"fylla för" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fylla för" İngilizce çeviri

"fylla för" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "fylla för" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishKommissionen är emot en linjär minskning av alla poster för att fylla en reserv.
The Commission is opposed to a linear reduction of all lines in order to fill a reserve.
SwedishEn var faktiskt tvungen att anlita en expert för att fylla i ansökan åt dem.
Some actually had to hire an expert to do the application for them.
SwedishDet är mer än tillräckligt för att fylla en hel dag under toppmötet i juni.
That is more than enough to fill a full day at the June Summit.
SwedishHan käbblade mycket med oss i parlamentet och han lämnar efter sig en stor kostym att fylla för Lady Ashton.
He hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.
SwedishVi har verkligen kapacitet att fylla, för det finns en mycket stor efterfrågan hos allmänheten att tillgodose.
We really have capacity to fill because there is a very large public demand to be satisfied.
SwedishOch ändå är de åtgärder som kommissionen föreslår för att fylla igen denna klyfta bedrövligt otillräckliga.
And yet the measures which the Commission proposes to close that gap are woefully insufficient.
SwedishVi har verkligen kapacitet att fylla, för det finns en mycket stor efterfrågan hos allmänheten att tillgodose.
However, their implementation will be decentralised to national agencies closer to the citizens.
SwedishOch, ju mindre tid dessa aktörer behöver för att fylla i ansökningar, desto färre fel kommer de att göra.
In the same way, the less time these actors need to prepare applications, the fewer errors they will make.
SwedishFör att fylla i formulären krävs alla möjliga byråer.
You need all kinds of agencies to complete the forms.
SwedishVi behöver mod och fantasi - fantasi för att fylla i mellanrummen eller klargöra tvetydigheterna i fördraget.
We need courage and imagination - imagination to fill the gaps or to clarify the ambiguities of the treaty.
SwedishVarje enskild fråga hade under normala omständigheter i sig varit nog för att fylla ett helt europeiskt toppmöte.
Each of these tasks in itself would have taken up an entire European summit under normal circumstances.
SwedishOm fem eller tio år kommer det återigen helt enkelt att finnas för få män för att fylla vakanserna på olika nivåer.
In five to ten years, there will again simply be too few men to fill the vacancies at various levels.
SwedishFöretag som ökar antalet arbetstagare för att fylla den lucka som lämnats genom korta arbetstider ökar kostnaden per enhet.
Companies taking on extra workers to fill the gap left by short working time raises unit costs.
SwedishJag tror att de allmännyttiga tjänsterna har en uppgift att fylla för den sociala och regionala sammanhållningen.
I believe that one of the functions of services of general interest is to ensure social and territorial cohesion.
SwedishKina har gått in för att fylla det ekonomiska tomrum som västvärldens sanktioner gett upphov till och skördar nu frukterna.
China has moved in to fill the economic vacuum created by the West's sanctions and is reaping the benefits.
SwedishDet är bara så snart vi har dessa fakta som vi kan vidta åtgärder för att fylla eventuella luckor i lagstiftningen om livsmedelssäkerhet.
It is only once we have the facts that we can take action to plug any gaps in food safety law.
SwedishDet står helt klart att Europeiska unionen förbereder sig för att fylla igen hålen genom att inrätta nya obligatoriska avgifter.
It seems clear that the European Union is preparing to fill the holes by creating new compulsory levies.
SwedishVi behöver kapitalet för att fylla igen hålen.
SwedishI det sammanhanget skulle en skatt på finansiella transaktioner som har utformats för att fylla tre syften vara till stor nytta.
In this context, a tax on financial transactions designed to fulfil a triple purpose could be very helpful.
SwedishJag tänker här på den viktiga funktion Asean och Asean+3 kan fylla för att ytterligare integrera Myanmar i regionen.
I am thinking here of the important role that ASEAN and ASEAN+3 can play in further integrating Myanmar into the region.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • fylla för

Daha fazla çeviri Türkçe-İngilizce sözlüğünde.