"från början till slut" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"från början till slut" İngilizce çeviri

EN

SV från början till slut
volume_up
{edat}

från början till slut (ayrıca: igenom)
volume_up
through {ed.} (from the beginning to the end)
Låt oss ha ett synsätt som från början till slut präglas av måttlighet och ansvarstagande.
Since then, Parliament has been bypassed and numerous amendments made through comitology.
Och jag tänker spela det från början till slut och ni ska följa med.
And I'm going to play it all the way through and you're going to follow.
De har deltagit i hela processen från början till slut.
They have seen this whole process through.

İngilizce de "från början till slut" için benzer çeviriler

från zarf
English
från edat
början isim
till sıfat
English
till zarf
English
till edat
till zamir
English
...till zamir
English
slut isim
slut sıfat
slut zarf
English
slut edat
English
slut- sıfat
frän sıfat

İngilizce' de "från början till slut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag har läst den nya slovakiska språklagen från början till slut.
(DE) Mr President, I have read the new Slovak law from beginning to end.
SwedishI institutionella termer kan hela konceptet vara fel från början till slut.
In institutional terms, the entire concept was wrong from the start.
SwedishDessutom lyckades vi fastställa EU:s budget vid det första försöket från början till slut.
In addition, we managed to set the EU budget at the first attempt from beginning to end.
SwedishVi måste ta hänsyn till hela korridoren, från början till slut, ända fram till den sista milen.
I am, of course, following Mr Cramer’ s approach here, who said all the right things.
SwedishVi måste ta hänsyn till hela korridoren, från början till slut, ända fram till den sista milen.
We have to consider the entire corridor, from beginning to end, down to the last mile.
SwedishFusion är något som kostar mer än det smakar från början till slut, som miljarder ecu har förslösats på.
Fusion is a complete white elephant, on which billions of ECUs have been wasted.
SwedishDet är emellertid precis vad som från början till slut förespråkas i betänkandet.
That is what it advocates, though, from start to finish.
SwedishFrån början till slut har utarbetandet av stadgan givit upphov till en rad maktövertaganden.
From start to finish, the framing of the Charter gave rise to a series of takeovers by force:
SwedishDetta kommer att kräva ordentliga och outtröttliga ansträngningar från början till slut i förhandlingarna.
This will require a thorough and sustained effort throughout the negotiations.
SwedishObjektets mittpunkt följer kurvan från början till slut.
The center of the object follows the drawn curve from beginning to end.
SwedishLåt oss ha ett synsätt som från början till slut präglas av måttlighet och ansvarstagande.
Let us take an approach to the beginning of the end that is characterised by moderation and responsibility.
SwedishMyndigheterna måste av det skälet kunna spåra elektroniska betalningar från början till slut.
For this reason, the authorities must be able to trace electronic payment transactions from start to finish.
SwedishDetta innebär information och propaganda från början till slut.
SwedishFör att vara mer exakt är ärendet om polisakademin som en Hercule Poirot-deckare från början till slut.
To be precise, the dossier on the Police College reads from beginning to end like a Hercule Poirot whodunit.
SwedishVi har från början till slut arbetat för att få bort kravet på en obligatorisk, årlig och permanent registrering.
We have campaigned from the start to end the requirement for mandatory, annual shelf registration.
SwedishDet är från början till slut framför allt format av en dunkel syn på vetenskapen och dess tillämpningar.
It is above all steeped, from beginning to end, in an obscurantist attitude to science and its applications.
SwedishMånga gånger var vi tvungna att börja bygga upp från början. Till slut inleddes Europas nuvarande signum.
Many times we had to start over and it was the last time this happened that the European idea came into being.
SwedishOm detta är framtidens väg, är det viktigt att parlamentet helt och hållet engagerar sig från början till slut.
If this is the way of the future, it is important that Parliament be fully involved from start to finish.
SwedishDetta har varit ett ganska kontroversiellt betänkande från början till slut, och det är inte över ännu.
Mr President, this has been quite a controversial report from start to finish, and it is not over yet.
SwedishVi fortsätter med största fasthet att kräva att världssamfundet följer denna process från början till slut.
We are continuing to insist that the international community be able to follow the proceedings from start to finish.