"hela tiden" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"hela tiden" İngilizce çeviri

SV hela tiden
volume_up
{zarf}

hela tiden
Vår hållning har hela tiden varit ambitiös och förespråkat allmänhetens deltagande.
Our policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
Bubblan har visat sig vara just det som många hävdade hela tiden.
This bubble has now turned out to be exactly what many people said it was all along.
Jag har hela tiden försvarat de mänskliga rättigheterna, men dessa rättigheter är desamma i hela världen.
All along, I have defended human rights, but human rights are the same all over the world.
hela tiden (ayrıca: bort, undan, iväg, oupphörligt)
volume_up
away {zarf}
Varför inte göra det till en prioritering i stället för att frenetiskt lagstifta för att ta ifrån oss vårt privatliv hela tiden?
Why not make that a priority instead of frenetically legislating to take away our privacy all the time?
Men jag ställer mig hela tiden frågan: är det lagligt utifrån gemenskapsrätten att dessa företag inte är registrerade?
But I do still wonder if companies in general can get away without registering from the point of view of Community legislation?
Det är ingen mening att hela tiden försöka fly undan problem, eftersom vi på det sättet aldrig kommer att lyckas lösa dem.
There is no point in continually running away from problems because, if we do so, we will never succeed in resolving them.
hela tiden (ayrıca: alltjämt, alltfort)
Vi håller hela tiden på att göra listor över ambitioner.
All the while, we are busy making lists of ambitions.
Detta har hela tiden varit vår rekommendation, samtidigt som man inte får glömma de många berättigade kritikpunkterna och rekommendationerna.
This has been our recommendation all along, while not forgetting the numerous justified criticisms and recommendations.
ECHO har också hela tiden varit med och uppskattat hjälpbehovet samt samordnat biståndet dit där det just nu mest behövs.
Furthermore, ECHO has all the while been involved in assessing the size of the aid package needed and co-ordinating Union aid so that it gets to where it is needed most right now.

"hela tiden" için eşanlamlılar (İsveççe):

hela tiden

İngilizce de "hela tiden" için benzer çeviriler

hela sıfat
English
hela fiil
English
hela zamir
English
hela edat
English
tid isim

İngilizce' de "hela tiden" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFolk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
People keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
SwedishEtt samhälle som hela tiden drabbas av våld kan inte utvecklas och fungera normalt.
A society continually affected by violence cannot develop and function normally.
SwedishOch vet ni vad, några av mina vänner har hela tiden sagt: "Du är bara paranoid.
And you know, some of my friends have always said, "Hey, you're just paranoid.
SwedishNaturligtvis måste vi hela tiden upprepa detta krav, det är fullständigt riktigt.
Of course we must continue to repeat that requirement, that is entirely right.
SwedishMen vi fortsätter ju hela tiden på detta vis, så att vi sedan får sota för det.
But we continue to support this, even if it all blows up in our faces one day.
SwedishVi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
SwedishDetta är en central fråga, eftersom den hela tiden fortsätter att diskuteras.
That is a key issue, as this subject continues to be constantly under discussion.
SwedishVi måste därför verkligen hela tiden tänka på hur viktig den fredsprocessen är.
So we must keep the importance of that peace process very much in our minds.
SwedishJag röstade mot betänkandet, som jag hela tiden har framfört stark kritik mot.
I voted against this report, to which I have always expressed my strong opposition.
SwedishVi måste hela tiden leta efter en balans mellan bevarande och vidareutveckling.
We need to continuously seek a balance between conservation and further development.
SwedishMin grupp har hela tiden påpekat att detta inte är den enda möjliga lösningen.
My group has always pointed out that this is not the only possible solution.
SwedishGränsöverskridningar får inte ha till följd att krav och villkor hela tiden ändras.
This should not lead to the constant changing of requirements and conditions.
Swedish– Jag har ett genuint intresse för datorer och vill hela tiden bredda mina kunskaper.
– I have a genuine interest in computers and always want to broaden my knowledge.
SwedishJag fick hela tiden hämta fram dossieren från dammet hos Europeiska kommissionen.
I constantly had to prod the then Commission to dig this dossier out and dust it off.
SwedishMan försöker att... du vet, få det att försvinna, och det bara poppar upp hela tiden.
You're tryin' to... you know, get it out, and it's... itjust keeps poppin' up.
SwedishSlutligen måste vi hela tiden utforma utvecklingsbiståndet på ett meningsfullt sätt.
Finally, we must continue to organize this development aid in a rational way.
SwedishDen brittiska regeringen har hela tiden handlat i enlighet med rådets önskemål.
The UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
SwedishUnder det första halvåret 2008 har det skett saker hela tiden, slag i slag.
In the first half of 2008, events have followed one upon the other, thick and fast.
SwedishRisken finns att vi politiker hela tiden säger att vi skall lösa deras problem.
Perhaps we politicians are inclined to say that it is we who must solve their problems.
SwedishVi måste hela tiden sträva efter bättre jämställdhet mellan kvinnor och män.
We should constantly be striving for better equality between women and men.