"inhämta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"inhämta" İngilizce çeviri

volume_up
inhämta {isim-fiil}

SV inhämta
volume_up
{isim-fiil}

inhämta (ayrıca: skaffa, skaffar)
volume_up
obtaining {isim-fiil}
Europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden (
European Evidence Warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters (
2) Under de diagnostiska behandlingarna måste den principen gälla att man skall inhämta oumbärlig diagnostisk information med minsta möjliga exponering för patienten.
2) During diagnostic procedures, the principle applied should be that of obtaining the necessary diagnostic information with the least possible exposure of the patient.
Det är inte godtagbart att organens administrativa styrelser eller chefer överskrider sina budgetar utan att inhämta godkännande från kommissionen eller budgetmyndigheten.
It is not acceptable for the administrative boards or managers of agencies to exceed their budgets without obtaining approval for this from the Commission or the budgetary authority.

"inhämta" için eşanlamlılar (İsveççe):

inhämta

İngilizce' de "inhämta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag måste dock också påpeka för rådet att det fanns gott om tid att inhämta den.
I must, however, also point out to the Council that there was plenty of time to obtain it.
SwedishKommer kommissionen att inhämta upplysningar som kan bekräfta detta bisarra händelseförlopp?
Will the Commission also obtain information to confirm this bizarre course of events?
SwedishDet skulle också vara bra att inhämta Afrikanska unionens åsikter.
It would also be useful to take on board the opinions of the African Union.
Swedish   – Jag förstår naturligtvis att rådet inte har haft tillfälle att inhämta information.
   Of course, I understand that the Council has not had the opportunity to obtain information.
SwedishMålsättningen för rådets ordförandeskap var att inhämta parlamentets åsikt före juni månads slut.
The goal of the Council presidency was to have Parliament's opinion by the end of June.
SwedishOmbudsmannens rätt att inhämta ocensurerade upplysningar saboteras helt enkelt av kommissionen.
The Ombudsman's right to gather uncensored information is sabotaged outright by the Commission.
SwedishVi föds alla med förutsättningar att lära och inhämta kunskap.
We are all born with the potential to learn and acquire knowledge.
SwedishNär det gäller er andra fråga måste jag kontrollera och inhämta information innan jag kan svara er.
In regard to your second question, I will have to check this and obtain information before I can reply.
SwedishFörslagen innebär också möjlighet att inhämta allmänhetens åsikt.
Provision must also be made for public consultation.
SwedishVi behöver information, men utan att först inhämta tillstånd.
We need information, but without advance authorisation.
SwedishVi måste inhämta vetenskapliga råd och inte enbart råd från fiskare som har en mycket kortsiktig åsikt.
We need to take scientific advice, not the advice of fishermen only, who take a very short-term view.
SwedishSkattemyndigheterna är berättigade att inhämta en översättning av de uppgifter som anges på räkningen.
Tax administrations are quite entitled to ask for the details on an invoice or whatever to be translated.
SwedishKommissionen behöver inte inhämta medlemsstaternas tillstånd innan vi uttrycker en åsikt.
President of the Commission. - The Commission does not need the Member States' permission before we express an opinion.
SwedishPå så vis tror jag mig ha kunnat inhämta mycket mer information och kontrollera den i samband med mina egna resor.
I believe that I was therefore able to gain a great deal more information and verify it during my own visits.
SwedishJag kan bara upprepa mina kollegers fråga: Är kommissionen skyldig att inhämta balanserad rådgivning eller inte?
I can only repeat my colleagues' question: is it obligatory or not for the Commission to obtain balanced advice?
SwedishVi vill inhämta domstolens yttrande huruvida detta är förenligt med våra egna lagar och våra egna fördrag.
We are seeking the advice of the Court of Justice on whether this is compatible with our own laws and our own Treaties.
SwedishUnder sommaren passade jag på att inhämta information från människor inom industrin i min hemregion.
   Mr President, over the summer I took the opportunity to be briefed by some of those in industry in my region.
SwedishInnan det slutliga beslutet fattas bör kommissionen inhämta omfattande mängder synpunkter från den offentliga och den privata sektorn.
Prior to adopting a final decision, the Commission should fully consult public and private sectors.
SwedishKommissionen skulle då mycket tacksamt ta tillfället i akt att inhämta sådan information ur en förstahandskälla.
If it did then the Commission would be very grateful to have this opportunity to receive information of this kind first hand.
SwedishDe är mer kvalificerade än vi för att inhämta nödvändiga upplysningar och välja rätt ögonblick för att överlämna dessa till oss.
They are better qualified than we are to gather the necessary information and to decide when to convey this to us.