"förvärra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"förvärra" İngilizce çeviri

SV förvärra
volume_up
{fiil}

förvärra
Den kommer att förvärra arbetslösheten och underblåsa sociala spänningar.
They will exacerbate unemployment and will fuel social tensions.
Den internationella handeln är av begränsad omfattning, men kan förvärra trycket på arten.
International trade is limited but might exacerbate the pressure on the species.
De spekulativa fonderna har faktiskt visat sig ha bidragit till att förvärra krisen.
Indeed, speculative funds have been exposed as having helped exacerbate the crisis.
Det vill säga, den kommer säkert att skjutas upp igen och det kommer att förvärra problemet.
If there were to be another postponement it would seriously aggravate the problem.
Utvidgningen till öst, som beslutades i all hast, kommer att förvärra detta fenomen.
Enlargement to the East, which has been decided in haste, will aggravate this phenomenon.
Alltför långtgående krav skulle bara förvärra situationen.
Excessive requirements would simply aggravate the situation.
Låt oss inte förvärra detta genom att underskatta biogasen.
Let us not compound that error by undervaluing biogas.
Att kalla dessa uppdrag för ambassader skulle förvärra rädslan för att EU söker alla yttre tecken på en suverän stat.
To call these missions embassies would compound the fear that the EU is seeking all the trappings of a sovereign state.
Våra regeringar bör inte förvärra situationen genom att tvinga människor tillbaka till Zimbabwe.
Our Government's should not be compounding that by forcibly returning people to Zimbabwe.
förvärra (ayrıca: underblåsa, inflammera)
Vi vill inte göra något som ytterligare skulle kunna förvärra situationen i en redan problematisk del av världen.
We do not wish to do anything that would further inflame the situation in an already difficult part of the world.
Jag vill här säga att varje form av sanktion, varje oförsonligt ingripande från kommissionen bara kan förvärra konflikten och äventyra den franska regeringens ansträngningar för att lyckas.
I want to say here that any sanctions procedure, any vindictive intervention by the Commission could only inflame the conflict and compromise the efforts of the French Government to end it.
förvärra (ayrıca: fördärva)
volume_up
to poison {fi.} (make something worse)
Vår roll är inte att förvärra situationen utan att försöka lugna ner den.
Our role is not to poison things still further, but to try and calm them, and that is what this House did this morning with the vote that it has just taken.
förvärra (ayrıca: göra det värre)
En storskalig militäroperation i norra Irak skulle bara förvärra situationen och skulle också kunna orsaka allvarliga problem i Turkiet.
A large-scale military operation in northern Iraq would only add fuel to the fire there and could also cause serious problems in Turkey.

"förvärra" için eşanlamlılar (İsveççe):

förvärra

İngilizce' de "förvärra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAtt senarelägga dem, såsom rådet föreslår, var dessutom att förvärra problemet.
To postpone them, as the Council is proposing, would only make the problem worse.
SwedishVi får inte låta den ekonomiska krisen förvärra situationen för dessa barn.
We cannot allow the economic crisis to make the situation of these children worse.
SwedishParlamentet hävdar att biobränslen inte kommer att förvärra koldioxidproblemet.
As regards biofuels, Parliament maintains that they will not worsen the problem of CO2.
SwedishSamtidigt vet vi att den demografiska utvecklingen kommer att förvärra problemet.
At the same time, we know that demographic developments will only intensify the problem.
SwedishEn avkriminalisering är inte rätt väg framåt, utan det skulle bara förvärra drogproblemen.
Decriminalisation is not the way forward and would only worsen our drug problem.
SwedishOm vi dröjer nu kommer det att förvärra, inte förbättra, ekonomiska nedgångar.
If we delay now, that will worsen, not ameliorate, economic downturns.
SwedishVi har ställt till det för oss, och varje straffåtgärd riskerar att förvärra saken.
We have got ourselves into a mess and every repressive measure risks making matters worse.
SwedishI annat fall skulle ren och skär konkurrens allvarligt förvärra de nationella konflikterna.
Otherwise simple competition would be dogged by increasing national conflict.
SwedishAllt detta kommer bara att förvärra krisen, arbetslösheten och fattigdomen.
All of this will only make the crisis, unemployment and poverty worse.
SwedishDetta är det enda sättet att inte förvärra de europeiska ländernas beroende av omvärlden.
This is the only way not to make European countries more dependent on external sources.
SwedishDen här situationen har i sin tur bidragit till att förvärra den ekonomiska och sociala krisen.
This situation has, for its part, served to worsen the economic and social crisis.
SwedishVi skall inte förvärra den tidigare koloniseringen med en ny.
It will not add complicity in the present to the burden of past colonisation.
SwedishAtt skära ned på denna typ av utgifter i en recession skulle dessutom förvärra en konjunkturnedgång.
Cutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
SwedishVåra regeringar bör inte förvärra situationen genom att tvinga människor tillbaka till Zimbabwe.
Our Government's should not be compounding that by forcibly returning people to Zimbabwe.
SwedishPå det hela taget bidrar Frontex till att förvärra situationen för flyktingar.
Overall, Frontex is worsening the situation of refugees.
SwedishDetta kan bara förvärra en redan spänd situation i den här regionen.
This can only heighten the already tense atmosphere in the region.
SwedishVi anser att en sådan utveckling skulle förvärra GATS-fällan.
We believe such a development would make GATS even more of a trap for us.
SwedishAtt fullfölja denna plundringspolitik kan bara förvärra denna fattigdom.
Pursuing this policy of plunder can only worsen their misery.
SwedishDet skall förvärra marginaliseringen och brottsligheten och just leda till en ökad brottslighet.
It exacerbates marginalisation and crime and will lead to more crime.
SwedishFör det första görs ingenting för att förvärra dagens situation.
Firstly, nothing is being done to make the present situation worse.