"generell" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"generell" İngilizce çeviri

SV generell
volume_up
{sıfat}

generell (ayrıca: allmän, vanlig, genomgående, ungefärlig)
volume_up
general {sıf.}
Formuleringen om känsliga dokument är alltför generell och alltför luddig.
The wording concerning sensitive documents is too general and too vague.
Indikatorn kommer att ge oss en generell nivå på andraspråkskunskaperna.
This indicator will show us a general level of foreign language knowledge.
En mera generell uppförandekod om tjänstemännens etiska principer förbereds också.
A more general code of conduct on the ethical principles of officials is also under preparation.
generell (ayrıca: allmän, heltäckande)
volume_up
blanket {sıf.}
This kind of blanket discrimination must be abolished.
Enbart tillit till marknader och generell liberalisering är på intet sätt en universallösning för de fattigaste länderna.
Reliance on markets and blanket liberalization alone is in no way a panacea for the poorest countries.
Jag vill understryka att det inte finns några generella undantag vad gäller rätten att ta del av handlingar.
I wish to reinforce that there are no blanket exemptions on access to documents.
generell (ayrıca: allmän, öppen, tydlig, full)
volume_up
broad {sıf.}
These brushstrokes are indeed very broad.
Som kommissionären mycket väl känner till hävdade, i synnerhet, Förenta staterna och Schweiz att hänvisningen till folkhälsan var alltför generell.
As the Commissioner is well aware, the United States and Switzerland, in particular, argued that the reference to public health was too broad.
Just dessa kommer också att utgöra de generella riktlinjerna vad gäller kommissionens planering både på kort och meddellång sikt.
They will be the broad outlines as regards both the short term and the medium term planning of the European Commission.
generell (ayrıca: total, helhets-)
volume_up
overall {sıf.}
It seemed to be the overall solution.
Förändringarna skulle förmodligen medfört en generell ökning av de beviljade stödbeloppen.
The changes made would probably have entailed an increase in the overall amount of aid granted.
För det andra finns det ett generellt utgiftstak att ta hänsyn till.
Secondly, there is the overall ceiling to consider.
generell (ayrıca: svepande)
generell (ayrıca: svepande)

"generell" için eşanlamlılar (İsveççe):

generell

İngilizce' de "generell" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta är en generell tendens, som varken besparar Rhône-Alpes eller Alsace.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
SwedishFör det första är det inte sant att pressen lider av en generell nedgång.
Firstly, it is not true that we are dealing with the decline of the press.
SwedishGenerell sett genomför kommissionen detta arbete i samklang med Internationella valutafonden.
Generally speaking, the Commission carries out this work in harmony with the IMF.
SwedishDetta är en generell tillbakagång för kvinnor i Europaparlamentet.
None of these countries reaches the 30 % mark which we are already used to here.
SwedishVi måste därför acceptera fördraget, eftersom socialpolitik håller på att bli en generell plikt.
We therefore have to accept it because social policy is becoming a duty across the board.
SwedishDet är därför som det behövs en generell medverkan av alla intressenterna.
So what is needed is to bring all the components together.
SwedishDet vill säga hon kritiserar att inget medlemsland i Europeiska unionen tillåter en generell invandring.
She condemns the fact that no Member State allows unrestricted immigration.
SwedishSamtidigt värdesätter vi generell kunskap om finanssektorn och sambanden med SEK:s affärsmodell.
That many of the staff are capable of a holistic view is important for SEK’s future progress.
SwedishEn generell minskning med 10 procent är dock inte sättet att göra det på.
But a 10 % across the board cut is not the way to do it.
SwedishEn generell minskning med 10 procent är dock inte sättet att göra det på.
But a 10% across the board cut is not the way to do it.
SwedishDet finns en generell överenskommelse om att det bör utvecklas en enhetlig beräkningsmetod för detta.
It has been generally agreed that a consistent method for calculating this should be developed.
SwedishVi anser inte att omröstning med kvalificerad majoritet på GUSP-området bör ges en mer generell utsträckning.
We do not believe that more room should be made for qualified majority voting in the CFSP area.
SwedishVi anser inte att omröstning med kvalificerad majoritet på GUSP-området bör ges en mer generell utsträckning.
We do not believe that it is appropriate to make what is termed the clause generally applicable.
SwedishDet är en öppen marknad där produkter från länder med generell preferens är fria från tullavgifter eller har låga avgifter.
It is open in that products from GSP countries enter free of tariffs or at low tariffs.
SwedishAnsökan om examensbevis - generell examen, ex högskole-, kandidat-, magisterexamen mm
SwedishTrots detta är betänkandets mål om en generell ökning av andelen förnybara energiformer inom EU välgrundad.
However, the objective of the report to increase the proportion generally throughout the EU is justified.
SwedishKonstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper.Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Bachelors degree of minimum 180 ECTS in the area of music.
SwedishI dag finns det en viss balans på marknaden på generell nivå. Den mekanismen måste nu utvecklas ytterligare.
Generally speaking, a certain balance has been found on the market; now it is time to fine-tune the mechanism.
SwedishDärför krävs en generell märkning.
Secondly, consumers should be able to make an informed choice, and labelling would enable them to do this.
SwedishDet gäller särskilt små och medelstora företag - just de som skulle skadas av att behöva stå för kostnaderna för en generell lagring.
They are the ones that would suffer if they had to bear the costs of generalised data storage.