"initiativtagare" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"initiativtagare" İngilizce çeviri

SV

initiativtagare {ortak cins}

volume_up
initiativtagare
Jag vill såsom initiativtagare till europeiska föräldraprojekt starkt välkomna det.
As the initiator of various European parents ' projects, I welcome this wholeheartedly.
Jag vill såsom initiativtagare till europeiska föräldraprojekt starkt välkomna det.
As the initiator of various European parents' projects, I welcome this wholeheartedly.
För övrigt har parlamentet ofta varit initiativtagare på detta område.
Moreover, our Parliament has been the initiator in this field on more than one occasion.
initiativtagare (ayrıca: skapare, upphovsman)
Tyvärr – jag har viss erfarenhet som initiativtagare till detta demokratiprogram – är det nu ganska byråkratiskt, och det slår fel på säkerhetssidan.
Unfortunately – I have had some experience as the originator of this democracy programme – it is now rather bureaucratic and errs on the side of safety.

İngilizce' de "initiativtagare" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDen europeiska gemenskapen - Europeiska unionen som initiativtagare - är svaret.
The community of Europe - the initiative of the European Union - is the answer.
SwedishVi känner alla till hans betydelse som en initiativtagare till volontärtjänsten.
We all know how important he has been as an instigator of voluntary service.
SwedishDet är där en väldig mängd initiativtagare – och arbetsgivare – måste stampas fram.
It is there that a huge army of challengers – and employers – must be found.
SwedishI detta sammanhang vill jag hänvisa till unionens ansvar som initiativtagare.
Here I want to refer to the Union's responsibility for implementation.
SwedishEuropeiska kommissionen måste vara klarsynt i sin roll som initiativtagare.
The European Commission must be visionary in its initiating role.
SwedishVi måste kunna och vilja ge stöd till initiativtagare så att de kan uppfylla de formella kraven.
We will have to be able and want to give support to promoters to meet the technical requirements.
SwedishÄn viktigare är att parlamentsledamöterna är beredda att agera tillsammans med initiativtagare.
Most importantly, parliamentarians should be prepared to act together with initiators of an initiative.
SwedishSådana initiativtagare står för upp till 68 procent av de rättsliga åtgärderna i detta fall.
Such sponsors account for up to 68% of these actions.
SwedishDessa initiativtagare har inga reserver för att göra ytterligare betalningar eller återbetalningar.
These promoters do not have reserves which would allow them to make additional payments or repayments.
SwedishEuropeiska kommissionen måste vara klarsynt i sin roll som initiativtagare.
That is how we shall be able to fulfil the objective that the EU must pursue, so enhancing the whole of European society.
SwedishI fredsrörelser världen över är kvinnorna ofta initiativtagare och i majoritet.
   Mr President, in peace movements around the world, women often take the initiative and are in the majority.
SwedishDet finns emellertid inte tillräckligt många unga initiativtagare.
SwedishEnligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
SwedishJag hoppas att mina kolleger kommer att instämma i att vi bör vara initiativtagare i detta avseende, och kanske vara värdar för ett första möte.
I hope colleagues will agree that we should be initiators in this regard, perhaps hosting a first meeting.
SwedishInitiativtagare måste vara offentligt ansvariga för öppenhet i fråga om finansieringen av namninsamlingskampanjen.
The organisers of initiatives must be publicly responsible for transparency concerning the financing of the campaign to collect signatures.
SwedishI Madagaskar har kommissionen t.ex. inrättat ett utbildningsprojekt som riktas till både initiativtagare och deras anställda.
In Madagascar, for example, the Commission has established a training project that is directed at both promoters and their employees.
SwedishNi är initiativtagare till ett skamligt försök att lura irländarna att rösta för detta Lissabonfördrag i den kommande folkomröstningen.
You are the author of a disgraceful attempt to con the Irish into voting for this Lisbon Treaty in their forthcoming referendum.
SwedishJag beklagar dock att finansiering av politiska partier och grupper är tillåten och att nationella politiker får vara initiativtagare.
However I regret that financing from political parties and groups is allowed and national politicians are allowed to be initiators.
SwedishVi bör också fastställa krav för initiativtagare till paket och paket från finanskonsortier så att de behåller en grund för dessa paket.
We should also be stipulating requirements for promoters of packages and syndicating packages, whereby they retain a chunk beyond these packages.
SwedishVisserligen bjöd paktens initiativtagare in länder utanför euroområdet att delta, men det är otvivelaktigt ren taktik.
Admittedly, the initiators of the pact did invite states from outside the euro area to participate; however, there is no doubt that this is a purely tactical move.