"generiska" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"generiska" İngilizce çeviri

EN

SV generiska
volume_up
{sıfat}

generiska (ayrıca: generisk)
volume_up
generic {sıf.}
Patenthavare måste tillåta tillverkning av generiska alternativ i fattigare länder.
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Generiska läkemedel utgör fortfarande en alltför liten del av läkemedelsmarknaden.
Generic medicines still do not have a significant enough place on the medicines market.
Vi stödde ändringsförslag 78, eftersom det främjar generiska läkemedel i princip.
We supported Amendment 78, since it is pro-generic in principle.

İngilizce' de "generiska" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag är fortfarande inte klar över situationen beträffande generiska produkter.
I am still not clear about the actual situation with regard to generics.
SwedishFör generiska produkter föreslår kommissionen att en mångårig EU-politik skall ändras.
For generics, the Commission proposes to change a long-standing EU policy.
SwedishDen andra frågan är balansen mellan innovation och konkurrensen från generiska läkemedel.
The second question is the balance between innovation and competition from generics.
SwedishNär det sedan gäller kvaliteten på dessa produkter vet vi att generiska läkemedel inte är några sekunda produkter.
As for the quality of these medicines, we know that they are not third-rate products.
SwedishFör det andra måste vi finna den rätta balansen mellan innovation och konkurrensen från generiska produkter.
Secondly, we need to find the right balance between innovation and competition from generics.
SwedishFör generiska produkter kommer marknadstillträdet att påskyndas.
For generics, entry to the market will be speeded up.
SwedishNär det sedan gäller kvaliteten på dessa produkter vet vi att generiska läkemedel inte är några sekunda produkter.
As for the quality of these medicines, we know that they are not third-rate products.
SwedishJag har det intrycket att vi bevittnar en allt snabbare utveckling mot generiska patent, just för att göra kraven så allmänna som möjligt.
Mr President, ladies and gentlemen, patents are an important factor in technological progress.
SwedishI ändringsförslag 34 vill man till exempel gå längre till förmån för generiska läkemedel och försvaga innovationens ställning.
For instance, Amendment No 34 wants to go further in favour of generics and weaken the position of innovation.
SwedishDessa generiska läkemedel är i dag av avgörande betydelse för människor över hela världen som är drabbade av hiv och aids.
Today, these generics are of vital importance to people across the world suffering from the likes of HIV and AIDS.
SwedishGeneriska läkemedel kommer inte att införlivas i kraven om inte en viss produkt löper exceptionellt stor risk att förfalskas.
Generics will not be included in the requirements unless a certain product is at exceptional risk of being counterfeited.
SwedishEtt av syftena med Trips-avtalet var att de fattiga länderna skulle få tillgång till patentskyddade generiska läkemedel till lägre priser.
The EU’s current policy is hindering both opportunities for innovation and access to medicines in developing countries.
SwedishDen första åtgärden borde därför vara att se till att fattiga länder och de allra mest utarmade befolkningsgrupperna får tillgång till generiska läkemedel.
It might therefore be hoped that our fellow Member’ s timely question will finally lead to some results.
SwedishDetta kommer att påskynda marknadsföringen av generiska produkter på de flesta nationella marknader och kommer avsevärt att bidra till att öka konkurrensen.
This will speed up the marketing of generics on most of the national markets and will substantially help to increase competition.
SwedishGenom att ge denna definition och genom sitt ställningstagande klargjorde han att förfalskning kan beröra såväl patenterade som generiska läkemedel.
At the start of his speech, he gave the World Health Organization’ s definition of what is to be understood by counterfeiting of medicines.
SwedishDärigenom skulle vi undvika förslag med generiska begränsningar på ett problem som är specifikt och som skulle ha kunnat hanteras på ett enklare sätt.
In so doing, we will be avoiding generically restrictive proposals to a problem that was specific and could have been dealt with much more easily.
SwedishKort sagt behöver vi innovativa produkter till förmån för patienterna, och vi behöver generiska produkter för att bidra till att minska trycket på hälso- och sjukvårdskostnaderna.
To put it in a nutshell, we need innovative products for the benefit of patients and we need generics to help reduce the pressure on health care costs.
SwedishSamtidigt kommer det att underlätta utvecklingen av en konkurrenskraftig marknad för generiska produkter, vilket innebär att de europeiska medborgarna får tillgång till billigare läkemedel.
At the same time, it will facilitate the development of a competitive market in generics, and that means medicines at lower cost for European citizens.
SwedishVi föreslår nu, för första gången i EU:s lagstiftning, att prövningar får inledas på generiska produkter före utgången av patentet eller andra former av skydd av immateriella rättigheter.
We propose now, for the first time in EU legislation, that trials may begin on generics before the expiry of the patent or other form of intellectual property protection.
SwedishVi föreslår nu, för första gången i EU: s lagstiftning, att prövningar får inledas på generiska produkter före utgången av patentet eller andra former av skydd av immateriella rättigheter.
We propose now, for the first time in EU legislation, that trials may begin on generics before the expiry of the patent or other form of intellectual property protection.