"inverkan" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"inverkan" İngilizce çeviri

volume_up
inverkan {comm. gen.}

SV inverkan
volume_up
{ortak cins}

inverkan (ayrıca: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {isim}
Har denna händelse någon inverkan på anslutningsförhandlingarna med Turkiet?
Will these actions affect the EU accession negotiations with Turkey?
Tack vare er inverkan har kommissionen återvunnit drivkraft, respekt och auktoritet.
Thanks to your actions, the Commission has regained impetus, respectability and authority.
Medelhavsregionen är utan tvekan ett område där konsekventa och beslutsamma åtgärder från EU kan få stor inverkan.
   – Mr President, the Mediterranean region certainly is an area where consistent and committed action by the European Union can have a real impact.
inverkan (ayrıca: agentur, verksamhet, byrå, myndighet)
volume_up
agency {isim}
Det är ett faktum att kreditvärderingsinstituten har en väldigt stor makt och inverkan på företag på kapitalmarknaden.
It is a fact that rating agencies have, in the capital market, a very great deal of power and influence over enterprises.
Detta direktiv borde heta Expire snarare än Inspire, med tanke på den skadliga inverkan det kommer att få för lantmäteriverket i Storbritannien.
Mr President, this directive should be named Expire rather than Inspire, considering the detrimental effect it will have on the Ordnance Survey mapping agency of Great Britain.
Det saknas exempelvis en viktig analys av den inverkan som den nyligen tillkomna Homeland Security Act kan ha när det gäller uppgifter som överförs av unionen eller dess instanser.
For example, an in-depth analysis of the impact of the recent Homeland Security Act on data provided by the Union or its agencies is lacking.
inverkan (ayrıca: verksamhet, bruk, arbete, verkan)
Motsvarande regler gäller för den amerikanska centralbanken, utan menlig inverkan på dess verksamhet.
Equivalent rules apply to the US central bank without significantly affecting its operations.
Enligt min mening kommer allt detta att ha en negativ inverkan på järnvägstrafiken över hela Europa.
In my opinion, all this will have a negative impact on rail operations throughout Europe.
För det första eftersom en sådan ökning skulle snedvrida fiskeriverksamheten mot mer bränsleintensiva tekniker med större negativ inverkan på havsmiljön.
First, because such an increase would distort fishing operations towards more fuel-intensive technologies with greater negative impact on the marine environment.

"inverkan" için eşanlamlılar (İsveççe):

inverkan

İngilizce' de "inverkan" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDenna typ av teknik användas försiktigt på grund av den enorma inverkan den har.
This type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
SwedishDet har för övrigt också en negativ inverkan på små lokala producenter i Europa.
Incidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
SwedishDe olikheter som finns bör inte få någon större inverkan på våra förbindelser.
Any existing differences should not have an inordinate impact on our relations.
SwedishDet kommer att ha en stor inverkan på hur den allmänna opinionen uppfattar EU.
That will have a big effect on how public opinion perceives the European Union.
SwedishDen utvecklades i Nordirland, men har haft en inverkan i många europeiska länder.
It developed in Northern Ireland but has an impact across many European countries.
SwedishEuropas största problem i dag är energianvändningen och dess inverkan på klimatet.
Europe's most important problem today is energy use and its impact on the climate.
SwedishVi vet alla vilken inverkan detta har på klimatutvecklingen och ökenspridningen.
We all know what impact this has on climatic trends and the desertification process.
SwedishStudier av klimatförändring tyder på att dess inverkan kraftigt har förvärrats.
Studies into climate change suggest that its impact has become sharply worse.
SwedishDe ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)
Development impact of Economic Partnership Agreements (EPAs) (short presentation)
SwedishDen finansiella och ekonomiska krisen har även en inverkan på jordbrukssektorn.
The financial and economic crisis has also had an impact on the agricultural sector.
SwedishJa, vi har ett vapenembargo mot landet, men det har inte någon större inverkan.
Yes, we have an arms embargo against that country, but it has little effect.
SwedishForskning visar att reklam har stor inverkan på konsumtions- och inköpsmönster.
Research shows that advertising impacts greatly on consumption and buying behaviour.
SwedishAll reglering har en negativ inverkan på konkurrenskraften och förhindrar utveckling.
All regulation has a negative impact on competitiveness and hinders development.
SwedishJag hoppas att den här debatten och dess inverkan på rådet skall leda oss vidare.
I hope that this debate and its impact on the Council will allow us to move forward.
SwedishNuförtiden har statistik om lediga platser en direkt inverkan på finansmarknaderna.
Nowadays, statistics about job vacancies have a direct impact on financial markets.
SwedishInom denna sektor uppmärksammas inte alls arbetsvillkorens inverkan på hälsan.
In this sector, the effects of working conditions on health are not recorded at all.
SwedishGlobaliseringen har en positiv inverkan på ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Globalisation has positive implications for economic growth and employment.
SwedishDen negativa inverkan ökar exponentiellt i utkanterna av Europa och av samhället.
The negative impact is multiplied exponentially on the fringes of Europe and society.
SwedishNäringsämnestillförseln har en betydande inverkan på den marina miljön i Östersjön.
Nutrient supply has a major influence on the Baltic Sea's marine environment.
SwedishNord Stream-projektet kommer att ha en drastisk inverkan på denna säkerhet.
The Nord Stream construction project will have a drastic impact on this security.