"farhåga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"farhåga" İngilizce çeviri

volume_up
farhåga {comm. gen.}

SV farhåga
volume_up
{ortak cins}

farhåga (ayrıca: rädsla, fara, fobi, rädslan)
volume_up
fear {isim}
Min andra farhåga gäller de länder som blir indragna i Nato mot sin vilja.
My other fear is the involvement of states in NATO that do not wish to be involved.
This fear is completely justified at present.
Min värsta farhåga är att man återigen när det gäller utvecklingsfrågor pratar mer än man gör.
My worst fear is that once again in issues relating to the developing countries there will be fewer deeds than words.
farhåga (ayrıca: fruktan, uppfattning, gripande, mening)
Även på denna punkt har det framförts farhågor i den svenska debatten.
This question has also aroused apprehension in the debate in Sweden.
Therefore I should like to lay these apprehensions to rest.
Först och främst vill jag säga att rådet helt och fullt delar er oro och era farhågor över situationen i Algeriet, som vi alla noga följer.
From the outset, Madam President, ladies and gentlemen, I can assure you that the Council fully shares your apprehension about the situation in Algeria, which we are following closely.
farhåga (ayrıca: tvivel, misstanke, betänklighet, ond aning)
Jag är medveten om att Cashman själv inser svårigheterna och delar våra farhågor.
I am aware that Mr Cashman himself appreciates the difficulties and shares our misgivings.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag förstår alla era farhågor och all er oro.
In conclusion, I understand all your misgivings and anxieties.
I en mening är därför farhågor och problem förståeliga.
There is therefore a sense in which misgivings and difficulties are understandable.

"farhåga" için eşanlamlılar (İsveççe):

farhåga

İngilizce' de "farhåga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMen jag vill ändå ta tillfället i akt att uttrycka en annan farhåga för kommissionen.
Nevertheless, I would like to take this opportunity to express another concern to the Commission.
SwedishMin särskilda farhåga är förfarandet med datautvinning, och beteende- och identitetsprofilering.
My particular concern is the practice of data mining, and behavioural and identity profiling.
SwedishMin andra farhåga gäller förslaget att avskaffa de direkta subventionerna till tobaksproduktionen.
My second concern is with the proposed end of direct subsidies linked to tobacco production.
SwedishEn sådan farhåga gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina.
One such concern is the human rights situation in China.
SwedishEn annan farhåga som jag dock delar rör diskussionerna om Cypern och Turkiets erkännande av Cypern.
Another concern that I share has to do with the discussion about Cyprus and its recognition by Turkey.
SwedishVarför lägger man strängare krav - det är min farhåga - på Kroatien än på något annat land?
Why are tougher criteria imposed on Croatia - and I am afraid that this does appear to be the case - than on any other country?
SwedishJag ser på Cornelissens utmärkta betänkande huvudsakligen med stor glädje, men samtidigt också med en viss farhåga.
My main reaction to Mr Cornelissen's excellent report is a very positive one, but I do have some concerns.
SwedishMin andra farhåga gäller transportkostnaderna.
SwedishSom lagstiftare bör vi vara mycket lyhörda för denna farhåga och lägga våra krafter på det som är viktigt och fördelaktigt.
The terms harmonisation and level playing field have been the gateway to a suffocatingly legalistic system.
SwedishMin andra farhåga gäller transportkostnaderna.
SwedishMin andra farhåga gäller något som flera av mina kolleger redan har nämnt, nämligen situationen på västra Balkan.
My second concern - and it has already been mentioned by a number of my colleagues - is the situation in the western Balkans.
SwedishEn annan farhåga som uttrycks i betänkandet gäller de små och medelstora företagens deltagande i handlingsplanen.
Another concern formulated in the report concerns the participation of small and medium-sized enterprises in the action plan.
SwedishJag har fortfarande en särskild farhåga.
SwedishSom lagstiftare bör vi vara mycket lyhörda för denna farhåga och lägga våra krafter på det som är viktigt och fördelaktigt.
As legislators, we should be extremely sensitive to this concern and focus our efforts on what is essential and beneficial.
SwedishJag skulle också vilja ta upp en farhåga som jag inte delar och som lyckligtvis bara har nämnts av ett fåtal, nämligen religionen.
I should also like to mention a concern which I do not share and which, fortunately, has been mentioned by few, namely religion.
SwedishYtterligare en farhåga som togs upp av olika ledamöter, däribland Klaus Hänsch och Borut Pahor, rör EU:s assimileringskapacitet.
Yet another concern that was raised by various Members, including Mr Hänsch and Mr Pahor, relates to the EU’s absorption capacity.
SwedishEn annan farhåga gäller kravet på registrering som även måste visa i vilka medlemsstater den berörda institutionen är verksam.
The other concern regards the requirement for a register which also has to show in which Member States the institution concerned is operating.
SwedishJag delar Vittorio Agnolettos bestörtning över svaren från rådet, som har lyckats kringgå varje fråga eller farhåga här i kammaren.
I share Mr Agnoletto's dismay over the response by the Council, which has managed to sidestep every question or concern expressed by this House.
SwedishJag anser att man måste ta denna farhåga, som en del av medlemsstaterna och faktiskt också kommissionen redan har lyft fram, i beaktande.
I believe that this concern, which has been expressed by some of the Member States and indeed by the Commission too, must be taken into account.
SwedishDet finns en verklig farhåga här, inte bara vad gäller den lokala ekonomin i South Wales utan också, skulle jag fömoda, vad gäller Europeiska unionen som helhet.
There is a very real concern here, not just in terms of the local economy in South Wales but also, I would suggest, in terms of the European Union as a whole.