"full" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"full" İngilizce çeviri

volume_up
full {sıf.}
EN

"full" İsveççe çeviri

volume_up
full {sıf.}

SV full
volume_up
{sıfat}

1. argo

full (ayrıca: onykter)
volume_up
pissed {sıf.} [Brit.] [argo]
You're getting pissed for the both of us.
full (ayrıca: berusad, packad)
volume_up
tanked {sıf.} [Amer.] [argo]
full (ayrıca: berusad, packad)
volume_up
tanked-up {sıf.} [Brit.] [argo]

2. diğer

full (ayrıca: hel, högst, mätt, högsta)
volume_up
full {sıf.}
Med andra ord krävs det full anpassning för full integration.
In other words, full adaptation is required for full integration.
Periodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Profit for the period after full tax divided by the average number of shares.
Den nuvarande situationen är full av möjligheter på finans- och valutaområdet.
On a financial and monetary level, the current situation is full of potential.
full (ayrıca: allmän, generell, öppen, tydlig)
volume_up
broad {sıf.}
En bred offentlig debatt parallellt med öppna förhandlingar med full insyn skulle borga för en bra början.
Broad public debate together with open, transparent negotiations would be a good starting point.
Man har talat om full sysselsättning och social säkerhet, och i fråga om detta råder säkert en bred samstämmighet här i parlamentet.
We have heard about full employment and social security, and there is undoubtedly a broad consensus here in this House.
Bilden är emellertid först fullständig och komplett, när alla dessa lobbygrupper i ordets fulla bemärkelse nämns.
Only if all these people, who are lobbyists in the broadest sense of the word, were named, would the picture be complete and accurate.
full (ayrıca: frisk, öppen, tydlig, klar)
volume_up
clear {sıf.}
It is important that every Member should be clear as to what they are voting on.
Jag ber er att med full tydlighet hävda detta parlaments inställning gentemot dessa utsagor.
I would ask you to make this Parliament's position in respect of these remarks quite clear.
De franska och nederländska ” nej ” -rösterna var tydliga och gavs med full kännedom om fakta.
The French and Dutch ‘ no’ votes were clear and were delivered with full knowledge of the facts.
full (ayrıca: berusad, drucken, onykter, redlös)
volume_up
drunk {sıf.}
Se till att det inte blir för dyrt och ring mig om någon blir full.
Keep the small bills on the outside, and call me if anyone gets drunk.
Inte en miljon, men du hittar säkert en om du får henne tillräckligt full.
Maybe not a million, but I'm sure you could find one, if you got her drunk enough.
I will call you if anyone, anywhere, gets drunk.
full (ayrıca: gammal, ankommen, hög, ädel)
volume_up
high {sıf.}
Syftet att nå hög sysselsättning ersätts av planen för full sysselsättning.
The aim to achieve a high level of employment is replaced by the plan to achieve full employment.
Det avskaffar termen full sysselsättning och talar i stället om höga sysselsättningsnivåer.
The letter ditches the term full employment and talks of high levels of employment.
Vi begär full transparens för högt uppsatta chefers och nyckelmedarbetares ersättningssystem.
We are asking for full transparency for high-level executives' and senior managers' remuneration systems.
full (ayrıca: utmärkt, felfri, underbar, komplett)
volume_up
perfect {sıf.}
Förenta staterna har naturligtvis full rätt att tillgripa åtgärder för hälsoskydd mot BSE-risker.
The USA obviously has a perfect right to take precautionary measures for health protection from BSE risks.
Lannoye, jag har rådfrågat artikel 131 i arbetsordningen och ni är i er fulla rätt att göra den här begäran.
Mr Lannoye, I have looked up Rule 131 and you have the perfect right to make that request.
Först av allt, för barn i USA så är 10 080 timmar den exakta mängd tid som det kommer att tillbringa i skolan från femte klass till high school-examen om det har full närvaro.
First of all, for children in the United States 10,080 hours is the exact amount of time you will spend in school from fifth grade to high school graduation if you have perfect attendance.
Jag skulle även vilja begära en full debatt i plenum inför kommissionen och rådet i syfte att dra vissa slutsatser av betänkandena.
I would also demand a full debate in plenary before the Commission and Council to draw some conclusions from these reports.
Dessutom är föredragningslistorna för årets två återstående sammanträdesperioder redan fulla.
Furthermore, the agendas of the two remaining plenary part-sessions of this year are already full.
En andra absolut regel är följande: Detta är ett plenarsammanträde, och det är bara plenarsammanträdet som har kontroll - full kontroll - över föredragningslistan.
A second absolute rule is the following: this is the plenary session and only the plenary session has control - total control - over its agenda.
full (ayrıca: ordentlig, jämn, kraftig, hel)
volume_up
round {sıf.}
Förberedelserna för den fjärde förhandlingsrundan som skall hållas under tredje och fjärde veckan i mars, är i full gång.
Preparations for the fourth round of negotiations to be held in the second fortnight of March are in full swing.
Du avlossade tre skott mot en korsning full av folk.
You fired three rounds into a crowded intersection.
Under nästa runda för EU:s strukturfonder 2000-2006 kommer andra EU-initiativ såsom "Equal" och "Urban" att vara i full gång.
During the next round of EU Structural Funds 2000-2006, other EU initiatives such as "Equal" and "Urban" will be operating.
full (ayrıca: berusad)
volume_up
canned {sıf.} [argo]
full (ayrıca: berusad, fylleri, fylle-)
volume_up
drunken {sıf.}
He's a drunken buffoon posing as a poet.
They got the courage to be drunken buffoons.
full (ayrıca: genomsyrad, genomdränkt)
full (ayrıca: betydelsefull, rik, fylld, ödesdiger)
full (ayrıca: mätt, fylld)
volume_up
replete {sıf.}

3. günlük dil

full (ayrıca: fet, stor, rund, knubbig)
volume_up
plump {sıf.}

İngilizce' de "full" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNär ni svarar Truscott, herr Liikanen, har ni full frihet att agera som ni önskar.
Mr Liikanen, when replying to Mr Truscott you are free to say whatever you wish.
SwedishFör den vanliga industrin kommer övergången till full utauktionering att ske 2020.
For normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
SwedishJag har full förståelse för Europaparlamentets önskan att göra exakt det samma.
I have every sympathy for European Parliament's desire to do exactly the same.
SwedishJag kan försäkra er att vi har för avsikt att arbeta öppet och med full insyn.
I can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
SwedishJag har full förståelse för parlamentets farhågor angående export för återvinning.
I fully understand the concerns of Parliament regarding exports for recycling.
SwedishJag har full förståelse för att konsumenternas förtroende kan vara rubbat just nu.
I can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
SwedishDen är full av besvikelser och motsägelser.
But if we turn to reality, we find it both disappointing and contradictory.
SwedishFrån att tidigare endast observerat och samordnat måste man nu delta med full kraft.
It must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
SwedishDen europeiska jordbruksmodellen måste drivas i förhandlingarna med full kraft.
The European agricultural model has to be forcefully promoted in the talks.
Swedish2001 är det första år som den nuvarande kommissionen har det full ansvaret för.
2001 is the first year for which the current Commission shoulders all responsibility.
SwedishDärför kommer jag att stödja Magdalena Alvarez betänkande med full övertygelse.
Therefore, I shall be endorsing the report by Mrs Alvarez with conviction.
SwedishJag har full förståelse för dem, för det är svårt att begripa det som händer här.
I sympathise with all of them, because what is happening here is almost beyond belief.
SwedishI det här fallet var det dock helt befogat och jag har full förståelse för detta.
However, in this case it would have been quite legitimate and I fully understand that.
SwedishMen jag väntar också på mina kolleger för att bringa full klarhet i de övriga fallen.
However, I am also waiting for my colleagues to shed light on the other cases.
SwedishOch i detta parlament har vi full rätt att uttala oss i samband med omröstningar.
And there is complete freedom in this Parliament to express opinions through the vote.
SwedishÅ andra sidan vill de få full kompensation för den skada som tillfogas dem.
On the other hand, they want to be fully compensated for the damage caused to them.
SwedishJag lovprisar det faktum att vi får full valuta från Europeiska unionens budget.
I praise the fact that we get good value from the European Union budget.
SwedishVi har full förståelse för att människor tillhör olika stater och har olika åsikter.
We understand fully that people belong to different States and have different views.
SwedishJag kan försäkra er att kommissionen har full förståelse för denna inställning.
I can assure you that the Commission understands this position perfectly.
SwedishFör det tredje en skyldighet att ge användarna information och full insyn.
The third: the obligation to provide users with information and transparency.