"flytta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"flytta" İngilizce çeviri

SV flytta
volume_up
[flyttade|har flyttat] {fiil}

1. genel

flytta (ayrıca: , gripa, förflytta, påverka)
Därför beslutade det att flytta stiftelsen från Berlin till Thessaloniki.
For that reason they decided to move the Foundation from Berlin to Thessaloniki.
Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.
Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.
Klicka på Flytta punkter om Du vill flytta enstaka punkter som definierar en polygon.
Click here to move the individual points of a polygon.
flytta (ayrıca: byta, ändra)
volume_up
to shift [shifted|shifted] {fi.} (move or change slightly)
Klicka på Flytta punkter om Du vill flytta enstaka punkter som definierar en polygon.
Click Move Points to shift individual points of a polygon.
Han försöker flytta beslutet om fiskebegränsningar från kommissionen till rådet.
He is trying to shift the decision about catch quotas from the Commission to the Council.
Vi skall inte bara flytta runt arbetstillfällena mellan medlemsstaterna.
We should not just shift jobs around between the Member States.
Det är mycket bättre att flytta jobben till människorna än att flytta människorna till jobben.
It is much better to bring work to people that to take people to work.
Vi behöver invandrarna för vår ekonomi, och många människor vill flytta till Europa för att arbeta.
We need immigrants for our economy and people are keen to move to Europe to work.
Några kolleger har uppmärksammat frågan varför människor känner ett behov av att flytta för att hitta arbete.
Colleagues have raised the issues of why people feel the need to move to look for work.
flytta (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Om du vill flytta ritobjekt markerar du dem först (en och en eller flera samtidigt genom att hålla ner skifttangenten).
To move draw objects, first select them (individually, or press Shift to select several together).
I nivåvyn kan du flytta och redigera diabildens (sidans) teckningselement på olika nivåer.
Use this mode to arrange and edit the different drawing elements of a slide.
När du redigerar ett teckningselement, t.ex. genom att rotera det, kan du samtidigt flytta teckningselementet.
When editing a drawing element, for example, when rotating it, it is also possible to move it simultaneously.
flytta (ayrıca: skjuta, lirka, slipa, öka)
Du kan flytta de här fönstren, ändra deras storlek eller förankra dem vid en kant.
You can move these windows, re-size them or dock them to an edge.
Du kan flytta de olika fönstren (Stylist, Navigator m.fl.) fritt på bildskärmen och delvis kan du förankra dem.
The various windows (Stylist, Navigator, etc.) can be positioned as floating windows anywhere on the screen and some can be docked to an edge.
Vad som är ännu mer förvånande är det fullständigt hjälplösa försöket att genom Sure-programmet flytta över kärnkraften till det normala energiområdet.
What is even more astonishing is the very awkward attempt in the form of the SURE programme to edge nuclear energy into the normal energy sector.
flytta (ayrıca: , hämta, förarga, straffa)
Vi måste flytta transporterade varor bort från vägarna och över till järnvägen.
If we are finally to get to grips with the problem of pollution, we have to think along different, and new, lines.
After we get married, move to the Village.
Kommissionens planer på att ta i med hårdhandskarna när det gäller fördelningar kommer endast att flytta problemet vidare.
The Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
flytta (ayrıca: lämna, överge, avsegla, lägga)
Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.
Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.
Det är nödvändigt att ta ansvar och flytta fram positionerna i dessa frågor.
Decisions should not be evaded and left for later governments to take.
Efter fem år kan han sedan lämna sin vistelseort och flytta till valfri EU-medlemsstat.
After five years, he can then leave his place of residence and move to any other Member State of the European Union of his choosing.
Vi är verkligen skyldiga att flytta våra medborgare och invånare från lägret.
We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
Det är dags att sätta stopp för och flytta olagliga bosättningar.
It is time to stop and remove illegal settlements.
Vill du flytta profilen från profillistan, söka efter katalogen eller avsluta?
Would you like to remove the profile from your list of profiles, browse to find the directory, or cancel?
Du kan skriva in ett nytt namn direkt eller placera markören i början eller slutet av namnet med piltangenterna och ta bort eller lägga till delar eller flytta markören till ett annat ställe.
Use the arrow keys to set the cursor at the beginning or end of the name to delete or add to part of the name or to reposition the cursor.
Att flytta över flyggodstransporter till järnväg på kortdistanser är absolut nödvändigt.
It is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Föredraganden vill flytta makten över polisen till Bryssel.
The rapporteur wants to transfer power over the police to Brussels.
De kan också flytta sitt säte till vilken medlemsstat som helst.
They could also transfer their registered office to any Member State they choose.
Meningen är att Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén skall flytta till Belliard I- och II-byggnaderna som blir lediga när parlamentet flyttat ut och som dessförinnan skall upprustas.
The intention is for the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions to move into Belliard buildings I and II once they have been vacated by Parliament and renovated.

2. İşletme

Att flytta över flyggodstransporter till järnväg på kortdistanser är absolut nödvändigt.
It is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.

"flytta" için eşanlamlılar (İsveççe):

flytta

İngilizce' de "flytta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
SwedishMot den bakgrunden vill vi inte flytta ärendet utan kommer att rösta mot det.
Therefore, on that basis we do not wish it to be moved and will vote against it.
SwedishVidare anser jag att det är oklokt att flytta runt människorna själva i onödan.
I also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
SwedishDe har sagt " nej " till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
They have said " no " to removing democratic control from the hands of the people.
SwedishOm du anser att en webbplatslänk är olämplig eller felaktig kan du flytta ned den.
If you think that a sitelink URL is inappropriate or incorrect, you can demote it.
SwedishKommissionen kan gå med på att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
The Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
SwedishLös problemet genom att flytta tillbaka filerna till den ursprungliga platsen.
Moving the files back to their original location should resolve this issue.
SwedishPå så sätt skulle behovet av att flytta mellan de två städerna minskas drastiskt.
In that way, the need for moving between the two centres would be drastically reduced.
SwedishMänniskor som bor i geografiskt svårtillgängliga områden skall inte tvingas flytta.
People living in areas with geographical difficulties must not be forced to emigrate.
SwedishI vilket fall som helst skulle det vara bra om vi kunde flytta fram direktivet något.
Whatever the outcome, it would be advisable to postpone this directive for a while.
SwedishSedan kan den som så önskar föreslå vilka poster vi kan dra in eller flytta.
Then everyone can tell us which operations are to be cancelled or postponed.
SwedishDu kanske vill flytta, bo, studera, arbeta, handla eller bara resa utomlands.
This can mean moving, living, studying, working, shopping or simply travelling abroad.
SwedishPå numreringsobjektlisten finns bl.a. ikoner för att flytta numrerade stycken.
The Numbering Object Bar contains icons for moving and rearranging numbered paragraphs.
SwedishDet första området hör samman med att flytta fram tidsfristen till 2009.
The first area relates to bringing the proposed deadline date forward to 2009.
SwedishNaturligtvis kan du också flytta ramen med musen och ändra storleken på den senare.
Of course you can later modify the position and the size of the frame using your mouse.
SwedishDet är viktigt att se till att inte flytta problem från det ena området till det andra.
It is important to guard against passing problems from one area to the other.
SwedishDet skulle vara oacceptabelt att flytta våra problem till utvecklingsländerna.
It would be unacceptable to pass on our problem to the developing world.
SwedishDärför tror jag inte att det vore klokt att flytta fram tidsgränsen 2015.
As a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
SwedishDet här är det första försöket någonsin att flytta euroasiatiska vargvalpar mellan kullar.
This is the first ever attempt to relocate Eurasian wolf pups between litters.
SwedishDärför skulle det vara kontraproduktivt att flytta fram tidsfristerna.
Under these conditions, to bring the deadlines forward would be counter-productive.