"grad" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"grad" İngilizce çeviri

volume_up
grad {comm. gen.}
EN

"grad" İsveççe çeviri

volume_up
grad {sıf.}

SV grad
volume_up
{ortak cins}

1. argo

grad
volume_up
tape {isim} [Brit.] [argo]
Vi har även en massa byråkrati och vi måste arbeta med våra små och medelstora företag - dessa är i hög grad nyckeln till om EU ska lyckas.
We also have a lot of red tape and we need to work with our SMEs - these are very much the key to European success.

2. diğer

grad (ayrıca: släkt, ställning, värdighet, rang)
volume_up
degree {isim}
En hög grad av trygghet främjar flexibiliteten, sysselsättningen och konkurrenskraften.
A high degree of security promotes flexibility, employment and competitiveness.
Det innebär att dessa hygienvillkor i hög grad kontrolleras.
This means that there is a high degree of monitoring of these hygiene conditions.
Det finns nu en betydande grad av ansvarsskyldighet, och budgetförfarandena är öppna.
There is now a high degree of accountability, with transparent budget procedures.
grad (ayrıca: område, utsträckning, omfattning, yta)
volume_up
extent {isim}
Till en viss grad tar han itu med frågan och till en viss grad misslyckas han med det.
To some extent it addresses the matter and to some extent it fails to do so.
Denna trafikomställning har i betydande grad att göra med infrastrukturen.
This shift is, to a considerable extent, related to infrastructure.
Framgången återspeglas i hög grad av de ändringsförslag som lagts fram i dag.
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
grad (ayrıca: nivå, steg, rang, årskurs)
volume_up
grade {isim}
Och vid slutet av denna process kommer små flagor av plast: en typ, en grad.
And out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
Vi använder en väldigt automatiserad process för att sortera plasten, inte enbart genom typ, men genom grad.
We use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
Dessa mål överträffades, och tre nya tillsättningar gjordes till A1-graden och sju nya till A2-graden.
These targets were exceeded with three new appointments being made to the A1 grade and seven new appointments to the A2 grade.
grad (ayrıca: tal, belopp, frekvens, pris)
volume_up
rate {isim}
Man måste således försöka finna skälen till denna låga grad av deltagande.
We must therefore try to discover the reasons for such a low participation rate.
Omvandlingsfrekvens: Den här rapporten anger i vilken grad besök pĺ webbplatsen leder till inköp.
Conversion Rate: This report shows the rate at which visits to your site result in purchases.
Enhetstaxan medför även att konsumenterna i högre grad efterfrågar bredbandsuppkoppling och bredbandstjänster.
Flat-rate pricing also accelerates consumer demand for broadband access and services.
grad (ayrıca: avstånd, steg, mellanrum, släktled)
volume_up
remove {isim}
På så sätt anpassas systemet i högre grad till de principer som råder på en verklig inre marknad.
I refer to its proposal to remove the need for private individuals to transport products themselves in order to purchase the products in question.
Jag är i hög grad emot att ta bort debatten om den fängslade vårdpersonalen i Libyen från föredragningslistan.
   Mr President, I would be very much against removing from the agenda a debate on the health workers detained in Libya.
Att fastställa obligatoriska grundläggande krav kommer också att garantera en hög grad av konsumentskydd, hälsoskydd och miljöskydd.
European standardisation has an important role to play in removing technical barriers to trade, and thereby promoting the development of the European single market.
grad (ayrıca: åtgärd, steg, trappa, trappsteg)
volume_up
step {isim}
Den grad av enighet som uppnåddes i Cancún är ett steg i den riktningen.
The measure of agreement reached in Cancún is a step in that direction.
Detta är ett enormt framsteg, som jag välkomnar i mycket hög grad.
This represents an enormous step forward, which I very much welcome.
Detta ligger i hög grad i linje med det som jag tillkännagett som nästa logiska och nödvändiga steg.
This is very much in line with what I have announced as the next logical and necessary step.
grad (ayrıca: steg, hack, skåra, jack)
volume_up
notch {isim}
grad (ayrıca: topp, höjd, höjdpunkt, sluttning)
volume_up
pitch {isim}

3. Matematik

grad
volume_up
order {isim}
I mycket högre grad än Förenta staterna behöver Europa en multilateral grund för att kunna utveckla den internationella handeln.
Much more than the United States, Europe needs multilateral bases in order to develop international trade.
Detta är ett viktigt mål och många medlemsstater har i hög grad lyckats uppnå det.
You are appearing here to explain to us the modifications that need to be made to the Regulations in order to make this Pact effective.
För att uppnå den eftersträvade graden av öppenhet behöver vi något slags indikatorer.
In order to achieve the degree of transparency aimed at, we need some kind of indicators.

4. Askeri

grad (ayrıca: led)
volume_up
rank {isim}
Poliser av lägre grad och våldsamma fascistgrupper stöder denna förföljelse.
Officers of lower rank and fascist gangs of bullies favour the persecution.

"grad" için eşanlamlılar (İsveççe):

grad

"grad" için eşanlamlılar (İngilizce):

grad

İngilizce' de "grad" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Swedish. - (PL) Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen.
in writing. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
SwedishInom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
SwedishDetta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
It will be of great benefit to the mobility of employees, and that is important.
SwedishDjuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.
This puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
SwedishOckså smuggling av unga kvinnor är i högsta grad lönsamt, men riskerna är små.
The smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
SwedishVårt mål är fortfarande att nå en acceptabel grad av harmonisering på EU-nivå.
Our objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
SwedishDetta enkla råd verkar i högsta grad tillämpligt när det gäller Europas säkerhet.
This common admonition seems to be very relevant in the case of Europe's security.
SwedishDet måste bli större kontroll över dessa i hög grad komplexa företagsstrukturer.
There must be greater control over these highly complex corporate structures.
SwedishMen belyser detta den bakgrund som vi måste arbeta mot i tillräckligt hög grad?
Does this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
SwedishDessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.
In addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.
SwedishI dag är det också - och i allt högre grad - ett bekymmer för utvecklingsländerna.
Today it is also - and increasingly - becoming a concern of developing countries.
SwedishJag anser dock att denna utveckling av vetenskapen i hög grad kan ifrågasättas.
However, I believe that these scientific developments are highly questionable.
SwedishDet är något som inte i tillräckligt hög grad nämns och främjas inom forskningen.
That is something which is not being mentioned and promoted and researched enough.
SwedishÅ andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
SwedishDen västliga rädslan för Ryssland, även om den ofta döljs, är i högsta grad reell.
The Western fear of Russia, even though it is often hidden, is perfectly real.
SwedishDeras snabba respons bidrog i hög grad till att hejda spridningen av denna sjukdom.
Their quick reaction contributed considerably to the containment of this disease.
SwedishJag anser att vi i högsta grad saknar politiska ambitioner och tillräckliga medel.
I believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
SwedishDetta kommer att avlasta andra transportsträckor som redan används i hög grad.
This will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
SwedishJag stöder i högsta grad inrättandet av en sådan enhet så snart det är möjligt.
I strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
SwedishArbetet har godkänts enhälligt i utskottet, vilket jag i högsta grad uppskattar.
The work has been unanimously adopted in committee and I value that highly.