"förändring" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"förändring" İngilizce çeviri

volume_up
förändring {comm. gen.}

SV förändring
volume_up
{ortak cins}

förändring (ayrıca: ändring, modifiering)
I Kyoto har det också blivit en förändring; i stället för tre är det nu sex gaser som räknas in för reduktionen.
An alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
Vi tycker att ändringsförslag 9 och 10 delvis kan godtas, det vill säga, genom en liten förändring som inte förändrar deras karaktär.
We feel that Amendments Nos 9 and 10 can be partially accepted, with a slight alteration which does not change them fundamentally.
Det rör sig med andra ord om en ganska omfattande förändring av de pådrivande åtgärderna, vilka i och för sig var tillräckligt bra från början.
What, in other words, we are concerned with here is a quite extensive alteration to the incentive measures which, in a way, were good enough originally.
förändring (ayrıca: ändring, modifikation)
Ändå måste vi sträva efter en sådan förändring varje gång vi diskuterar den kärnenergifrågan.
Yet such modification must be our aim whenever we discuss the nuclear issue.
Vi kommer att behöva göra en redaktionell förändring, men vi godtar ändringsförslag 3.
We are in agreement with Amendment No 3, although there will have to be some modification of the wording.
Det luxemburgska ordförandeskapet tillkännagav en förändring av pakten, och det är inte någon lätt uppgift.
The Luxembourg Presidency announced a modification of the pact, not any easy task.
förändring (ayrıca: byte)
volume_up
shift {isim} (a change)
Även om detta inte uttryckligen anges är detta en enorm förändring som är djupt oroande.
Although not explicitly referred to it is a seismic shift of great concern.
Det är en grundläggande förändring i lagstiftningen.
That is a fundamental shift in legislation.
Denna grundläggande förändring i läge hjälpte mig att ändra mitt perspektiv i relation till glaciären.
This very basic shift in my physical orientation helped me shift my perspective in relation to the glacier.
förändring (ayrıca: attack, nummer, tjänst, form)
volume_up
turn {isim}
Det internationella samfundet, drivet av sunt förnuft och rationalism, har genomgått en enorm förändring.
International society, guided by common sense and rationalism, has completed an enormous about-turn.
We hope that Johannesburg is a turning point.
Mitt sista påpekande är att det måste ske en förändring av utrikespolitiken, i synnerhet i relationerna med Turkiet.
My last point is that we should turn our attention to the issues of foreign policy, especially in relation to Turkey.
förändring (ayrıca: ändring, omslag, flykt, chans)
volume_up
break {isim}
Det har inte skett någon förändring av politiken, ingen förändring av logiken, och ingen brytning med det system som ledde oss in i katastrofen!
There has been no change in policy, no change in logic, and no break with the system that led us to catastrophe!
Systemet är bristfälligt och måste genomgå en grundlig förändring.
The system is broken and must be deeply reformed.
Trots några positiva förslag i betänkandet rekommenderas ingen brytning med eller förändring av EU:s politik om finansiella medel.
In spite of the occasional positive point, the report does not recommend a break with and a change from the European Union's policies on its financial resources.
I den nödvändiga utvecklingen av den gemensamma fiskeripolitiken bör vi inte på förhand framhäva någon förändring som gör att det nya skrämmer oss.
Mr President, in the context of the necessary evolution of the common fisheries policy, changes should never be rejected outright simply out of fear of the unknown.
förändring
förändring (ayrıca: förvandling)
Jag lade ner min röst i slutomröstningen om detta betänkande främst på grund av förändringarna av dess handläggning och några tvetydigheter som kommit av detta.
I have abstained from the final vote on this report primarily because of the vicissitudes that have characterised its progress and because of some of the resulting ambiguities.
förändring (ayrıca: växling)
Jag lade ner min röst i slutomröstningen om detta betänkande främst på grund av förändringarna av dess handläggning och några tvetydigheter som kommit av detta.
I have abstained from the final vote on this report primarily because of the vicissitudes that have characterised its progress and because of some of the resulting ambiguities.

"förändring" için eşanlamlılar (İsveççe):

förändring

İngilizce' de "förändring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDärför behöver vi rättvisa priser och en förändring i jordbruksbidragssystemet.
This is why we need fair prices and a change in the agricultural subsidy system.
SwedishVäldigt få människor var beredda på den strukturella förändring vi nu upplever.
Very few people have been prepared for this structural change we are witnessing.
SwedishDetta är exakt vad jag sade till parlamentet - att vi ville se denna förändring.
This is exactly what I told Parliament - that we would like to see this change.
SwedishDetta visar på verklig medvetenhet och är en positiv och nödvändig förändring.
That demonstrates real awareness and represents a positive and necessary change.
SwedishDet faktum att Kina trycker på för att denna förändring skall ske är inte lugnande.
The fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
SwedishDärför är det nödvändigt att genomföra en strukturell förändring av omfattningen.
Therefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
SwedishNu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
Now she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
SwedishDet visar hur bister verkligheten är och hur brådskande behovet av förändring är.
That is how grim the situation is; that is how urgent the need for change must be.
SwedishVi tror uppriktigt att EU har en enorm potential för att åstadkomma förändring.
We sincerely believe that the EU has a tremendous potential to effect change.
SwedishDen centrala frågan är om det finns politisk vilja att driva på denna förändring.
The key question is whether there is the political will to drive that change.
SwedishVi här i parlamentet stöder dock de som åstadkommer en demokratisk förändring.
However, we in this Parliament support those bringing about democratic change.
SwedishSedan denna lagstiftning trätt i kraft, har det inte skett någon märkbar förändring.
Since that legislation came into being, there has been no noticeable difference.
SwedishNi bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
SwedishPå de första två platserna har det skett en försoning och en politisk förändring.
In the first two there has been reconciliation and political transformation.
SwedishDeras mod ger stora förhoppningar om förändring och försoning i Nordirland.
Their courage gives real hope for change and reconciliation in Northern Ireland.
SwedishNär det är tid för förändring är det tid för förändring och den tiden är nu.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.
SwedishOm vi vill ha konkurrens, kommer vi också att få se ny utveckling och förändring.
If we want to see competition, we shall also get to see new developments and change.
SwedishEn annan förändring som måste göras är att vi börjar tänka i mer europeiska banor.
This was borne out this morning during the discussion of the Lisbon strategy.
SwedishFör att återställa tillväxt och sysselsättning måste det till en politisk förändring.
In order to restore growth and employment, there needs to be a change of policy.
SwedishDessutom behöver vi förändring och inte anpassningar, tvärtemot det som ofta sägs.
Moreover, contrary to what is often said, we need changes and not just adaptations.