"frekvens" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"frekvens" İngilizce çeviri

volume_up
frekvens {comm. gen.}

SV frekvens
volume_up
{ortak cins}

Om det finns flera värden med samma frekvens returneras det minsta av dessa.
If there are several values with the same frequency, it returns the smallest value.
Katastrofernas frekvens och intensitet ökar tydligt, och detta är oroväckande.
The frequency and intensity of disastrous events is clearly increasing, and this is worrying.
Vi behöver en enhetlig elektrifiering, i synnerhet vad gäller spänning och frekvens.
We need uniform electrification, especially in relation to voltage and frequency.
frekvens (ayrıca: tal, grad, belopp, pris)
volume_up
rate {isim}
Sveriges frekvens när det gäller vuxenkonsumtion av tobak är 19 procent.
Sweden's rate of adult tobacco consumption is 19 %.
2009 hade vi en frekvens av 38,5 donationer per miljon invånare.
In 2009, we had a rate of 38.5 donations for every million inhabitants.
Sveriges frekvens när det gäller vuxenkonsumtion av tobak är 19 procent.
Sweden's rate of adult tobacco consumption is 19%.
frekvens (ayrıca: förekomst, fördelning)
Exempelvis har en ökande frekvens av allergier hos människor de senaste decennierna kunnat konstateras.
For example, an increased incidence of allergies has been observed in humans in recent decades.
Det är bra att kommissionären är bekymrad över den höga frekvensen av salmonella i köttberedningar som tas in till Sverige.
It is good that the Commissioner is concerned over the high incidence of salmonella in meat preparations imported into Sweden.
Den alarmerande ökningen av frekvensen av tuberkulos och brucellos hos djur understryker behovet av omedelbara åtgärder mot dessa sjukdomar.
The alarming rise of the incidence in animals of tuberculosis and brucellosis highlights the need for immediate action against these diseases.
frekvens (ayrıca: urval, räckvidd, kedja, klass)
volume_up
range {isim}
Ju högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.
The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.

"frekvens" için eşanlamlılar (İsveççe):

frekvens
Swedish

İngilizce' de "frekvens" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSonaren skickar ut ultraljud med en frekvens från 15 kilohertz och uppåt.
Sonar sends out ultrasound with frequencies of 15 kHz and higher.
SwedishUnder resten av året kan jag med säkerhet säga att denna frekvens åtminstone behålls oförändrad.
In the course of the rest of the year I can say with certainty that velocity will at least be maintained.
SwedishVi kan fundera över orsakerna till dessa tragedier och deras frekvens.
SwedishTestbanan utsätter ett fordon för en kraft med en varierande frekvens motsvarande ett sinussvep.
SwedishFrågan om sonarsystem med låg frekvens och havsmiljön har tidigare debatterats av parlamentet.
   Mr President, the issue of low-level sonar and marine life is one that Parliament has debated in the past.
SwedishDe är starkt kritiska till de betungande och byråkratiska revisionskraven som leder till en hög frekvens av avhopp.
They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out.
SwedishSystemet kan på långt håll från ljudkällan störa valarnas kommunikationssystem som fungerar på samma låga frekvens.
The system can muddle the communication system of whales even a long way off from the sound source as it operates on the same low frequencies that the whales themselves use.
SwedishDåliga psykiska hälsoindikatorer, till exempel höga självmordsfrekvenser och hög frekvens av våld och missbruk, särskilt alkoholmissbruk, är inte ovanligt i sådana länder.
Mr President, please accept my cordial welcome for such an unusually sincere and personal presentation of the draft report.
SwedishVad anser kommissionen om en kvotreglering med tydligt högre frekvens och hur skall den regleras i medlemsstaterna, herr Fischler?
What does the Commission think of a quota system with a significantly higher volume of programmes, and how could this be implemented in Member States, Commissioner Fischler?
SwedishDu kan även snabbt se vilka hänvisningskällor som resulterar i målomvandlingar, väntetid och frekvens, genomsnittligt ordervärde samt vilka sökord som ger flest omvandlingar.
Also, you can see at a glance the referring sources that lead to goal conversion, latency and recency, average order value, and which keywords convert best.
SwedishDåliga psykiska hälsoindikatorer, till exempel höga självmordsfrekvenser och hög frekvens av våld och missbruk, särskilt alkoholmissbruk, är inte ovanligt i sådana länder.
Poor mental health indicators, such as high suicide rates and numerous cases of violence and abuse, especially alcohol abuse, are not unusual in such countries.