uppgifterna för G20 bör vara att jämna ut inkomsterna i EU och på global nivå.
One of the tasks of the G20 group should be to level out incomes in Europe and on a world scale.
Idén att jämna ut ojämlikhet inom hälso- och sjukvården bygger på värderingen av mänskligt liv.
The idea of levelling out inequalities in the area of health is based on the value of human life.
Vilka möjligheter har då landsbygden att jämna ut sin utvecklingsnivå under de kommande årtiondena?
What chances, then, do rural areas have of equalising their level of development in the coming decades?
Föräldrarna står maktlösa inför detta fenomen eftersom de inte kan hålla jämna steg med detta tekniska framsteg.
Parents are powerless in the face of this phenomenon because they cannot keep up with this technological progress.
Med jämna mellanrum, vid övergången från en programperiod till en annan, har EU tvingats aktualisera sammanhållningsmålen.
Cyclically, passing from one programming period to the next, Europe has been faced with the need to update its cohesion objectives.
Vi ställs med jämna mellanrum inför nya förslag om vad EU bör göra, vad det behöver uppnå och vilka uppgifter det måste förbereda sig för.
We are regularly faced with new proposals for what the European Union should do, what it needs to achieve, and what tasks it needs to prepare for.
jämna (ayrıca: sträcka, rikta, släta)
Att döma av de jämna röstsiffrorna – åtta röster för och sju emot – är vi inte ensamma om detta.
Taking all views into consideration, we in the Group of the Greens/ European Free Alliance reject this compromise as a proposal that fails to strike the right balance.
En gratulation för den mycket jämna och välbalanserade text som hon utarbetat för vårt parlament.
Mr President, I would like to start by congratulating our rapporteur, Mrs Lalumière, on the report which she produced for our Parliament and in which she managed to strike a fine balance.

"jämna" için eşanlamlılar (İsveççe):

jämna
Swedish
jämn

İngilizce' de "jämna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishRådet har med jämna mellanrum påmint medlemsstaterna om hur viktigt detta är.
The Council has regularly reminded Member States of the importance of this matter.
SwedishMed jämna mellanrum föranleds vi att tala om rättsliga och polisiära problem.
We are regularly called upon to give our views on judicial and police matters.
SwedishAtt jämna ut våra skillnader blir ett viktigt bidrag till våra respektive ekonomier.
Ironing out our differences will make an important contribution to both economies.
SwedishVi vill däremot gärna att detta fortfarande ska kunna bestyrkas med jämna mellanrum.
We would, however, like this also to remain verifiable at regular intervals.
SwedishJordbruksproduktionen i Afrika håller inte jämna steg med befolkningsökningen.
Agricultural production on the African continent lags behind the growth in population.
SwedishFårproducenternas inkomster har inte hållit jämna steg med andra former av jordbruk.
The incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming.
SwedishJag bör säga att mina ändringsförslag som belyser detta förkastas med jämna mellanrum.
I should say that my amendments, which highlight this fact, are regularly rejected.
SwedishEuropeiska företag måste hålla jämna steg och lösningen på detta är förtroende.
We have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
SwedishEuropeiska företag måste hålla jämna steg och lösningen på detta är förtroende.
European business has to keep up and the key to this will be confidence.
SwedishKommissionen gör sitt bästa för att hålla jämna steg med utvecklingen i Basel.
The Commission does its best to keep pace with the developments in Basel.
SwedishVi begär inte att de som ännu inte har kommit i gång ska hålla jämna steg med de andra.
Those who have not yet begun to advance cannot be asked to do the same as the rest.
SwedishDet är därför som arbetet med regional utveckling och integration måste hålla jämna steg.
That is why development cooperation and regional integration must go hand in hand.
SwedishI Central- och Östeuropa är det översvämningar som inträffar med jämna mellanrum.
In Central and Eastern Europe, it is floods which occur periodically.
SwedishNågot som gladde mig när det gäller det särskilda toppmötet var den jämna könsfördelningen.
What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
SwedishOm betalningarna sker med jämna mellanrum använder du funktionen NETNUVÄRDE.
If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.
SwedishJag hoppas och tror att EU kommer att hålla jämna steg när det gäller detta.
I hope and trust that the European Union will keep in step with this.
SwedishDet jämna valresultatet återspeglar att landet har delats i två läger.
The close election result reflects the fact that the country is split into two camps.
SwedishEn ny dynamik med mer flexibla arbetsmarknader, men alla håller inte jämna steg.
A new dynamic with more flexible labour markets has emerged, but not everybody is keeping pace.
SwedishDet skulle också vara förnuftigt att påskynda detta för att hålla jämna steg med utvecklingen.
It would also make sense to speed this up in order to keep abreast of developments.
SwedishMed tanke på det jämna resultatet kommer båda läger att tvingas till kompromisser.
Given the close result, both camps will have to make compromises.