SV fylla
volume_up
{ortak cins}

fylla (ayrıca: sprit, supkalas)
volume_up
booze {isim}
fylla (ayrıca: dryck, dricka, glas, rus)
volume_up
drink {isim}
fylla (ayrıca: rus, berusat tillstånd)

"fylla" için eşanlamlılar (İsveççe):

fylla

İngilizce' de "fylla" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDenna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.
This effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.
SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
SwedishI detta avseende har arbetsmarknadens parter en särskilt viktig funktion att fylla.
In this respect, the social partners have an especially important role to play.
SwedishDärför säger jag ja till detta institut, men det måste fylla ett verkligt syfte.
I therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.
SwedishKommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
SwedishDet innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.
However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
SwedishJag tror också att teknikplattformarna kommer att fylla en mycket bra funktion.
I also think that the technology platforms will serve a very useful purpose.
SwedishDen checklista som jordbrukarna ska fylla i är mycket lång och svårförståelig.
The checklist with which farmers are required to comply is very long and confusing.
SwedishIdrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.
And yet sport has many very important functions to perform in today's society.
SwedishJag anser att den bör fortsätta att fylla sin uppgift - och göra det på riktigt.
I believe that it must continue to carry out its task, and do so genuinely.
SwedishVi måste dock då ha tillräckligt med personal för att kunna fylla en sådan funktion.
But then we must enough staff at our disposal to give this role some substance.
SwedishMan skall fylla underskottet med import, vilket är ett barnsligt enkelt förslag.
Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
SwedishSlutligen, ärade ledamöter, måste medierna fylla en viktig roll i denna uppgift.
Finally, ladies and gentlemen, the media must also play an important role in this task.
SwedishÄr du trött på att behöva fylla i webbformulär med samma information om och om igen?
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
SwedishDet är glädjande att kommissionen vill fylla ett tomrum med sitt förslag.
The Commission's proposal seeks to close a loophole, and that is to be welcomed.
SwedishVisst skulle väl också en kopia av Europasset av hög kvalitet kunna fylla samma ändamål.
Surely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
SwedishI denna har europeiska samarbetet i olika roller en mycket viktig roll att fylla.
In this regard, European cooperation has a very important part to play in various roles.
SwedishKommissionen har inte ens kunnat fylla en sida med bra saker att säga om den!
The Commission has not even been able to find one page of good things to say about it!
SwedishDen skulle fylla en viktig funktion i kampen mot rasism och för tolerans.
It would play an important part in the fight against racism and for tolerance.
SwedishEuropeiska unionen bör emellertid under alla omständigheter fylla sina åligganden.
However, in any event, the European Union must keep to its obligations.