"fuska" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fuska" İngilizce çeviri

SV fuska
volume_up
{fiil}

1. genel

fuska (ayrıca: lura, narra, fiffla)
Kommer de fuska mer, eller kommer de fuska mindre?
Will they cheat more, or will they cheat less?
När vi ger folk möjligheten att fuska, så fuskar de.
When we give people the opportunity to cheat, they cheat.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
On the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
fuska (ayrıca: planka, plagiera)
volume_up
to crib {fi.} [argo]
fuska
volume_up
to do down {fi.} [Brit.]
fuska (ayrıca: pyssla, knåpa, pilla)
fuska (ayrıca: pyssla, knåpa, pilla)
volume_up
to putter {fi.} [Amer.]
fuska (ayrıca: slarva med)

2. Eğitim: "genom att skriva av"

fuska

"fuska" için eşanlamlılar (İsveççe):

fuska

İngilizce' de "fuska" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishÖgonblicket då folk tänkte på att försöka minnas de tio budorden, slutade de fuska.
The moment people thought about trying to recall The Ten Commandments, they stopped cheating.
SwedishHur mycket tjänar jag på att fuska? och hur stort blir straffet om jag blir upptäckt?
How much do I stand to gain from cheating? ~~~ And how much punishment would I get if I get caught?
SwedishMala, blanda, fuska - dessa är foderindustrins slagord i Tyskland.
Madam President, grinding, mixing, cheating - these are the three buzzwords of the feed industry in Germany.
SwedishEU får helt inte med protokoll fuska sig förbi denna fråga.
The EU cannot just fiddle around with protocols on a matter like this.
SwedishSparsam hushållning är självklart nödvändig och stöds av oss, och det skall vi heller inte fuska med.
Naturally there is a need to budget carefully, we support this and should not try to get round it.
SwedishSe på Maradona idag, han som vann genom att fuska.
Look where Maradona is now, he who won by foul means.
SwedishNär Förenta staterna slutar fuska för att gagna Boeing, Kodak, Cargil, Ford, skall man diskutera bananen.
When the United States stops cheating for the benefit of Boeing, Kodak, Cargil and Ford, we will discuss bananas.
SwedishIngen anklagar mitt sylta för att fuska, förstår du?
Nobody accuses my joint of cheating, you got that?
SwedishOm man vinner genom att fuska har man redan förlorat.
SwedishEn enda deklaration på ett enda beskattningsställe medför att möjligheterna att fuska minskar, med lägre kostnader till följd.
A single declaration in a single taxation location means less possible fraud and cost savings.
SwedishDe kommer alltid att hitta sätt att fuska sig undan till vänster eller höger eller mot mitten eller i någon annan riktning.
They will always find a way, be it to right, to left, down the middle or wherever, to wriggle out of it.
SwedishOm någon från våran grupp fuskar och vi ser dem fuska, känns det mer legitimt, som en grupp, att bete sig på det sättet.
If somebody from our in-group cheats and we see them cheating, we feel it's more appropriate, as a group, to behave this way.
SwedishFolk utnyttjar t.ex. den rådande trögheten i systemet till att fuska med kostnadsersättningssystemet för vård i ett annat land.
For example, people exploit the current resulting inertia by manipulating the reimbursement system for cross-border care.
SwedishAtt hjälpa varandra är att fuska.
SwedishDessa är nationella produkter och vi kan inte fuska med dem genom att införa otydliga definitioner, vilket är precis vad vi har gjort här i dag.
These are national products and we cannot tinker with them by introducing ambiguous definitions, which is exactly what we have done today.
SwedishDe som har makten frestas att fuska för att öka sina odds, framför allt inför val, medan de som förlorar har svårt att acceptera resultaten.
Those who hold power are tempted to stack the cards in their favour, especially in the run-up to elections, whilst those who lose find the results difficult to accept.
SwedishFörst bad vi hälften av personerna återge antingen 10 böcker som de läst i grundskolan, eller återge de tio budorden, och sen så lockade vi dem att fuska.
First, we asked half the people to recall either 10 books they read in high school, or to recall The Ten Commandments, and then we tempted them with cheating.
SwedishJag tål snart inte att höra att man i detta sammanhang ständigt hävdar att det går att fuska med detta, att bedrägeri är möjligt och så vidare.
I am slowly finding it intolerable that we are constantly, in this context, being told that there is the possibility of cheating, that there is room for fraud and so on.
SwedishHur kan man på detta sätt fuska bort den undersökning av två säsonger som Franska havsforskningsinstitutet (IFREMER) genomfört med hjälp av observatörer från fem länder?
But this argument completely ignores the study carried out by the IFREMER, which covered two seasons and included observers from five countries.
SwedishFör att se till att man inte skall kunna fuska med de hastighetsbegränsande anordningarna och för att garantera att dessa fungerar väl är det nödvändigt med en ordentlig kontroll.
In order to ensure that speed limitation devices cannot be interfered with and in order to guarantee that they are maintained in proper working order, reliable inspection is needed.

Sözlükte diğer kelimeler