"fullborda" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fullborda" İngilizce çeviri

SV fullborda
volume_up
[fullbordade|har fullbordat] {fiil}

1. genel

Vi måste fullborda den inre marknaden på grundval av tydliga och enkla bestämmelser.
We must complete the internal market on the basis of clear and simple regulations.
Vi måste bland annat fullborda den inre marknaden för trimnings- och reservdelar.
We need to complete the internal market for car tuning parts and spares, for example.
Detta ger de båda länderna tid att fullborda förberedelserna under 2007.
This gives both countries time to complete preparations in 2007.
Jag fruktar att brudgummen EU är så desperat att fullborda skenäktenskapet att vi återigen ger efter för den motvilliga bruden.
My fear is that the EU bridegroom is so desperate to consummate this marriage of convenience that we yet again give in to the reluctant bride.
Vi måste fullborda inrättandet av den inre marknaden, inbegripet tjänstesektorn.
We must finish establishing the internal market, including the service sector.
Jag tror avslutningsvis att vi måste ta det sista steget för att fullborda den enda gemensamma marknadsorganisationen.
To finish, I think we need to take the final step to complete the single CMO.
Den 31 augusti lyckades vi fullborda installationen av programvaran och flytta över uppgifterna, vilket var en svår och komplicerad process.
On 31 August we managed to finish installing the applications and migrating the data which was a difficult and complex process.
Sedan några årtionden svävar ett nytt hot över jorden, det okontrollerade och obetänksamma ingripandet i komplicerade system, som naturen har behövt hundratals miljoner år för att fullborda.
In recent decades a new threat has appeared on earth, the uncontrolled and unthinking interference in complex systems which nature itself took hundreds of millions of years to perfect.

2. resmi

fullborda
volume_up
to fulfil [fulfilled|fulfilled] {fi.} [Brit.] [res.]
Detta är verkligen det enda sättet att fullborda och avsluta den andra fasen av den inre marknaden.
This is really the only way to fulfil and to square the second phase of the internal market.
Genom denna strategi måste vi ges möjlighet att fullborda denna uppgift.
That is the task that this strategy must allow us to fulfil.
Utan konstitutionen kommer unionen inte att ha kapacitet att agera för att fullborda kommissionens ambition med den.
Without the Constitution, the Union will fail to have the capacity to act to fulfil the Commission’ s ambitions for it.

"fullborda" için eşanlamlılar (İsveççe):

fullborda

İngilizce' de "fullborda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishUnder denna tid har det gjorts enorma framsteg på vägen mot att fullborda marknaden.
In that time, vast strides have been made towards the completion of the market.
SwedishDen största klyftan när det gäller att fullborda EU:s inre marknad finns inom tjänstesektorn.
The biggest gap in completing the Single European Market is in the Services sector.
SwedishDet är nu dags att visa att detta omorganiserade EU kan fullborda sitt nya uppdrag.
It is now time to prove that this reorganised Europe is capable of fulfilling its new mission.
SwedishVi vill se ett förnyat åtagande om att fullborda den inre marknaden.
We want to see a renewed commitment to the completion of the single market.
SwedishSamtidigt måste man fortsätta med att fullborda den inre marknaden.
At the same time, it is imperative to push ahead with the completion of the internal market.
SwedishVi är på väg att fullborda den inre marknaden och frigör därmed potentialen hos EU:s entreprenörer.
We are completing the single market, freeing up the potential of Europe's entrepreneurs.
SwedishVi kommer inte att kunna fullborda detta arbete inom denna tidsrymd.
We are not going to be doing that work within this timescale.
SwedishVi har en möjlighet att fullborda den inre marknaden.
We have an opportunity to bring about the completion of the internal market.
SwedishDet måste vara en av EU:s högsta prioriteringar att trycka på för att fullborda dessa överenskommelser.
It must be one of the key priorities of the EU to press for the completion of these agreements.
SwedishUnionen måste också utarbeta och fullborda de beslut den har tagit och tar.
The Union must also work through, and carry to a conclusion, the decisions that it has taken and is still taking.
SwedishJag gläder mig över det eftersom det innebär ett - om än litet - steg mot att fullborda den inre marknaden.
I welcome it because it takes an - albeit small - step towards completing that single market.
SwedishDet är mycket synd att vi på grund av rådets inställning inte har kunnat fullborda detta initiativ.
It is a great pity that owing to the Council's attitude we have been unable to finalise this initiative.
SwedishFör det första hoppas vi att kommissionen kommer att fullborda utvidgningen.
Madam President, I trust that sound was not a sign that a storm is on its way, and I hope the weather will remain fine.
SwedishDe är nödvändiga för att genomföra marknadsreformer för att fullborda den inre marknaden och för att nå Lissabonmålen.
To this end the EPLP has voted to support those amendments which focused on those areas.
SwedishOch samtidigt är vi i färd med att fullborda den inre marknaden för finansiella tjänster i Europa.
And on the other hand we are in the process of completing the internal market for financial services in Europe.
SwedishDen uppenbara anledningen var att förhindra honom från att fullborda sin överklagan till Europadomstolen i Strasbourg.
The apparent reason was to prevent him from completing his appeal to the Court in Strasbourg.
SwedishParlamentet har rätt: låt oss fullborda det nu på en gång och på rätt sätt, så att det gagnar våra medborgare.
Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens.
SwedishOm vi inte lyckas fullborda den inre marknaden uteblir automatiskt även den vidare integreringen.
If we do not succeed in completing the internal market, further integration will automatically fail to materialize.
SwedishJag tror att det finns ett samband mellan våra ekonomiska problem och det svala intresset för att fullborda den inre marknaden.
In the long term, this would have detrimental effects on Europe's economy.
SwedishHon vill fullborda sitt liv innan det är för sent.
She wants to ' fulfill her life before it's too late. '