"hållning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"hållning" İngilizce çeviri

volume_up
hållning {comm. gen.}

SV hållning
volume_up
{ortak cins}

hållning (ayrıca: åsikt, inställning, attityd, ställning)
Regeringens hållning och åtgärder förvärrar situationen drastiskt.
The government’ s attitude and actions are dramatically exacerbating the situation.
Myndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: " hogra ".
The Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Regeringens hållning och åtgärder förvärrar situationen drastiskt.
The government’s attitude and actions are dramatically exacerbating the situation.
hållning
volume_up
stance {isim}
Somliga prisar Europeiska unionens hållning, eftersom den var rakryggad.
Some people value the European Union's stance because they stuck to their guns.
Kollega Nicholson följer tyvärr kommissionens halvdana hållning i sitt betänkande.
Unfortunately, Mr Nicholson is adopting the half-hearted stance of the Commission in his report.
Det kommer inte att bli några vinnare om vi intar en majestätisk hållning i denna fråga.
There will be no winners if we take an imperial stance on this issue.
hållning (ayrıca: inställning, attityd, pose, kroppsställning)
Optimism beskrivs ibland som en tro, en intellektuell hållning.
Optimism is sometimes characterized as a belief, an intellectual posture.
Titta på hennes hållning, den är anmärkningsvärd.
Look at her posture; it's remarkable.
Föredragandens, Ria Oomen-Ruijtens, försonliga hållning har undanröjt en mängd stötestenar.
The conciliatory posture of the rapporteur, Mrs Oomen-Ruijten, has prevented quite a number of stumbling blocks.
hållning (ayrıca: uppträdande, betydelse, uppförande, läge)
Det är uppmuntrande att se, herr talman, att just denna kritiska hållning bär frukt.
It is encouraging to see, Mr President, that precisely this critical stance is bearing fruit.
Fördraganden, och sedan också kommissionen, hade en hållning som enligt mig var alldeles för vek inför de risker som kemikalier innebär.
The position adopted by the rapporteur and then by the Commission was, in my view, far too lenient, bearing in mind the dangers associated with chemicals.
Deras hållning skiljer sig från länder där kärnkraften har blivit en bricka i en valkamp till en grad som nästan är oetisk, med tanke på situationen i Japan.
This is in contrast to countries where nuclear energy has become a pawn in pre-election battles to an extent that is almost unethical, bearing in mind the situation in Japan.
hållning (ayrıca: uppträdande, uppförande, skick)
volume_up
behavior {isim} [Amer.]
hållning (ayrıca: skick, uppträdande, uppförande)
volume_up
behaviour {isim} [Brit.]
Denna hållning är inte förenlig med ett umgänge i partnerskap.
This is not the kind of behaviour that we expect when working in a partnership.
Hans hållning gentemot premiärminister Ehud Barak var rent ut förnedrande.
His behaviour towards Prime Minister Ehud Barak was plainly insulting.
Hot har tidigare inte haft någon märkbar effekt på Koreas hållning.
Up to now, threats have had no discernible effect on South Korea's behaviour.
hållning (ayrıca: uppträdande, inställning, attityd, frakt)
hållning (ayrıca: uppträdande, uppförande, skick)
volume_up
deportment {isim} [Brit.]
hållning (ayrıca: sort, slag, uppträdande, stil)
volume_up
manner {isim}
hållning (ayrıca: sätt, metod, inställning, tillträde)
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Den senare innebär en ny hållning som framför allt har med avfolkning att göra.
The latter represents a new approach, and relates mainly to depopulation.
Framför allt är det försiktighet som har präglat både kommissionens och rådets hållning.
The approach of both the Commission and the Council was one of extreme caution.
hållning (ayrıca: gång, gående, sätt att gå, gångart)
volume_up
gait {isim}

"hållning" için eşanlamlılar (İsveççe):

hållning

İngilizce' de "hållning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishLouis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
This is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
SwedishVi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
We abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
SwedishMen jag ser också en parallell i EU:s hållning gentemot både Burma och Zimbabwe.
But I also see a parallel in the EU's response to both Burma and Zimbabwe.
SwedishJag uppmanar fru Ashton att se till att EU intar en modig och ärlig hållning.
I call on Baroness Ashton to ensure that the EU takes a courageous and honest stand.
SwedishVår hållning har hela tiden varit ambitiös och förespråkat allmänhetens deltagande.
Our policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
SwedishVi i gruppen De gröna intar till stor del samma hållning som våra kolleger.
Mr President, as Greens we are pretty much on the same line as our colleagues.
SwedishJag vill därför enträget uppmana parlamentet att ompröva sin hållning i denna fråga.
I would, therefore, urge Parliament to reconsider its position on this issue.
SwedishJag hoppas att kommssionen kommer att inta denna hållning i sina relationer med WTO.
I hope that the Commission will take that view in its relations with the WTO.
SwedishVi har inte förhandlat men fortsätter att utforska Förenta staternas hållning.
We have not been negotiating but are continuing to explore the US position.
SwedishKommissionen verkar dock ha intagit en ganska slapp hållning i det avseendet.
However, the Commission's position seems to me rather unambitious in this direction.
SwedishDen 23 september klargjorde vi och andra kvartettpartner vår hållning mycket tydligt.
On 23 September, we and other Quartet partners made our position quite clear.
SwedishLouis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
Mr Louis Michel has voiced a very firm position on behalf of the Commission.
SwedishI detta sammanhang röstar vårt parlament om sin hållning till Elmar Broks betänkande.
In this sense, our Parliament is voting on its position on Mr Brok's report.
SwedishJag anser att kommissionen bör inta en mer genomtänkt hållning i denna fråga.
I think that this is where the Commission needs a more joined-up position.
SwedishJag tror att Europaparlamentets hållning i den fråga som vi nu debatterar är vida känd.
I think that Parliament's position on the issue we are debating is well known.
SwedishVi är skyldiga vår miljö, vår hälsa och våra efterkommande att inta en fast hållning.
We owe it to our environment, our health and our descendants to stand firm.
SwedishDet skulle ha glatt oss om parlamentet hade kunnat komma fram till en gemensam hållning.
We would have been glad if the House had been able to arrive at a common position.
SwedishDet har en klar, entydig hållning som avvisar finansieringen av embryonala stamceller.
It has a clear, unambiguous position rejecting this funding of embryonic stem cells.
SwedishDet är dags att EU överger den politiska hållning mot Kina som präglas av dubbelmoral.
It is time the European Union abandoned its policy of double standards towards China.
SwedishDärför gör vi vårt yttersta för att övertyga Turkiet om att ompröva sin hållning.
Therefore, we are doing our utmost in order to convince Turkey to reconsider its position.