"förbättring" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"förbättring" İngilizce çeviri

SV

förbättring {ortak cins}

volume_up
förbättring (ayrıca: ljusning)
Vi ser inte bara utrymme för förbättring, utan även ett av förbättring.
We not only see scope for improvement, we also see the for improvement.
Samtidigt betonade Europaparlamentet att en förbättring var nödvändig.
At the same time, the European Parliament emphasised the need for improvement.
En förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
förbättring (ayrıca: ändring)
De framlagda ändringsförslagen utgör därför en betydande förbättring.
The amendments tabled are therefore a significant improvement.
Naturligtvis kommer De Gröna att stödja alla ändringsförslag om förbättring av det.
Needless to say, the Greens will support all amendments to improve the proposal.
Det är ett bra förslag och ändringsförslagen från Swoboda är en förbättring av det.
It is a sound proposal and Mr Swoboda's amendments improve on it.
förbättring (ayrıca: förhöjning, ökning, stärkande)
Det duger inte att bara få en snabb förbättring av den europeiska gränsförvaltningsbyrån eller permanenta kustpatruller.
It is no good just to have a rapid enhancement of Frontex or permanent coastal patrols.
Jag stöder utskottets förbättringar av direktivet fullständigt.
I fully support the committee's enhancement of the directive.
Man måste alltså göra en tydlig åtskillnad mellan manipulation och förbättring av grundforskningen.
A clear distinction must be made, then, between the manipulation and the enhancement of fundamental research.
Med tanke på sammanhanget för kvällens diskussion måste vi vara närmare Berlin - det vill säga om Berlin, eller Paris, kan ge en verklig förbättring av arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
Well, in the context of tonight's discussion, we need to be closer to Berlin - that is, if Berlin or indeed Paris can deliver a real advancement for the health and safety of workers.
förbättring
förbättring (ayrıca: uppsving, ökning, lyft, knuff)
. - (PT) Vi instämmer med hållningen i betänkandet att det är viktigt att genomföra en främst kvalitativ förbättring av skolmjölkssystemet.
. - (PT) We agree with the line taken in the report that it is important to give an essentially qualitative boost to the school milk programme.
Det finns utrymme för förbättringar i Europa också men vi har även några förslag för Bangladesh när det gäller nyårslöften.
Our attempts to boost democracy in the country are welcome, but it is a pity that we failed to mention any positive signs of democratic developments in the joint motion for a resolution.
Det är ett mycket viktigt initiativ av dem som intensifierar investeringar i kreativitet, nyskapande och förbättring av konkurrenskraften att stimulera överföring av kunskap.
It is a very important initiative to boost the transfer of knowledge by those who intensify investment in creativity, innovation and the improvement of our competitiveness.
Gebhardt har som föredragande vidtagit några ändringar som förbättring.
The French Government came up with an interesting proposal, which Mrs Gebhardt improved by making corrections, adding to the proposal at a number of points.
Förbättringar är möjliga och jag tycker exempelvis att systemet med korrigeringskoefficienter inte är motiverat.
Improvements are possible and it seems to me, for example, that there is no longer any case for continuing to use the correction coefficients.
förbättring
förbättring (ayrıca: reformation, reformering)
förbättring
volume_up
embetterment {isim} [kull. dışı]
förbättring (ayrıca: korrigering)

"förbättring" için eşanlamlılar (İsveççe):

förbättring

İngilizce' de "förbättring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
I would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
SwedishVid upprepade tillfällen har parlamentet energiskt förespråkat en förbättring.
And Parliament has issued strong calls for a change of course on many occasions.
SwedishBitarna faller långsamt på plats men det är tydligt att det behövs en förbättring.
It is slowly coming into place, but it is quite clear that things need to improve.
SwedishEn förbättring av arbetsnormerna kommer att leda till lojalare konkurrens.
By raising working standards, its effect will be to allow fairer competition.
SwedishJag tvivlar på att kommissionens inblandning kommer att leda till en förbättring.
Whether the Commission's interfering in this way will improve matters, I have my doubts.
SwedishParlamentets noggranna arbete har bevisligen lett till en förbättring av lagtexten.
The careful work of Parliament has demonstrably improved the legal texts.
SwedishDärför röstade jag för detta betänkande, men med reservation för en framtida förbättring.
I therefore voted for the report, but on condition that things improve in future.
SwedishErsättning, minskning och förbättring av djurförsök är en fråga om kultivering.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
SwedishForskningen om en förbättring och vidareutveckling av solenergin måste också stimuleras.
Research to improve and further develop solar energy must also be encouraged.
SwedishDet är en kvalitativ förbättring inom utvecklingen av de politiska initiativen.
It is a qualitative leap in the development of the policy initiatives.
SwedishEtt sådant center skulle innebära en teknisk förbättring för Europa, inklusive kolindustrin.
Such a centre would enhance Europe technologically, including the coal industry.
SwedishEn och annan förbättring i det sammanhanget kommer att kräva en fördragsändring.
Some of the improvements here will require a revision of the Treaty.
SwedishDenna vecka röstar vi om betänkanden som rör förbättring av luftkvaliteten.
This week, we are voting on reports on improving the ambient air quality.
SwedishFrågan är bara hur kommissionen här vill få någon förbättring till stånd.
The only question is how the Commission proposes to rectify the situation.
SwedishPå så sätt kommer vi att kunna bidra till en förbättring i känsliga vattenmiljöer.
In this way, we will be able to contribute to improvements in sensitive water environments.
SwedishJag hoppas att detta kan bidra till en förbättring av metoderna till nytta för medborgarna.
I hope this can contribute to improving practices to the benefit of citizens.
SwedishEn förbättring av tillväxten och sysselsättningen kräver helt andra summor.
Improved growth and employment require sums of a quite different order.
SwedishEn öppen tillgänglighet till hamnarna och en förbättring av förbindelserna med inlandet.
Easy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
SwedishEn förbättring av vetenskapliga test och av samordningen på nivån ...
Therefore, improving scientific tests and also coordination at the level ...
SwedishJag stöder en förbättring av miniminivån för skydd under graviditeten.
I support improving the European minimum standard for maternity protection.