"fara" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin fåra
SV

"fara" İngilizce çeviri

volume_up
fara {comm. gen.}

SV fara
volume_up
{ortak cins}

1. genel

fara (ayrıca: risk)
volume_up
danger {isim}
Det bör internationella institutioner som varsnar en överhängande fara göra.
It should be international institutions that identify impending danger.
Det fanns också en fara att en bedömning skulle identifieras med en viss nationalitet.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Detta handlar inte om inblandning, utan om hjälp till ett folk i fara.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
fara (ayrıca: rädsla, fobi, farhåga, rädslan)
volume_up
fear {isim}
Otherwise I fear that accession is in a bad way.
I fear for His Majesty's safety.
However, I fear that we could easily fall back into old moulds when it comes to ways of achieving them.
fara (ayrıca: risk, slump)
volume_up
hazard {isim}
Ett sådant beteende av samvetslösa förare innebär en fara för trafiksäkerheten i hela Europa.
Such behaviour by unscrupulous drivers creates a hazard for traffic safety in all of Europe.
Man befattar sig inte med fara och risk i betänkandet. Man klarar inte av att skilja på begreppen.
This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Ända upp till 24 000 människor i mitt land dör i förtid varje år på grund av denna stora fara.
Up to 24 000 people in my country die prematurely each year due to this major hazard.
fara (ayrıca: plåga, hot)
volume_up
menace {isim}
Konsumenten kan mycket lätt luras av förfalskningen under alla omständigheter, men den är alltid en fara.
The consumer can be conned by counterfeiting in all circumstances very easily but it is always a menace.
As a result, they would become a menace on the roads.
Men i dagens värld står vi inför en ny typ av fara - den misslyckade staten, staten som är en fara för sitt eget folk och ett hot mot resten av världen.
But in today's world we face a new type of danger - the failed state, the state that is a danger to its own people and a menace to the rest of the world.
fara (ayrıca: risk)
volume_up
risk {isim}
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
Utan ett positivt svar på dessa frågor kommer freden alltid att vara i fara.
Without a positive response to these problems, peace will always be at risk.
volume_up
terror {isim}
Jag vill avsluta med att också ta upp den fara som vi har sett när det gäller det så kallade kriget mot terrorismen.
Finally, I would also like to mention the danger that we have seen with regard to the so-called war on terror.
I denna kaotiska tid, som kännetecknas av våld, terror och krig, är den verkliga faran att vapnen kommer till makten som enda sättet att lösa denna allvarliga situation.
At this confusing time, marked by violence, terror and war, the real danger is that of resorting to weapon-power as the only way of addressing this serious situation.

2. İşletme

fara
volume_up
danger {isim}
Det bör internationella institutioner som varsnar en överhängande fara göra.
It should be international institutions that identify impending danger.
Det fanns också en fara att en bedömning skulle identifieras med en viss nationalitet.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Detta handlar inte om inblandning, utan om hjälp till ett folk i fara.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
fara (ayrıca: äventyr, risk)
volume_up
risk {isim}
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
Utan ett positivt svar på dessa frågor kommer freden alltid att vara i fara.
Without a positive response to these problems, peace will always be at risk.
fara (ayrıca: risk)
volume_up
peril {isim}
Allt annat skulle innebära att demokratin svävade i fara.
Anything else would mean democracy was in peril.
Våra böner är hos dem som fortfarande lever men vars liv fortfarande är i fara.
Our prayers are with those who are still alive but remain in peril.
. - (EN) Jag känner en stor oro för att Pakistans sköra demokrati är i fara.
. - I am deeply concerned that Pakistan's fragile democracy is in peril.

"fara" için eşanlamlılar (İsveççe):

fara

İngilizce' de "fara" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVem vill utsätta sin egen eller någon annans hälsa för fara?
   . – Mr President, who would want to endanger their own health or someone else’s?
SwedishMan har svårt att tro att dessa personer är en fara för den iranska demokratin.
It is hard to understand how these people are endangering Iranian democracy.
SwedishDetta är en period under vilken det finns verklig fara för att exporter sker.
This is a period during which there are real dangers of exports taking place.
SwedishDärmed måste vi göra särskilda ansträngningar för att stödja språk som är i fara.
In this way we must make a special effort to support endangered languages.
SwedishJu mer unionen avviker från det, desto större är den fara som unionen utsätter sig för.
The more the Union distances itself from the people, the more it endangers itself.
SwedishKyotoprotokollet är utom fara därför att Ryska federationen godkände det.
The Kyoto Protocol is off life support because the Russian Federation ratified it.
SwedishEller till de miljontals människor vars arbeten är i fara eller som lever i fattigdom?
Or for the millions whose jobs are in jeopardy or who are living in poverty?
SwedishGenom att vägra att tydligt ta ställning mot Hizbollah utsätter Europa sig själv för fara.
Europe is endangering itself by refusing to take a clear stand against Hezbollah.
SwedishVi får inte utsätta europeiska och amerikanska truppers liv för fara utan detta avtal.
We must not endanger the lives of European or American troops without that agreement.
SwedishDet är en stor fara för utvidgningen och den europeiska unionens roll.
It now presents a major threat to enlargement and the role of the European Union.
SwedishDet här innebär emellertid inte att det inte skulle vara någon fara med andra droger.
That is not to say, however, that there is nothing wrong with other drugs.
SwedishFörst och främst för att det inte är obetalda donationer som är i fara.
I say that first of all because non-remunerated donation is in no way under threat.
SwedishAnlagda skogsbränder sätter människoliv och en regions naturrikedomar i fara.
Forest arson endangers human lives and the natural wealth of a region.
SwedishTerroristattacker har inträffat som utsätter transporten av personer och varor för fara.
There have been terrorist attacks, which endanger the transport of persons and goods.
SwedishDet finns tydliga tecken på att demokratin där skulle kunna komma i fara.
There are clear signs that democracy in that country could be in jeopardy.
SwedishEuropas grundvatten är i fara och förorenat på flera sätt, sägs det. "
Europe's groundwater is endangered and polluted in several ways, we are told.
SwedishTusentals medborgare ruinerades och är nu, medan vi talar, alltjämt i fara.
I hope, Commissioner, that you will be able to help us more than your predecessor could.
SwedishDetta sätter hela det internationella förhandlingssystemet på miljöområdet i fara.
It jeopardises the whole of the international negotiation system in the environmental sphere.
SwedishDet samma gäller i Argentina där kontinentalsockeln utanför Patagonien är i allvarlig fara.
It's true too in Argentina on the Patagonian shelf, which is now in serious trouble.
SwedishDen är så mycket mer nödvändig som också våra egna länders befolkningar är i fara.
And it is all the more necessary as the populations of our own countries are also endangered.