"genereras" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"genereras" İngilizce çeviri

volume_up
genereras {geç. z.}

SV genereras
volume_up
{geçmiş zaman}

genereras (ayrıca: utveckla, utvecklat)
volume_up
generated {geç. z.}
Ungefär 15 procent av elektriciteten i Ryssland genereras genom kärnkraft.
Some 15 % of electricity in Russia is generated by nuclear power.
Formuläret genereras då utifrån den angivna satsen.
The form is then generated on the basis of the specified statement.
Ungefär 15 procent av elektriciteten i Ryssland genereras genom kärnkraft.
Some 15% of electricity in Russia is generated by nuclear power.

İngilizce' de "genereras" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe astronomiska summor som genereras av utnyttjandet av denna misär är uppgjorda genom överenskommelse.
We are all aware that fabulous sums can be made out of exploiting human misery.
SwedishBara de penningflöden som genereras av betalkorten överstiger två miljarder dollar per år i världen.
Turnover for payment cards alone exceeds $US 2 000 billion a year throughout the world.
SwedishDen sysselsättning som genereras inom de aktuella sektorerna är av grundläggande betydelse.
Price support mechanisms are being phased out and replaced with others designed to support income.
SwedishDet europeiska samhället uppskattar att ny kunskap, forskning och innovation förvärvas och genereras.
European society appreciates the acquisition and generation of new knowledge, research and innovation.
SwedishI städerna genereras 80 procent av bruttonationalprodukten (BNP) och upp till 70 procent av energin i EU konsumeras där.
They generate 80% of gross domestic product (GDP) and consume up to 70% of the energy in Europe.
SwedishÄven om EU fortfarande är konkurrenskraftigt inom världshandeln kan tillväxt inte genereras genom utländsk efterfrågan.
Even though the Union remains competitive in world trade, growth cannot come from external demand.
SwedishJag accepterar inte argumentet att vi måste acceptera sådana ämnen eftersom de leder till att inkomster genereras.
I do not accept the argument that we must accept such substances because they lead to revenue generation.
SwedishSamhället har sin egen dynamik, där genereras förväntningar, illusioner och problem som vi sedan måste bemöta.
Civil society has a dynamic all of its own; it generates expectations, hopes and problems to which we must respond.
SwedishÅr 2016 ska minst 85 procent av det avfall som genereras årligen samlas in, och allt ska hanteras på ett korrekt sätt.
By 2016, at least 85% of the waste that is arising annually should be collected, and all of it properly treated.
SwedishLastbilar är inte de enda väganvändare som bär ansvaret för kostnaderna för trängsel; de genereras även av andra transportslag.
Lorries are not the only road users responsible for congestion costs; other modes of transport generate them too.
SwedishEkonomin måste komma igång igen, så att det blir ett slut på de tio senaste årens nedgång och så att tillväxt och sysselsättning genereras.
The economy must be relaunched to end the last ten years of recession and provide for growth and jobs.
SwedishDen kärnkraft som genereras i EU: s 154 reaktorer svarar faktiskt för minst 30 procent av elkraften.
Whether we like it or not, the implementation of the Lisbon Strategy objectives is inextricably linked to the question of energy, including nuclear energy.
SwedishDet tar omkring 30 sekunder att åka igenom hela maskinen och det genereras enorma mängder information som kommer ut ur maskinen.
It takes about 30 seconds to go through the whole machine and is generating enormous amounts of information that comes out of the machine.
SwedishFör det andra anser jag att de skatteintäkter som genereras för att stabilisera det finansiella systemet inte får bli en budgetförstärkning för EU.
Secondly, the taxes raised to stabilise financial systems should not, in my opinion, become an extension of an EU budget line.
SwedishAlla intäkter som genereras genom utauktionering bör återinvesteras för att motverka energifattigdom och kapitalisera andra miljöprogram.
Furthermore, any revenues raised through auctioning should be reinvested to tackle energy poverty and fund further environmental programmes.
SwedishPå så sätt kan utbildning i kreativa ämnen få ökat stöd och ett betydligt större intresse för kultur genereras.
I do share Mr Graça Moura's view that the emphasis within education should not only lie on the academic subjects, but that due consideration should also be given to creative subjects.
SwedishDet vore bättre att skära ner i den legendariska EU-byråkratin, begränsa mängden lagstiftning som genereras på överstatlig nivå och låta folk arbeta och komma med idéer.
We had better reduce the legendary European red tape, limit the production of legislation at a supranational level and let people work and invent.
SwedishVi behöver en ansvarsfull strategi och lämpliga metoder för att avfallshantera allt kärnavfall som genereras för energiändamål, forskning eller medicinska tillämpningar.
We need a responsible strategy and adequate means of eliminating all nuclear waste produced for energy purposes, for research, or for medical uses.
SwedishSom föredraganden underströk finns det ingen tvekan om att stadsområden är ekonomiska motorer och nyckelfaktorer för den regionala utveckling som genereras inom EU.
There is no doubt that urban areas are – as the rapporteur has highlighted – economic motors and key elements in regional development created within the EU.
SwedishJag tror dock att det vore vanskligt att göra antalet arbetstillfällen som direkt genereras av ett projekt till ett avgörande kriterium för beslutet om att finansiera detta projekt eller inte.
I believe, however, that it would be dangerous to make the number of jobs created directly by a project the deciding factor in the decision on whether to finance the project.