"ha kontroll över" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ha kontroll över" İngilizce çeviri

EN

SV ha kontroll över
volume_up
{fiil}

ha kontroll över (ayrıca: guida, hjälpa, styra, vägleda)

İngilizce de "ha kontroll över" için benzer çeviriler

ha fiil
kontroll isim
över sıfat
English
över zarf
över edat
över- sıfat
över-
English
ünlem
English
over isim
English

İngilizce' de "ha kontroll över" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag anser att medlemsstaterna borde ha kontroll över sina egna skattesystem.
I believe that Member States should control their own tax systems.
SwedishDetta tillåter regeringar att ha kontroll över utgifterna och hålla tillbaka dem.
This allows governments to control spending and hold it up.
SwedishJag önskar att så vore fallet, för då skulle jag ha kontroll över situationen.
I wish it were, as it would mean that I was in control.
SwedishDet är hoppingivande och jag tycker att han helt och hållet verkar ha kontroll över situationen.
It is encouraging, and it looks to me as though he has a total and utter grasp of the situation.
SwedishFörenta staterna har kontroll över Saudiarabiens olja genom att ha kontroll över den kungliga familjen.
It is controlling Saudi Arabia's oil by controlling the royal family.
SwedishNär det gäller undantag måste medlemsstaterna själva ha kontroll över godkännandena för utsläppande på marknaden.
With regard to derogations, the Member States alone must control marketing authorisations.
SwedishÖvriga drabbade länder har en lägre andel förekomst och tycks också ha kontroll över situationen.
The other countries affected have a lower rate of prevalence and also appear to be in control of the situation.
SwedishVi måste ha kontroll över var dessa ämnen förekommer.
We must have control of where these substances occur.
SwedishImamer ska inte tillåtas att ha kontroll över politiken.
SwedishJag anser också att vi måste ha kontroll över maffian.
SwedishDet framfördes i olika punkter i resolutionen att parlamentet ville ha kontroll över gemenskapsbudgeten i sin helhet.
Several paragraphs of the resolution stated that Parliament wanted control of the overall Community budget.
SwedishGenom att säga "skjuta upp den", säger vi att vi vill ha kontroll över innehållet i den - inte sopa den under mattan.
In saying "postpone it" we are saying we want to take command of what is in it - not to sweep it under the carpet.
SwedishJag anser att vi måste ha kontroll över fisket.
SwedishDen kinesiska regeringen vill dock ha kontroll över den fria informationsströmmen och även yttrandefriheten via Internet.
But the Chinese government wants to monitor the free flow of information and the freedom of speech via the Internet.
SwedishNär det gäller arealuttag bör basandelen vara fortsatt låg och även fortsättningsvis göra det möjligt att ha kontroll över produktionen.
As regards set-aside, the base rate must remain low and continue to allow production to be controlled.
SwedishÖverallt dras svångremmar åt, och även offentliga myndigheter måste ha kontroll över sina utgifter och hushålla med sina pengar.
Everywhere, belts are being tightened, and public authorities, too, are having to control expenditure and make economies.
SwedishMan måste samordna de företag som konstruerar de olika delarna för att kunna säkerställa systemets säkerhet och för att ha kontroll över kostnaderna.
It will be a case of coordinating the companies building the various parts, to ensure the system's safety and to control costs.
SwedishJag välkomnar detta direktiv eftersom det först och främst kommer att hjälpa energiförbrukarna att minska och ha kontroll över sin elkonsumtion.
   Madam President, I welcome this directive, as it will primarily help energy users to reduce and monitor their electricity consumption.
SwedishVarje medlemsstat är skyldig att ha kontroll över sina offentliga utgifter, agera för att sänka underskottet och stabilisera eller till och med minska skuldbördan.
It is the responsibility of each Member State to control public expenditure, to act to reduce their deficit and to stabilise or even cut the debt burden.
SwedishDessa sistnämnda hamnar åter mitt i konventionen som förbereder stadgan, men som en partner bland andra, som skall tjäna som garant för ett arbete som de inte skall ha kontroll över.
They are now involved in the Convention to draft the Charter, but only as one partner among others, which will guarantee an imperfect job.