"genom" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"genom" İngilizce çeviri

volume_up
genom {comm. gen.}
EN
EN

"genome" İsveççe çeviri

SV
SV
SV

genom {ortak cins}

volume_up
1. Bioloji
De är ett av de två företag som tillverkar verktyg för att sekvensera hela genom.
They're one of the two companies that makes these massive whole genome sequencing tools.
(Skratt) Vill ni verkligen välja en president vars genom tyder på hjärtmuskelsjukdom?
(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?
Och vi jämför mitt genom med ert genom, så kommer ungefär var 1.200 till 1.300:e ~~~ bokstav skilja mellan oss.
If we compare my genome to the genome of you, approximately every 1,200, 1,300 letters will differ between us.
EN

genome {isim}

volume_up
1. Bioloji
genome
volume_up
genom {comm. gen.}
They're one of the two companies that makes these massive whole genome sequencing tools.
De är ett av de två företag som tillverkar verktyg för att sekvensera hela genom.
(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?
(Skratt) Vill ni verkligen välja en president vars genom tyder på hjärtmuskelsjukdom?
If we compare my genome to the genome of you, approximately every 1,200, 1,300 letters will differ between us.
Och vi jämför mitt genom med ert genom, så kommer ungefär var 1.200 till 1.300:e ~~~ bokstav skilja mellan oss.

"genom" için eşanlamlılar (İsveççe):

genom
Swedish

İngilizce' de "genom" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishKommissionen kommer att övervaka dessa frågor i allmänhet, genom Eurobarometern.
The Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
SwedishBorde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
Should we not be implementing this process through work in the field of culture?
SwedishKommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
SwedishLäs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
SwedishDet kommer i inledningsskedet att samordnas genom kommissionen.
Mr President, it will in the initial position be coordinated by the Commission.
SwedishI det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.
In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
SwedishGenom att minska trafikens skadeverkningar kan vi lugnt låta transporterna öka.
By easing transport problems we can, without anxiety, allow traffic to increase.
SwedishDet antog betänkandet om dessa två hänskjutningar genom förenklade förfaranden.
It also adopted the report on these two referrals through simplified procedures.
Swedishtillverkningsunderlag, som kontraktstillverkarna har online-tillgång till genom
production documentation, that the contract manufacturers have online access to,
SwedishGenom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
SwedishEuropeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
SwedishVi stöder dessutom utvecklingen av informationssamhällen genom regionalpolitik.
We also support the development of information societies through regional policy.
SwedishMen genom det systemet med majoritetsomröstningar, dömdes Sokrates till döden.
Through this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
SwedishDessa insatser kommer förstås att ske genom en kombination av flera instrument.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
SwedishDet är bara genom ett sådant fördömande som vi i slutändan kan utöva inflytande.
It is only by obtaining such a judgment that we can in the end exercise influence.
SwedishAv de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.
Of the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.
SwedishDetta handlar inte bara om energiförsörjningen från Turkmenistan genom Kazakstan.
This is not only about the energy supply from Turkmenistan through to Kazakhstan.
SwedishSom en påminnelse införs även ett nytt budgetförfarande genom Lissabonfördraget.
As a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
SwedishHan har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.