"inrätta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"inrätta" İngilizce çeviri

SV inrätta
volume_up
[inrättade|har inrättat] {fiil}

Har rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
They are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
Det finns i dagsläget ingen anledning att inrätta en europeisk åklagare.
In the present situation, there is no reason to establish a European Prosecutor.
Vilka ansträngningar görs för att inrätta ett europeiskt kreditvärderingsinstitut?
Are there moves to establish a European rating agency?
Därför bör det rekommenderas att inrätta en resultattavla med lagar som avskaffats.
Mr President, I would like to speak on a point of order.
Vi måste också inrätta en tillfällig undersökningskommitté för att öka medvetenheten om dessa förhållanden.
We must also set up a temporary committee of inquiry in order to raise our awareness of these realities.
Men för att detta skall ske brådskar det att inrätta en gemensam utrikespolitik och ett gemensamt försvar.
In order to do this, however, it urgently needs to provide itself with a common foreign and defence policy.
Tanken på att inrätta ett jämställdhetsinstitut föddes 1995.
(PL) Mr President, the idea of creating an Institute for Gender Equality was conceived in 1995.
Jag är verkligen glad över rådets beslut i december om att inrätta institutet i Litauen.
I am truly delighted by the December Council decision to establish the Institute in Lithuania.
Därför undrar jag om det verkligen är förnuftigt att inrätta ett nytt europeiskt jämställdhetsinstitut?
Therefore, is it really reasonable to set up a new European Institute for Gender Equality?
Därför utgör insatserna för att inrätta ett europeiskt teknikinstitut en viktig aspekt av vår strategi för tillväxt och arbetstillfällen.
That is why the efforts invested in creating a European Institute of Technology constitute an important aspect of our strategy for growth and jobs.
inrätta (ayrıca: grunda, bilda, bygga, anlägga)
Man har heller inte underrättat de slovenska ägarna till de jordstycken som de har för avsikt att inrätta gränsövergången på.
Nor has notice been given to the Slovenian owners of the plots of land on which it is intended to erect the crossing.
Vi hjälper inte kritikerna genom att inrätta ett missilförsvarssystem eller genom att stödja Georgiens försök att ockupera Abchazien och Sydossetien.
We help the critics not by erecting a rocket shield or by supporting Georgian efforts to occupy Abkhazia and South Ossetia.
Med allt det sagt, vill jag säga att jag håller med MacCormick om att man bör vara mycket sparsam i fråga om att inrätta specialtribunaler.
Having said all that, I agree with Mr MacCormick that one should be very sparing in erecting special tribunals.
inrätta (ayrıca: anpassa, ordna, avpassa, ställa in)
Målet är att inrätta en solid sammanhängande rättslig ram som reglerar verksamheten på informationsnäten.
The objective is to provide a solid and coherent legal framework that can regulate the activity of the information networks.
Jag betonar vikten av att inrätta den mekanism som reglerar finansieringen av de ekonomiska aspekterna av klimatförändringarna.
I stress the importance of establishing the mechanism that regulates the funding of the financial aspects of climate change.
Jag hade gärna sett ännu starkare skrivningar, särskilt kravet på att inrätta ett oberoende global byrå som tillämpar ett strängt regelverk på spekulation i livsmedelsråvaror.
I would have liked the text to have been even stronger, in particular by pressing for the establishment of an independent global agency that will strictly regulate speculation with food commodities.
inrätta
inrätta (ayrıca: fastställa)

"inrätta" için eşanlamlılar (İsveççe):

inrätta

İngilizce' de "inrätta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi har röstat för betänkandet som syftar till att inrätta en europeisk åklagare.
We have voted in favour of the report aimed at establishing a European Prosecutor.
SwedishJag stöder därför idén med att inrätta ett europeiskt nätverk för hälsokunskap.
I therefore support the idea of setting up a European health literacy network.
SwedishEn annan positiv sak är att man kommer att inrätta en fredsbyggande kommission.
Another positive development is that there will be a Peacebuilding Commission.
SwedishMedlemsstater borde förpliktas att inrätta särskilda polisenheter för brottsoffer.
Member States should be obliged to set up special police units for crime victims.
SwedishJag stöder förslaget om att inrätta ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.
I express my support for the proposal to create a European Asylum Support Office.
SwedishEtt viktigt mål är att inrätta en effektiv kommitté för de mänskliga rättigheterna.
Establishment of an effective Human Rights Committee is an important objective.
SwedishFör det andra, borde vi inte öka satsningarna på att inrätta den civila kapaciteten?
Secondly, should we not put greater effort into establishing civil capabilities?
SwedishÄr idén att inrätta en mer permanent struktur i Irak och i regionen genomförbar?
Is the idea of a more permanent structure in Iraq and for the region viable?
Swedishinrätta utskott för europeiska frågor inom ramen för de nationella parlamenten,
setting up more high-profile committees on European issues in national parliaments,
SwedishDärav behovet, enligt min åsikt, att stärka åtagandet om att inrätta EU-LAC.
Hence the need, in my opinion, to bolster our commitment to creating the EULAC.
SwedishVi måste inrätta adekvata förfaranden så att de immateriella rättigheterna skyddas.
We must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
SwedishVarför vill man inrätta lagringsplatser och kontrollsystem för radioaktivt avfall?
Why are we looking for storage sites and systems for controlling radioactive waste?
SwedishMan måste alltså agera på det området, genom att inrätta en integrationspolitik.
We must thus take action at this level by introducing an integrated policy.
SwedishFörslaget om att inrätta en EU-konsumentombudsman anser jag vara ytterst tveksamt.
I think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
SwedishKommissionen har inte för avsikt att inrätta ett alternativt system till Eurocontrol.
The Commission does not intend to create an alternative system to Eurocontrol.
SwedishDet visar sig därför vara ytterst svårt att inrätta lokala utvecklingsprogram.
It is therefore extremely difficult to set up local development programmes.
SwedishFörst och främst krävs det ekonomiska resurser för att inrätta en sådan befattning.
First of all, the creation of such a position requires financial resources.
SwedishDet hade blivit ett alltför långt förfarande om vi skulle inrätta en särskild krisfond.
The procedure for creating a specific crisis fund would have been far too long.
SwedishJag avråder dock från att inrätta en ny myndighet för att hantera dessa frågor.
I would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
SwedishBetänkandet syftar till att inrätta ett instrument för kärnsäkerhetsstöd.
It aims at establishing an Instrument for Nuclear Safety and Security Assistance.