"framhärda i" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"framhärda i" İngilizce çeviri

EN

SV framhärda i
volume_up
{fiil}

framhärda i (ayrıca: skjuta, leda, driva på, knuffa)
Emellertid saknas det en bindande kraft, och det bör vi framhärda i.
However, it is in no way binding and this is something we should be pushing for.

İngilizce de "framhärda i" için benzer çeviriler

framhärda fiil
I isim
English
i edat

İngilizce' de "framhärda i" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta är ett annat område där vi måste framhärda i att ”skilja stat från kyrka”.
This is another area where we need to insist on the ‘separation of Church and State’.
SwedishDetta är ett annat område där vi måste framhärda i att ” skilja stat från kyrka ”.
This is another area where we need to insist on the ‘ separation of Church and State’.
SwedishOm rådet skulle framhärda i sin attityd skulle det vara mycket beklagligt.
It would be a real shame if the Council were to persevere in its attitude.
SwedishEmellertid saknas det en bindande kraft, och det bör vi framhärda i.
However, it is in no way binding and this is something we should be pushing for.
SwedishKommer den att framhärda i sin hållning, eller kommer den att hörsamma budgetmyndighetens önskemål?
Will it persist in its attitude or will it bow to the wishes of the budgetary authority?
SwedishVi uppmanar honom att framhärda i den riktningen och att även fortsätta längs avbyråkratiseringens väg.
We invite him to pursue this avenue, thereby taking the path to reducing bureaucracy.
SwedishDe stora klassikerna brukade lära oss att det är mänskligt att fela, men djävulskt att framhärda i sitt felande.
The Classics used to teach that to err is human; to persist in error is diabolical.
SwedishVår grupp kommer att principiellt framhärda även i det avseendet.
On principle, our group will persevere with this as well.
SwedishMen det finns till exempel ingen orsak till att staten måste framhärda i fråga om sitt monopol på hasardspel.
On the other hand, there is no reason whatsoever for the state to retain its monopoly on gambling.
SwedishBarroso gjorde rätt i att inte framhärda i sitt misstag.
Mr Barroso was right not to persist in his error.
SwedishJag ber er att inte framhärda i denna fråga, eftersom det endast skulle leda till en evig diskussion.
Mr Medina, I would ask you not to insist on the issue because that would lead to an endless argument.
SwedishJag vet att ni kommer att förkasta den här punkten senare och säga att den inte är godtagbar, och ni kommer att framhärda i detta.
I know that you will reject this point later as unacceptable and that you will insist on this.
SwedishJag förstår verkligen inte varför man skall behöva framhärda i detta, det hela är för mig fullkomligt uppenbart.
I cannot really see why there is a need to persist with this, as, in my view, the matter seems to be perfectly clear.
SwedishJag vill därför be er att återigen se över innehållet i dessa ändringsförslag och att inte framhärda i att de skall antas.
I would therefore ask you to re-analyse the content of these amendments and not to proceed to vote for them.
SwedishDe får framhärda i att ta upp budgetplanen om de vill, även om detta inte tas upp specifikt på föredragningslistan.
They may insist on the issue of the financial perspective if they wish, although it does not specifically appear on the agenda.
SwedishSkulle kommissionen framhärda i sin rättsliga ståndpunkt, så gäller min lika angelägna vädjan den spanska rådsordföranden.
If the Commission holds fast to its legal position, then I appeal in equally urgent terms to the Spanish President of the Council.
SwedishVisst är det djävulskt att framhärda i sitt felande, men jag menar att det ordspråket lika gärna skulle kunna gälla Astrid Lulling själv.
Of course, it is diabolical to persist in error, but I think this saying could equally apply to Mrs Lulling herself.
SwedishSom jag sagt, och jag vill inte framhärda i detta, ville kommissionen i likhet med parlamentet givetvis gå längre i fråga om dataskydd.
As I have said, and I do not want to overstate this, like Parliament, the Commission obviously wanted to go further on data protection.
SwedishUnder alla dessa år tror jag att det viktigaste och mest intressanta han gjorde var att ständigt framhärda i att säga sanningen.
I think that during all these years, the most important and most interesting thing he did was to have constantly persisted in saying the truth.
SwedishDet moderna består i regeringarnas förmåga att garantera de grundläggande rättigheterna och inte i att framhärda med att tillfredsställa finansmarknaderna.
Modernity lies in the ability of governments to guarantee fundamental rights and not in a determination to satisfy the financial markets.