"in i" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"in i" İngilizce çeviri

EN

SV in i
volume_up
{edat}

in i (ayrıca: , mot, in till, intresserad)
volume_up
into {ed.}
Valobservatörer och utländska journalister måste tillåtas resa in i landet.
Election observers and foreign journalists must be allowed into the country.
De flyttades från Berlin till Thessaloniki in i tillfälliga lokaler.
They were transferred from Berlin to Thessaloniki and into temporary premises.
Vi tvingas uppenbarligen gå in i ett förlikningsförfarande med rådet.
We clearly ought to enter into the conciliation procedure with the Council.

İngilizce de "in i" için benzer çeviriler

in- sıfat
in zarf
in edat
English
I isim
English
i edat

İngilizce' de "in i" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEuropeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.
Europe has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.
SwedishParlamentet för in en större variation i granskningen av europeisk lagstiftning.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
SwedishVi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.
We want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
SwedishDet är viktigt att vi inte går in i en period utan lagstiftning på detta område.
It is essential that we do not have a period without legislation in this field.
SwedishVi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
SwedishTurkisk militär marscherade i början av april med tusen soldater in i norra Irak.
Thousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.
SwedishDet finns ingen anledning att dra in parlamentet i diskussionen om kommissionen.
There is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
SwedishDet är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
These are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
SwedishMed kloningen av däggdjur tar vi det första steget in i Huxleys sköna nya värld.
In cloning mammals we are taking the first step into Huxley's Brave New World.
SwedishDet var principen om större konkurrens för mjölk som drev oss in i BSEkrisen...
It was the principle of competitiveness in the milk sector which led us to BSE...
SwedishMed sina 21 år är hon sju år yngre än vad jag var när jag kom in i underhuset.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
SwedishMata in " 0 1 / 5 " i en cell (utan citationstecknen) och tryck på returtangenten.
Enter " 0 1/5 " in a cell (without the quotation marks) and press the input key.
SwedishEnligt Frontex kommer 95 procent av de olagliga invandrarna in i EU via Grekland.
According to Frontex, 95% of illegal immigrants entering Europe enter via Greece.
SwedishGradvis började kvinnor som tvingats in i prostitution att berätta offentligt.
Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
SwedishVår kontinent håller på att gå in i en recession och vi fördelar lite brödsmulor.
A continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
SwedishJag skulle vilja veta exakt hur många människor ni räknade in i kammaren i dag?
I would like to know exactly how many people you counted in the chamber today?
SwedishTill att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
SwedishMen vad är viktigast: att komma in i Nature eller Science eller att publicera?
But which is more important, getting into Nature or Science or getting published?
SwedishTecknen som du skriver in i det här textfältet placeras före slutnotsnumreringen.
The characters entered into this text box are placed before the endnote numbering.
SwedishDet handlar om att kunna väga in säkerhet i bedömningen, precis som Vatanen nämnde.
It is about being able to put safety into the equation, as Mr Vatanen mentioned.