"fel" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fel" İngilizce çeviri

volume_up
fel {comm. gen.}
EN
volume_up
fel {sad. tk.}
EN
volume_up
fel {çoğ.}
EN
EN
EN
SV

fel {nötr}

volume_up
1. genel
fel (ayrıca: misstag, villfarelse)
Om argumenten leder till ett fel, visas här motsvarande felkod.
If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.
Vi skall granska och se efter var felet kom in om det fanns ett fel.
We will check to see where the error developed if there was an error.
Om det blir fel i formeln du skapar visas en felkod i den aktiva cellen.
If an error occurs when creating the formula, an error message appears in the active cell.
fel (ayrıca: misstag, skavank, brist, skuld)
I Europa är det vårt fel, och i Afrika är det också alltför ofta vårt fel.
In Europe it is our fault and in Africa it is also too often our fault.
Detta är varken Europaparlamentets eller kommissionens fel.
That is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
It is not their fault that their time has been wasted: it is that of the Presidency.
Jag anser därför att detta är fel tidpunkt för en resolution om denna fråga.
I therefore believe that this is not the time for a resolution on the matter.
Men att därav dra slutsatsen att vi sysslar med oväsentligheter skulle vara fel.
But it would be wrong to take that to mean that we are merely killing time on a trivial matter.
Men det måste vi också bevisa genom att rätta till de fel som finns.
But we also have to demonstrate this by rectifying matters where mistakes have been made.
fel (ayrıca: misstag)
volume_up
mistake {isim} (something which is incorrect)
Det fanns ett fel i framställningen av texten, såsom den antogs av utskottet.
There was a mistake in the layout of the text as adopted by the Commission.
Dessutom uppstod det tyvärr ett fel vid omröstningen om Schaffners betänkande.
Moreover, there was an unfortunate mistake in the vote on the Schaffner report.
Europaparlamentet gör absolut inget fel om det ansluter sig till denna inställning.
This House will certainly not be making a mistake if it supports this position.
Liberalisering har sina fördelar, men den är inte utan fel.
Liberalization does have its merits but it is not defect-free.
Om det inbyggda diagnostiska systemet upptäcker en defekt i avgassystemet, så måste felet undanröjas.
If the OBD discovers a defect in the exhaust system, the fault must be removed.
De rättsliga anspråken på avhjälpande av ett fel och villkoren för att garantin skall göras gällande är inte enhetliga.
Both the legal claims for remedying a defect and the terms for claiming on a guarantee are not standard.
I motsatt fall kommer sanktionerna att vara i proportion till de fel som upptäcks.
Failure to do so will incur penalties which are in proportion with the breaches observed.
När fel uppstår inom kommissionen måste vi ställa någon till ansvar.
Where failure is occurring within the Commission we need to hold people responsible.
Alla är överens om att den nuvarande fiskeripolitiken har slagit fel.
Everyone agrees that current fisheries policy has proved to be a failure.
fel (ayrıca: misstag, blunder, tabbe)
volume_up
blunder {isim} (mistake, error)
Detta är inte bara min åsikt: den långa raden misstag och allvarliga tekniska fel redovisas i offentliga handlingar, som har kommit i dagen, trots försök att hemlighålla dem.
This is not just my view: the litany of management blunders and serious technical defects is a matter of public record, which has been exposed, despite efforts to keep it secret.
2. İşletme
fel (ayrıca: driftavbrott)
I motsatt fall kommer sanktionerna att vara i proportion till de fel som upptäcks.
Failure to do so will incur penalties which are in proportion with the breaches observed.
När fel uppstår inom kommissionen måste vi ställa någon till ansvar.
Where failure is occurring within the Commission we need to hold people responsible.
Alla är överens om att den nuvarande fiskeripolitiken har slagit fel.
Everyone agrees that current fisheries policy has proved to be a failure.
3. IT
fel (ayrıca: maskinfel)
Om du har flera versioner av Google Mail stiger underhållskostnaderna markant och det blir svårare för oss att åtgärda fel, lägga till nya funktioner och göra Google Mail ännu snabbare.
Maintaining multiple versions of Google Mail adds significant maintenance costs and makes it tougher for us to fix bugs, release new features, and make Google Mail even faster.

"fel" için eşanlamlılar (İsveççe):

fel

İngilizce' de "fel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNi har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
If you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
SwedishNär du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
When dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
SwedishI stället bör regeringarna själva fråga sig följande: Vems fel är det egentligen?
Instead, the governments should be asking themselves this: who is really to blame?
SwedishVackra ord från vår regering är det inget fel på men vad vi nu behöver är handling.
Fine words from our government are all very well, but what we now need is action.
SwedishNi kan inte fortsätta hävda att endast ni har rätt, medan alla vi andra har fel.
You cannot continue to insist that you alone are right and that we are all mistaken.
SwedishDe talar om bedrägeri, oegentligheter, fel som uppgår till åtta miljarder D-mark.
Their themes are fraud, irregularities, and mistakes running to DM 8 billion.
SwedishHerr ordförande, om jag inte har fel går den globala ekonomin mot en nedgång.
Mr President, if I am not mistaken, the world economy is heading for recession.
SwedishDet är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
It therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
SwedishKommissionen ger systematiskt svaret att det inte är något fel på regelgivningen.
The Commission regularly replies that nothing is currently being done on that front.
SwedishDet är fel att säga att textilindustrin inte påverkades av översvämningarna.
It is not true to say that the textile industry was not impacted by the flooding.
SwedishDärför är det också nödvändigt att förhindra formella fel i detta förfarande.
That is why it is also necessary to prevent irregularities in this procedure.
SwedishVissa andra språk innehåller fel, så var vänlig och följ den tyska texten.
Some of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
Swedish—vägrar att systematiskt godkänna tekniska fel som ”extraordinära omständigheter”.
—refuses to regard technical defects systematically as ‘extraordinary circumstances’.
SwedishFör det andra anser jag att det är fel att man börjar så tidigt med frikopplingen.
These funds should be used in the interests of rural development in each Member State.
SwedishEtt sådant tillvägagångssätt vore såväl fel ur miljösynpunkt som oekonomiskt.
This option would be environmentally dishonest and economically irrational.
SwedishDet går inte att ta fel på att parlamentet nådde en överenskommelse om dem.
There is no mistaking the fact that Parliament came to an agreement on them.
SwedishAllmänheten har fel om den tror att euron har fått priserna att skjuta i höjden.
The public is mistaken in believing that the euro has made prices soar.
SwedishBilar håller på att bli både säkrare och renare, men ändå är allt bilarnas fel.
Cars are becoming safer and cleaner but are still blamed for everything.
SwedishDå kommer man kanske en dag att betrakta det vi hittills har åstadkommit som fel väg.
Then what we have been doing hitherto will perhaps one day be seen as an aberration.
SwedishVid valet förra månaden i vårt land ledde dessa fel till en politisk tillrättavisning.
These mistakes were duly punished in the political arena at last month's elections.