"gång på gång" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"gång på gång" İngilizce çeviri

SV gång på gång
volume_up
{zarf}

gång på gång
Vi kan fortsätta vårt önsketänkande i fråga om Lissabonstrategin gång gång.
We can therefore continue wishful thinking about the Lisbon Strategy repeatedly.
I början av det här sammanträdet viftade jag under lång tid gång gång med händerna.
At the beginning of this session, I waved my hands repeatedly for a long time.
Dessa punkter tycks emellertid gång gång utelämnas från agendan.
These points seem to be repeatedly left off the agenda, however.

"gång på gång" için eşanlamlılar (İsveççe):

gång på gång
Swedish

İngilizce de "gång på gång" için benzer çeviriler

gång isim
sıfat
English
zarf
English
edat
gäng isim

İngilizce' de "gång på gång" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång gång med mig.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
SwedishBilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång gång belägg för detta.
Pictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
SwedishDetta är verkligen en konst, men Brok visar gång gång att han behärskar den.
That is certainly an art, but Mr Brok proves his mastery of it over and over again.
SwedishFramför allt den armenisk-kristna gemenskapen utsätts gång gång för nya anfall.
The Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
SwedishGång gång undviker vi problemet, och allmänheten gör rätt i att oroa sig.
Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.
SwedishLikväl måste de dock upprepas gång gång eftersom ingen lyssnar på dem.
They must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them.
SwedishDe senaste tio åren har vi gång gång suttit här och diskuterat vad som måste göras.
Time and again over the last ten years, we have sat here and discussed what to do.
SwedishAtt gång gång kastas in i dessa av kommissionen är synnerligen obehagligt.
Being bounced into these again and again by the Commission is extremely disagreeable.
SwedishDet är en frågeställning som även gång gång sysselsätter oss i Europeiska unionen.
That is an issue which constantly occupies our minds in the European Union as well.
SwedishJag har tröttnat på att säga detta, ändå måste det upprepas gång gång.
I am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
SwedishDet är tre huvudfrågor som gör sig påminda gång gång i Schaffners betänkande.
There are three main concerns evident throughout Mrs Schaffner's report.
SwedishAvslutningsvis vill jag dryfta ett ämne som kommer upp gång gång: visum.
Finally, I should like to broach a subject that comes up time and time again: visas.
SwedishDärefter avskedas medarbetaren och man kan om göra samma sak igen, gång gång.
The worker is then dismissed, and the same operation can be repeated over and over again.
SwedishVi ska därför gång gång sätta upp denna fråga på parlamentets dagordning.
Therefore we shall put this issue on the agenda of the Parliament over and over again.
SwedishNi kommer ihåg att han gång gång söker upp sin farbror och nästan dödar honom.
You remember, he keeps on going up to his uncle and almost killing him.
SwedishSanter kan berätta för er att vi talar om sysselsättningen här gång gång gång.
Mr Santer will tell you that time after time after time, we talk here about employment.
SwedishDe riskerar gång gång sina liv för att hitta nya, listiga flyktvägar.
Time and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
SwedishDetta är vad vi har sett gång gång, både med varor och med tjänster.
That is what we have seen again and again, both with goods and with services.
SwedishVi erfar gång gång att vi inte bör tillämpa IMO: s regler inom gemenskapen.
Again and again we come up against the need to incorporate IMO measures into Community law.
SwedishI den heliga skrift varnas vi gång gång för vad som kallas genetisk oordning.
Time and time again in Holy Scripture we are warned against what is called genetic confusion.