"förtäckt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"förtäckt" İngilizce çeviri

SV förtäckt
volume_up
{sıfat}

förtäckt (ayrıca: dold, inlindad, beslöjad)
volume_up
veiled {sıf.}
Jag är inte säker på om jag skall ta era kommentarer som ett neutralt inlägg eller kanske snarare som ett förtäckt hot.
   Mr President, I am not sure whether I take your comments as being a neutral intervention or perhaps more of a veiled threat.
Jag tror att Corbett har fått hela spektrat av möjliga ställningstaganden till sitt betänkande: från motstånd till stöd, till förtäckt kritik, till öppen kritik.
A full spectrum of positions have been expressed on Mr Corbett's report, from opposition to support, veiled criticism and open criticism.
Jag fick då en förtäckt tillrättavisning från regeringen eftersom man talade om för mig att entydiga och klart uttalade ställningstaganden inte kunde betraktas som realpolitik.
I received a veiled rebuke from the government at the time because I was told that clear-cut and explicit positions could not be taken for reasons of realpolitik.
förtäckt (ayrıca: ond, mörk, dunkel, dyster)
volume_up
dark {sıf.}
förtäckt (ayrıca: sned, indirekt, skev)
volume_up
oblique {sıf.}
Initiativet mot detta påstådda angrepp mot pressfriheten i Italien avspeglar enligt min mening valet av en politiskt förtäckt och oklok väg.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, the motion against the alleged attack on press freedom in Italy reflects the choice, I feel, of a politically oblique and unsound path.

"förtäckt" için eşanlamlılar (İsveççe):

förtäckt
Swedish

İngilizce' de "förtäckt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet får inte bli fråga om ett förtäckt stöd till europeiska politiska partier.
We must avoid hidden subsidies for European political parties at all costs.
SwedishVidare får vinsterna från spektrum aldrig betraktas som en förtäckt skatt.
In addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
SwedishI direktivet fastslås dessutom att förtäckt reklam och teleshopping är förbjuden.
The Directive also states that surreptitious advertising and teleshopping are prohibited.
SwedishDetta är en förtäckt formulering för en fördjupad militarisering av utrikespolitiken.
This is disguised language for a further militarisation of foreign policy.
SwedishNi framförde att försiktighetsprincipen inte bör användas som ett förtäckt handelshinder.
You said that the precautionary principle should not be used as a disguised trade barrier.
SwedishHomofobi har ingen plats i Europeiska unionen, varken i förtäckt form eller som någonting självklart.
Whether in disguise or taken for granted, homophobia has no place in the European Union.
SwedishDet verkar också återigen vara ett förtäckt fiskeriavtal.
It seems to be yet another fisheries agreement in disguise.
SwedishVi borde förbjuda reklam, även förtäckt sådan, för alkohol.
We should ban advertising of alcohol, however implicit.
Swedish Hur betraktar kommissionen dessa uppgörelser med tanke på konkurrens och en (förtäckt) form av statsstöd?
 How does the Commission view these arrangements in terms of competition and the (disguised) form of state aid?
SwedishMiljöfrågorna bör inte, så som påpekas i betänkandet, användas på så sätt att det finns en förtäckt konkurrens bakom dess krav.
As the report states, environmental issues should not be used to disguise competitiveness.
SwedishFrihandeln är ingen enkelriktad gata, och en mer eller mindre förtäckt protektionism bör höra till det förgångna.
Free trade is not a one-way street, and more or less concealed protectionism should be a thing of the past.
SwedishDet är för övrigt en förtäckt form av rasism och diskriminering på gång i Europa, nämligen en anti-islamistisk hållning.
The fact is that there is a covert form of racism and discrimination at work in Europe against Islam.
SwedishVi gör Europa och medborgarna en dålig tjänst om vi bedriver förtäckt politik på detta sätt.
If we conduct our politics so secretively, we shall be doing Europe and its people a disservice.
SwedishDetta betänkande är ett tydligt exempel på förtäckt manipulation presenterad som EU:s informations- och kommunikationsstrategi.
This report is a clear example of manipulation dressed up as the EU’s information and communication strategy.
SwedishTrots detta misstänks vissa medlemsstater ofta för förtäckt diskriminering mot minoriteter som lever inom deras territorier.
In spite of this, certain Member States are often suspected of covert discrimination against minorities living in their territories.
SwedishVi ska inte ägna oss åt förtäckt industriell forskning och läkemedelsutveckling, utan måste ha som mål att få fart på nyskapandet.
We must not go in for covert industrial and pharmaceutical research here, but our aim must be to really get innovation moving.
SwedishÄven om jag stöder införandet av ”e-hälsa” får detta inte användas som en förtäckt möjlighet att prova ut en informationspolitik.
Although I support the introduction of ‘e-Health’, this must not be used to provide a covert means of testing out an information policy.
SwedishÄven om jag stöder införandet av ” e-hälsa ” får detta inte användas som en förtäckt möjlighet att prova ut en informationspolitik.
Although I support the introduction of ‘ e-Health’, this must not be used to provide a covert means of testing out an information policy.
SwedishDessutom ger fonden, i form av samfinansiering från medlemsstaterna, en möjlighet att ge mer eller mindre förtäckt statsstöd.
In addition, such funds give Member States the opportunity, in the form of co-financing, to grant capped state aid to a greater or lesser extent.
SwedishDet måste emellertid vara en gemensam politik i partnerskap med Ryssland, inte ett förtäckt sätt att styra viss EU-politik i riktning mot Ryssland.
However, it must be a shared policy in partnership with Russia, not a covert way of directing some EU policy towards Russia.